Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa realizacji szkoleń dla osób wykonujacych czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1216583

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w biurze Zamawiającego

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław ( budynek A1 wejście od podwórza) pokój 23 parter,

w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr : 01/ZZ/2019”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Aleksandrowicz, Iwona Orkisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71/356-50-89

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Usługa realizacji cyklu 30 szkoleń dla 600 osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0027/18 pn: „ZDROWE ZARZĄDZANIE”
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i realizację szkoleń zgodnych z programem szkolenia stanowiącym załącznik nr 7 (wykładów, zajęć interaktywnych, ćwiczeń, warsztatów, case study, prezentacji multimedialnej i innych, przydatnych form szkolenia)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia niezwykle istotna jest stała poprawa i podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia poprzez szkolenia w zakresie szeroko pojmowanego zarządzania podmiotami leczniczymi. Istotnym jest także podnoszenie wiedzy przez inne podmioty zaangażowane w działalność podmiotów leczniczych np. pracowników płatnika – NFZ oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych (jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych, ministerstw, centralnych organów administracji rządowej i urzędów wojewódzkich ). Wsparcie działań w zakresie poprawy kompetencji przedmiotowych grup zawodowych jest ważnym elementem procesu zwiększania dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Ponadto jest ono niezbędne z uwagi na wymóg dostosowania działalności podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych.

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do realizacji w ramach opisanych modułów (części) cyklu 30 szkoleń w każdym z modułów dla 600 osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w zakresie organizacji
i zarzadzania tymi podmiotami, w zakresie finansów, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia, doskonalenia umiejętności z zakresu porozumiewania się z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami a także z zakresu zaawansowanych narzędzi analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe.

W związku z powyższym poszukujemy Wykonawców gotowych do zrealizowania w/w usług tj przeprowadzenia nie więcej niż 30 cykli szkoleniowych x 48 godzin = 1440 godzin szkoleń
(1 godzina = 45 min ). W celu realizacji projektu przewiduje się zaangażowanie kilku trenerów.

Zamówienie rozliczane będzie proporcjonalnie do faktycznie zrealizowanej liczby godzin szkoleń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest cykl 30 szkoleń w wymiarze po 48 godzin dydaktycznych każde, dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim w następującym zakresie merytorycznym:

Moduł I. (Część I) Nowoczesne systemy i metody zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego podmiotami opieki
zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe - 16 godzin dydaktycznych
Moduł II. (Część II) Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym - 8 godzin dydaktycznych
Moduł III. (Część III) Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach leczniczych (RODO)- 8 godzin
dydaktycznych
Moduł IV. (Część IV) Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje
cyfrowe -16 godzin dydaktycznych

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia będą realizowane w okresie od listopada 2019 do sierpnia 2021 roku.
Ostateczne terminy szkoleń uzależnione będą od grup uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie. Oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają wiedzę i doświadczenie, Wykonawca powinien wykazać, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia swojej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 80 godzin dydaktycznych usług szkoleniowych w formie warsztatu/szkolenia/kursów/wykładów w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia modułu (części), na który składa ofertę.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunku odrębnie dla każdego z modułów (części) na który składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, dat wykonania usług i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów/dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie np.: referencje, opinie, potwierdzenia (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- dla modułu I ( części I) przedmiotu zamówienia, na który będzie składał ofertę - minimum 1 trenera posiadającego wykształcenie na poziomie doktora,
- dla modułu II ( części II) przedmiotu zamówienia, na który będzie składał ofertę - minimum 1 trenera posiadającego wykształcenie na poziomie doktora lub magistra psychologii, socjologii,
- dla modułu III i IV ( części III i IV ) przedmiotu zamówienia, na który będzie składał ofertę - minimum 1 trenera posiadającego wyższe wykształcenie,

Wskazani trener/trenerzy do modułów I, II, III, IV muszą wykazać, że należycie wykonał/wykonali co najmniej 80 godzin dydaktycznych usług szkoleniowych (szkolenia/warsztaty/kursy/wykłady) z zakresu tożsamego lub zbliżonego do modułu zamówienia, o które się ubiega.

W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę na realizację więcej niż 1 moduł zamówienia powinien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami wymaganymi dla każdego modułu zamówienia wskazanego w ofercie.

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia - kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których
zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy.
c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów
POWER,
d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną
niż Wykonawca stroną,
f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami
uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z
pierwotną wersją,
h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś
zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,
i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od
Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać
wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej.
j) w przypadku odstąpienia wybranego Wykonawcy od umowy na realizację szkolenia (modułu/części) z przyczyn
obiektywnych, Zamawiający może zastąpić Wykonawcę innym Wykonawcą, który złożył ofertę na realizację danego
modułu/części szkolenia i w niniejszej procedurze wyboru Wykonawców uzyskał kolejną notę punktową oceny oferty oraz
wyraził zgodę na realizację szkolenia (modułu/części) za cenę ofertową nie wyższą od ceny ofertowej pierwotnie wybranego
Wykonawcy. (zdarzenie opisane w pkt 6.5.2 wytycznych).
k) Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Informacja o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania usług i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane należycie np. referencje, opinie, potwierdzenia - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz modułu/modułów zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców - Załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) – waga max 35 pkt.
2) doświadczenie trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie w imieniu Wykonawcy – waga max 60 pkt .
3) aspekt społeczny Wykonawcy – waga 5 pkt.

Wykluczenia

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wymienionych warunków udziału w postępowaniu (tj. nie załączy stosownych załączników i oświadczeń) bądź nie spełni warunków udziału w postępowaniu bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie poproszony o wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Zdrowe zarządzanie

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0027/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Moduł I - Nowoczesne systemy i metody zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego podmiotami opieki zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe - 16 godzin dydaktycznych

dr Iwona Mazur , Leszno - oferta uzyskała 95,00 pkt; oferta wpłynęła w dniu 18.11.2019 godz. 13.10

Moduł II - Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym - 8 godzin dydaktycznych

dr Antonina Jakubek-Józefowska, Siechnice - oferta uzyskała 95 pkt; oferta wpłynęła w dniu 15.11.2019r.


Moduł III - Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiocie leczniczym - 8 godzin dydaktycznych

INTELLEGO HMP Sp. z o.o. , ul. Wały Rzeczne 4B/3, 59-220 Legnica - oferta uzyskała - 95,00 pkt; oferta wpłynęła w dniu 18.11.2019r godz 13.30

Moduł IV - Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszace kompetencje cyfrowe - 16 godzin dydaktycznych

Agata Kozioł Business Consulting, Smolec - oferta uzyskała 95,00 pkt; oferta wpłynęła w dniu 18.11.2019r. o godz 10.00
Liczba wyświetleń: 246