Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.4.2.2019/2 na zakup materiałów do budowy prototypu

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1216694

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.sipa@remixsa.pl,
 osobiście lub przez pełnomocnika oraz – w siedzibie Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin (sekretariat, budynek A),
 za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - na adres Zamawiającego: REMIX S.A. ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
w terminie do 18.11.2019. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
4. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować w formie elektronicznej do dnia 14.11.2019 na adres: j.sipa@remixsa.pl. Treść odpowiedzi zostanie opublikowana dnia następnego na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie. Nie przewiduje się indywidualnego rozsyłania odpowiedzi/wyjaśnień. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część zapytania. Wszyscy oferenci powinni uwzględnić w składanych ofertach treść odpowiedzi/wyjaśnień.
11. Oferta musi zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
13. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.sipa@remixsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Sipa, Kierownik Zespołu Badawczego (kontakt wyłącznie mailowy)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu:
1. Materiały do budowy obudowy
2. Materiały do budowy izolacji
3. Materiały do budowy konstrukcji
4. Materiały do budowy drzwi pokrywy
5. Materiały do budowy mieszarki
6. Materiały do budowy osłony wsadu
7. Materiały do budowy systemu chłodzenia
8. Materiały do budowy systemu grzejnego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów niezbędnych do budowy prototypu na potrzeby projektu „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości” (POIR.01.01.01-00-1278/15).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu:
1. Materiały do budowy obudowy
2. Materiały do budowy izolacji
3. Materiały do budowy konstrukcji
4. Materiały do budowy drzwi pokrywy
5. Materiały do budowy mieszarki
6. Materiały do budowy osłony wsadu
7. Materiały do budowy systemu chłodzenia
8. Materiały do budowy systemu grzejnego

Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera pkt. V załączonego Zapytania ofertowego nr POIR.01.01.01.I.4.2.2019.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji: do 10.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
2. Okres związania ofertą: 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
3. Płatność po każdej z dostaw, po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się co do zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2.1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b. zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
d. zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2.2. Dopuszczalne są inne zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Warunki wprowadzania zmian w umowie:
a. inicjowanie zmian: na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. uzasadnienie zmian: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza udzielenie wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z wykonawcą, pod warunkiem zgodności jakościowej z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi:

1. cena ofertowa netto – 70%,
2. termin płatności – 30%

Ad 1. Punkty za kryterium „Cena netto” (C) zostaną obliczone według następującego wzoru, przy czym maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 70 pkt.:


liczba punktów (C) = (cena netto oferty najtańszej/ cena netto oferty badanej)x 70

 cenę w ofercie należy wyrazić w PLN,
 cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
 wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ad 2. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Termin płatności” wynosi 30 pkt. Punkty za kryterium „Termin płatności” (T) zostaną obliczone wg następującego wzoru:


liczba punktów (T) = ( termin płatności w ofercie badanej/ najdłuższy termin płatności) x 30


 termin płatności należy podać w dniach kalendarzowych,
 termin płatności liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Sposób przyznawania punktacji
1. Maksymalna liczba punktów (P) wynosi 100:
P = C + T
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.
4. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach udostępnionych w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMIX SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Poznańska 36

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

Numer telefonu

+48 68 4755400

Fax

+48 68 4755404

NIP

9271694143

Tytuł projektu

Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1278/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.PHU ELKA Radosław Miczyński
ul. Kosowa 3a, Wilkanowo
66-008 Świdnica
NIP: 929-101-93-67

Data wpływu oferty: 18.11.2019
Cena: 137785,91
Liczba wyświetleń: 163