Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu "Pan Tadeusz" oraz głazu kamiennego

Data publikacji: 13.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

1217194

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert – do 25.11.2019r. do godz. 15: 30 drogą elektroniczną na adres mailowy: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Greczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 35 51 604

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu „Pana Tadeusz” oraz dostawa i montaż głazu kamiennego wraz z wyrytą nazwą skweru . Rzeźba i głaz zostaną umieszczone na Skwerze Pana Tadeusza w Kołobrzegu.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, Zamawiającym jest:
Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Kołobrzeg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - dostawa rzeźby i głazu kamiennego.

Przedmiot zamówienia

Nawiązując do opisów z „Pana Tadeusza” postać Zosi należy przedstawić z sitem, opartym na biodrze oraz uniesioną do czoła drugą ręką, spoglądającą na wschód słońca. Rzeźba umieszczona będzie w centralnym miejscu kwietnika na Skwerze Pana Tadeusza. Dodatkowo przy jednej z alejek zostanie umieszczony głaz kamienny, na którym wyryta zostanie nazwa SKWER PANA TADEUSZA.

Zakres prac:
 wykonanie szkicu rzeźby, wizualizacji, uzgodnienie jej z Zamawiającym,
 wykonanie modelu rzeźby Zosi w glinie 1:1, dziewczyna z warkoczem o wys. ok 170cm, karmiąca gęś i kurę,
 wykonanie formy silikonowej z modelu niezbędnej w procesie wykonania odlewu z masy,
 odlanie w masie rzeźby,
 szlifowanie, cyzelowanie do uzyskania właściwego wyglądu powierzchni rzeźby w celu zwiększenia walorów wizualnych zbliżonych do kamienia naturalnego,
 montaż rzeźby – nawiercenie i wklejenie figur do podłoża w miejscu przygotowanym na Skwerze Pana Tadeusza,
 pozyskanie głazu kamiennego o wysokości 180cm, szerokości 120cm, wyrycie nazwy SKWER PANA TADEUSZA, montaż głazu w ustalonym miejscu.
Postać Zosi należy wykonać ze sztucznego kamienia imitującego piaskowiec w kolorze szaro – beżowy, wzmocnionym wewnątrz matą szklaną oraz prętami z aluminium. W nogi rzeźby należy wmontować kotwy ze stali nierdzewnej do zamocowania rzeźby do podłoża.

Kod CPV

92312230-2

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 10.05.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia poprzez wskazanie osób: artysty rzeźbiarza posiadającego umiejętności i zdolności wykonania rzeźby przedstawiającej postać człowieka lub zwierzęcia.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty - zał. nr 2
2. Doświadczenie osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wypełniony zał. nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) Cena brutto (C) - 60%
b) Kryterium okresu gwarancji (OG) - 20%
c) Doświadczenie osoby/osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - 20%

2) Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
C = (Cn : Cb) x 60%(waga kryterium) x 100 pkt;
gdzie:
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana

3) Ocena kryterium OG zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
OG = (OGb : OGn)* x 20%(waga kryterium) x 100 pkt;
gdzie: OGb – okres gwarancji badanej oferty, OGn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert.
Uwaga!
* Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferty proponujące gwarancje krótszą niż 24 miesiące będą odrzucane.
Maksymalny okres gwarancji podlegającej ocenie wynosi 72 miesiące. Oferty proponujące 72 miesięczny okres gwarancji otrzymają najwyższą ilość punktów. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji.
Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach.

4) Ocena kryterium D zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od ilości wykonanych w latach 2009 - 2019 przez Wykonawcę rzeźb przedstawiających postać człowieka lub zwierzęcia:
• 1 – 3 sztuki - 10 pkt.,
• powyżej 3 sztuk - 20 pkt.

Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże
w załączniku nr 3 „Doświadczenie osoby/ osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia”: krótki opis rzeźby z uwzględnieniem materiału, z którego została
wykonana, imię i nazwisko osoby/osób wykonujących rzeźbę oraz datę i miejsce
lokalizacji rzeźby. W przypadku nie wypełnienia załącznika oferta otrzyma 0 punktów
w tym kryterium.
5) Ocena zostanie wyliczona wg wzoru:
O = C + OG + D
6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY

Adres

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

94 311 72 73

Fax

94 311 71 16

NIP

6721041877

Tytuł projektu

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Numer projektu

POIS.02.05.00-00-0125/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, Zamawiającym jest:
Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-16-98-541

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Romuald Wiśniewski, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego 76D/20, 78-120 Gościno - cena 59.000 zł brutto. Oferta wpłynęła w dniu 25.11.2019r.
Liczba wyświetleń: 269