Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu „Mam pomysł na siebie”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Data publikacji: 15.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2019

Numer ogłoszenia

1217754

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie 05-462 Wiązowna, Radiówek 25), z napisem
Organizacja warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu „Mam pomysł na siebie”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ośrodka w terminie do dnia 23 listopada 2019r. do godz. 08.15 (liczy się data wpływu do GOPS).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Chodnicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 780 46 59 w.34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych dla grupy do 14 osób wraz z opiekunami w terminie 29.11.2019-01.12.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie realizacji warsztatów wyjazdowych dla uczestników Projektu "Mam pomysł na siebie".

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

9 Planowany termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia określony został na okres od dnia 29.11.2019 r. do dnia 01.12.2019r.,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymieniono w zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Wymieniono w zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymieniono w zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymieniono w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10 Kryterium oceny ofert: cena 100%
W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Otrzymane punkty = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena badanej oferty ) x 100 %.

Wykluczenia

4. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WIĄZOWNA

Adres

Lubelska 59

05-462 Wiązowna

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

225125864

Fax

225125802

NIP

5320000234

Tytuł projektu

"Mam pomysł na siebie"

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-C093/19-00

Inne źródła finansowania

Nabywca: Gminą Wiązowna z siedzibą ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, NIP 532 00 00 234 //
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FAST-STEP Alicja Borchert-Piwińska, ul. Floriana Marciniaka 15, 04-682 Warszawa - wpłynęła 22.11.2019r. - cena za całość zamówienia 8 988,00 złotych.
Liczba wyświetleń: 224