Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa piły taśmowej kolumnowej - półautomatycznej

Data publikacji: 15.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2020

Numer ogłoszenia

1217752

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Udzielono odpowiedzi na pytanie nr 1 - "Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzenia używanego. Przetarg dotyczy dostawy NOWEGO, nieużywanego urządzenia, rok produkcji 2019 lub 2020."

2) Zmodyfikowano Opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych, oraz Zamawiający zrezygnował z wyposażenia piły w rolotok podawczy oraz odbiorczy.

3) Zamawiający zmienia termin składania ofert na 15.01.2020r. Termin realizacji przedmiotu umowy pozostaje bez zmian: 30.03.2020r.

4) Udzielono odpowiedzi na pytania nr 2 - prosimy pobrać odpowiedzi załączone w formie pliku PDF w dziale "Pytania i wyjaśnienia". Termin składania ofert pozostaje: 15.01.2020r. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.03.2020r.

Prosimy o pobranie i zapoznanie się z aktualnymi dokumentami przetargowymi v2

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w:

R.S.U. MONTAR Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 146
33-101 Tarnów

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Złożenie oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka zostanie uznana jako złożona po terminie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
4. Ofertę należy złożyć na Formularzu „Oferta” i Formularzu Cenowym (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 i Załącznika 2a do SIWZ) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w Formularzu „Oferta”
5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
6. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
8. Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą, oświadczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą.
12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
13. Ofertę należy złożyć w oryginale.
14. Ofertę należy opakować w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna opisana adresem Zamawiającego:

R.S.U. MONTAR Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 146
33-101 Tarnów
"Dostawa piły taśmowej kolumnowej - półautomatycznej"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Hochołowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 511 060 182

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa piły taśmowej kolumnowej - półautomatycznej” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr POIR.03.02.02-00-1548/18-00.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Wojnicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy piły taśmowej kolumnowej - półautomatycznej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr POIR.03.02.02-00-1548/18-00.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 10.12.2019

Dane techniczne, które musi spełniać oferowane urządzenie
1. Możliwość ciecia:
• profil prostokątny min 610mm x 440mm przy 90⁰
• profil okrągły min 440mm przy 90⁰
2. Możliwość cięcia pod kątem w zakresie +60⁰ do -45⁰.
3. Obrotowe ramię podnoszone automatycznie po zakończeniu procesu cięcia.
4. Możliwość regulacji prędkości cięcia w zakresie, co najmniej 20 do 100m/min.
5. Urządzenie musi być wyposażone w falownik do regulacji prędkości taśmy.
6. Imadło hydrauliczne do mocowania materiału zamykane automatycznie.
7. Moc silnika głównego nie więcej niż 3,5kW.
8. Moc silnika hydraulicznego do 0,8kW.
9. Układ chłodzenia taśmy emulsją wraz z pompą.
10. Zbiornik na chłodziwo przenośny i pompa z silnikiem dostarczająca chłodziwo do prowadnic taśmy.
11. Sztywna rama.
12. Prowadnica taśmy wraz z rolkami i wkładkami z węglików.
13. Szczotka do usuwania wiórów z taśmy.
14. Panel sterujący mobilny na kółkach z niezbędnymi wskaźnikami monitorującymi pracę urządzania.
15. Cyfrowy odczyt kąta cięcia z hydraulicznym hamulcem.
16. Hydromechaniczne napinanie taśmy wraz z manometrem.
17. Taśma tnąca o wymiarach nie mniej 5200x34x1,1mm.
18. Wyłącznik bezpieczeństwa.
19. Ruchoma i regulowana szczęka prowadzenia taśmy.
20. Regulacja posuwu cięcia w zależności od gatunku materiału.
21. Dodatkowy siłownik hydrauliczny zapobiegający wibracjom przy posuwie cięcia.
22. Laserowa linia cięcia.
23. Waga maszyny nie mniej niż 1700 kg
24. Wymiary skrajne urządzenia nie więcej niż 3200x1350x2300 mm
25. Taśmy tnące w ilości 6 sztuk (o uzębieniu 4/6, 5/8 po 3 sztuki)
26. Chłodziwo w urządzeniu i dodatkowo 5 litrów do uzupełnienia.
27. Dostawa i montaż urządzenia.
28. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi piły taśmowej półautomatycznej.
29. Kompletna dokumentacja techniczno ruchowa wraz z deklaracją CE w języku polskim.
30. Pochylenie taśmy min 3 stopnie.
31. Automatyczne ustawianie kąta.
32. Prowadnice liniowe na obydwu kolumnach.
33. Imadło hydrauliczne.
34. Układ chłodzenia emulsją wraz z pompą.
35. Sensor optyczny wykrywający materiał.
36. Czujnik zerwania taśmy.
37. Maszyna powinna być przygotowana do montażu docisku górnego i mgły olejowej .

Uwaga:
Przedmiotem postępowania jest urządzenie nowe, nieużywane, rok produkcji 2019 lub 2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego żądania rysunków technicznych lub zdjęć dokumentujących zastosowane rozwiązania lub deklarowane parametry maszyny. Rysunki techniczne lub zdjęcia powinny być przesłane maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od pisemnego lub mailowego wezwania do uzupełnienia. Brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Składane oferty muszą spełniać wszystkie parametry przedstawione w zapytaniu, Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 30.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W Postępowaniu zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w sumarycznej ocenie ofert obliczonej według wzoru:
C= C1 + C2

Gdzie:
C - ostateczna ilość punktów przyznanych badanej ofercie,
C1 – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
C2 – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi”.

2. Poniżej Zamawiający przedstawia w sposób szczegółowy kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
a) C1 – kryterium „Cena”
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1= cena oferty z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu Zamówienia/ cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu Zamówienia x 90 pkt

b) C2 – kryterium „Długość okresu gwarancji ”
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Długość okresu gwarancji” obliczona zostanie według zasad określonych w tabeli poniżej.

UWAGA 1:
Minimalna długość okresu gwarancji wymagana przez Zamawiającego - 1 rok.
Punktowany jest tylko pełny okresy gwarancji (wyrażony w latach).

UWAGA 2:
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu obowiązywania gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres obowiązywania gwarancji, minimalny, tj. 1 rok. W takiej sytuacji Zamawiający w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji” przyzna Wykonawcy 0 pkt.

C2 - Długość okresu gwarancji Ilość punktów
1 rok 0
2 lata 5
3 lata i powyżej 10
3. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

R.S.U. MONTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

815651115

Fax

815651115

NIP

9930651222

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego produktu i technologii w postaci kołnierzowania elementów stalowych typowych i niestandardowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy i zdobycia nowych rynków zbytu krajowych i zagranicznych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1548/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PAX PHU Paweł Wachholc
ul.Słoneczny Sad 4J
72-002 Dołuje
Data wpłynięcia oferty: 14.01.2020
Cena netto 109 000 PLN 00 gr
Liczba wyświetleń: 256