Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

1216633

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 25 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania oraz udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano: Formularz ofertowy i Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki zamówienia, w tym termin składania ofert, pozostają bez zmian.

W dniu 22 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania oraz udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano: Formularz ofertowy i Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki zamówienia, w tym termin składania ofert, pozostają bez zmian.

W dniu 21 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania oraz udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano Wzór umowy z Wykonawcą.
Pozostałe warunki zamówienia, w tym termin składania ofert, pozostają bez zmian.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zamawiający opublikował pytania zadane w trakcie postępowania oraz udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia. W konsekwencji zaktualizowano: Zapytanie ofertowe oraz Formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia i Wzór umowy.
Termin na składnie ofert został wydłużony do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.
Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie: „Dostawa 2 sztuk nowych ciągników terminalowych".

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do Zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – podpisany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane przez Wykonawcę
• Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych dostaw – podpisany przez Wykonawcę - wraz z dowodami należytego wykonania tych dostaw
• Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 5: Wzór Umowy - parafowany przez Wykonawcę
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych),
• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski, Małgorzata Kierzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8975338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych ciągników terminalowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów, a także odbiór i rejestrację pojazdów przez właściwe instytucje / organy (np. Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego) jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy dwóch sztuk fabrycznie nowych ciągników terminalowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych ciągników terminalowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów, a także odbiór i rejestrację pojazdów przez właściwe instytucje / organy (np. Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego) jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji najwyższej jakości i prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy lub 4000 motogodzin pracy każdego pojazdu – w zależności od tego co nastąpi wcześniej

Kod CPV

34130000-7

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została wykonana w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie właściwej obsługi i konserwacji pojazdów w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku porozumienia – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania pracowników do przeszkolenia w terminie do 12 miesięcy od dokonania odbioru ostatniego z pojazdów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b) przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem lit. e poniżej;
c) przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
d) zmiana parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem lit. f poniżej;
e) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Wykonawcy, nieobjętych Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
g) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
h) zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do Zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – podpisany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podpisane przez Wykonawcę
• Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych dostaw – podpisany przez Wykonawcę - wraz z dowodami należytego wykonania tych dostaw
• Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia - parafowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 5: Wzór Umowy - parafowany przez Wykonawcę
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych),
• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium "cena".
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 100 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczenia w przedmiotowym zakresie, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego lub z oświadczenia będzie wynikał fakt niespełnienia warunków lub nie przedstawią dokumentów potwierdzających spełnianie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia ) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM LOGISTYCZNO-INWESTYCYJNE POZNAŃ II SP. Z O.O.

Adres

Rabowicka 6

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618975300

Fax

618181389

NIP

7772830633

Tytuł projektu

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0052/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o. o., ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów. Oferta wpłynęła w dniu 2 grudnia 2019 r. Cena: 202 500 EUR netto.
Liczba wyświetleń: 353