Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby organizacji warsztatów „Poznajemy tradycje świąteczne” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 14.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2019

Numer ogłoszenia

1217317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 774107034.
Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia 22.11.2019 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby organizacji warsztatów „Poznajemy tradycje świąteczne” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: 3) Sala ma znajdować się na terenie miasta Kluczborka lub w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego Kluczbork ul. Sienkiewicza 20b (jadąc najkrótszą możliwą trasą- wg mapy google).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby organizacji warsztatów „Poznajemy tradycje świąteczne” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Wynajem sali wraz z cateringiem na potrzeby organizacji warsztatów „Poznajemy tradycje świąteczne” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. KOD CPV: 55320000-9 Usługi podawania posiłków

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Termin realizacji 13 grudnia 2019r. w godz. 15.00-19.00
2) Ilość osób: min. 100 a max. 149
3) Sala ma znajdować się na terenie miasta Kluczborka lub w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego Kluczbork ul. Sienkiewicza 20b (jadąc najkrótszą możliwą trasą- wg mapy google).
4) Wykonawca zapewni salę z możliwością zjedzenia kolacji w tej sali. Catering ma zostać podany na porcelanie, metalowe sztućce, serwetki, białe obrusy
5) Spotkanie będzie miało charakter integracyjno-warsztatowy w związku z powyższym w dodatkowe stoliki, które można dowolnie ze sobą zestawić
i krzesła.
6) Wykonawca zapewni bezpłatny parking dla uczestników spotkania oraz szatnię. Uczestnicy muszą mieć nieograniczony i bezpłatny dostęp do toalet z węzłem sanitarnym z ciepłą i zimną wodą – sanitariaty muszą znajdować się w tym samym budynku co sala,
7) Catering menu:
a) barszcz czerwony z uszkami podany: uszka w bulionówkach, barszcz podany w wazach,
b) danie główne podane na półmiskach: filet z dorsza, smażony łosoś grillowany podany na szpinaku, filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych, rolada śląska wieprzowa, ziemniaki puree, frytki, sos,
3 rodzaje surówek
c) pierogi ruskie (ok. 4 szt. na osobę)
d) ciasta podane do stołu tj: ciasta typu sernik czekoladowy, rajskie jabłko, domowe z galaretką, słonecznikowe, pierniki świąteczne
e) bez ograniczeń kawa, herbata, soki, woda,
f) owoce podane na paterach na stołach: banany, mandarynki, winogrono.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji 13 grudnia 2019r. w godz. 15.00-19.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Zawarto we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 2 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert wg wzoru:

S = C + Z
Gdzie:
S – suma punktów przyznanych danej ofercie z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
C – cena w punktach
Z - procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w punktach


a) Kryterium „cena” – waga 60 punktów


C = (najniższa cena spośród złożonych ofert)/(cena badanej oferty) x 60 pkt.

b) Kryterium społeczne „procent osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 40 punktów

Z = (procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia z badanej oferty)/najwyższy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert) x 40 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia wskazano w punkcie IV ogłoszenia stanowiącego załącznik do nieniniejszego formularza i ze względu na obszerność znaków tekst wskazany jest tylko w punkcie IV ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Adres

Sienkiewicza 20b/20b

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774180030

Fax

774107034

NIP

7511657874

Tytuł projektu

"Bliżej siebie 2"

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W dniu 26.11.2019 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EWA"
Ewa Godyla
Pałac w Pawłowicach
Pawłowice 58
46-310 Gorzów Śląski
data wpływu oferty: 21.11.2019 r. godz. 09:54
Cena: 11826,00 zł
Liczba wyświetleń: 150