Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10 - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

Data publikacji: 11.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2019

Numer ogłoszenia

1216807

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 12.00.
2. Termin składania ofert upływa 19 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r., o godzinie 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pawłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530-981-978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod szycia/łączenia materiałów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych subregionu pilskiego. SUBREGION PILSKI [powiaty]: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod szycia/łączenia materiałów.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod szycia/łączenia materiałów.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto - 100 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
Gdzie
Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr WRPO0076/SZKOLENIA/10.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

Adama Mickiewicza 33/50

60-837 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

616549030

NIP

8211060291

Tytuł projektu

DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0076/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja „WIEDZIEĆ JAK” z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kcyńska 94, 62-100 Wągrowiec (14 000,00 zł/grupa, 19.11.2019)
Liczba wyświetleń: 211