Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu wyposażenia na plac zabaw.

Data publikacji: 10.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2019

Numer ogłoszenia

1216781

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 12.11.2019r. dodano plik z pytaniami i odpowiedziami.

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert do godz. 11:00.
2.O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do biura projektu/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
3.Ofertę należy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do biura projektu (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00) na adres: CYBERION S.C.Sławomir Kula, Łukasz Siegieda, ul. A.Grottgera 15/2, 65-415 Zielona Góra w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta - plac zabaw -nie otwierać” lub w wersji elektronicznej drogą mailową na adres: koordynator@prymuski.eu w tytule maila wpisując: „Oferta -plac zabaw-nie otwierać”.
4.Oferta powinna być czytelna i złożona w całości w języku polskim.
5.Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6.Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert.
9.Pytania należy zadawać w formie pisemnej wysyłając pytania na adres Zamawiającego lub przesyłając je na adres e-mail wskazany w zapytaniu ofertowym.
10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego-w takim przypadku informacja o zmianach zostanie upubliczniona w ten sam sposób jak niniejsze zapytanie ofertowe.
11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
12.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia, oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
14.Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
15.Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
16.W formularzu ofertowym należy przedstawić proponowaną cenę. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i cena brutto, w tym podatek VAT. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy. Dlatego, podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

koordynator@prymuski.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Kula

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 131 586

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLB.06.04.00-08-0002/18 pn. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy dzięki utworzeniu żłobka „Prymusek” w Ochli” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy dzięki utworzeniu żłobka „Prymusek” w Ochli”.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

37530000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45233251-3 - Wymiana nawierzchni

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1.W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
2.Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres (lub adres e-mail) Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia
3.Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4.W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.
5.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
b)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
f)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
g)wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
6. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie.
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia zawarte zostaną zapisy dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:
A. W przypadku realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania usługi), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

Warunki zmiany umowy

1.Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą (w przypadkach innych niż określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
b) zmiany spowodowane:
- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
- zmianami formalno-organizacyjnymi.

4. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

5. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Kryterium 1 - „cena brutto”- waga punktowa/procentowa 100%
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

W kryterium 1. najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 100/ cena oferty ocenianej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA

Adres

Artura Grottgera 15/2

65-415 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

683202033

NIP

9291789384

Tytuł projektu

Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy dzięki utworzeniu żłobka "Prymusek" w Ochli.

Numer projektu

RPLB.06.04.00-08-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:

Część nr 1. Dwuosobowa huśtawka wahadłowa.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 2 915,00 zł brutto

Część nr 2. Bujak.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 1 220,00 zł brutto

Część nr 3. Zjeżdżalnia wolnostojąca.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 4 530,00 zł brutto

Część nr 4. Piaskownica.
1. 19.11.2019 godz. 10:20 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 710,00 zł brutto

Część nr 5.Piasek.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 750,00 zł brutto

Część nr 6. Domek na plac zabaw.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25,90-248 Łódź; 1 350,00 zł brutto

Część nr 7. Ławka zewnętrzna.
1.19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 1120,00 zł brutto

Część nr 8. Stolik piknikowy.
1. 19.11.2019 godz. 10:20; NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.; ul. POW 25, 90-248 Łódź; 1 655,00 zł brutto

Część nr 9. Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw.
brak ważnych ofert
Liczba wyświetleń: 269