Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/LmS/2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1216581

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny.
4. Kwotę oferty zostanie podana w polskich złotych (PLN)
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
8. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Pełna oferta winna zawierać:
a) Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) Zatwierdzony i zaparafowany wzór umowy
9. Ofertę należy złożyć:
a) pocztą na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", Park Chopina 4, 66-200 Świebodzin
b) ofertę można składać osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji "Pomost", ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin
c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem Wykonawcy (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) z dopiskiem:

„Oferta na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu „ LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE !” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" w Świebodzinie.

Nie otwierać przed 18 listopada 2019 r. godz. 10:00”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stowarzyszeniepomost@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Komin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728446617

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego pobytu integracyjnego dla 57 uczestników projektu „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.
2. Cele wyjazdu :
a) integracja uczestników wycieczki poza miejsce zamieszkania;
b) stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej nawiązanie relacji z większym gronem osób
c) lepsze poznanie siebie i współuczestników oraz zbudowanie zaufania
d) zwiększenie motywacji do aktywności i integracji społeczno-zawodowej
e) rozwinięcie świadomości oraz umiejętności rozwoju osobistego
f) wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych,
g) zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności i kompetencji ważnych na rynku pracy, wzrost działalności na rynku pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego pobytu integracyjnego dla 57 uczestników projektu „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.
2. Cele wyjazdu :
a) integracja uczestników wycieczki poza miejsce zamieszkania;
b) stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej nawiązanie relacji z większym gronem osób
c) lepsze poznanie siebie i współuczestników oraz zbudowanie zaufania
d) zwiększenie motywacji do aktywności i integracji społeczno-zawodowej
e) rozwinięcie świadomości oraz umiejętności rozwoju osobistego
f) wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych,
g) zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności i kompetencji ważnych na rynku pracy, wzrost działalności na rynku pracy.


Zgodnie z zapytaniem ofertowym. - szczegółowy opis zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego pobytu integracyjnego dla 57 uczestników projektu „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.
2. Cele wyjazdu :
a) integracja uczestników wycieczki poza miejsce zamieszkania;
b) stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej nawiązanie relacji z większym gronem osób
c) lepsze poznanie siebie i współuczestników oraz zbudowanie zaufania
d) zwiększenie motywacji do aktywności i integracji społeczno-zawodowej
e) rozwinięcie świadomości oraz umiejętności rozwoju osobistego
f) wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych,
g) zwiększenie szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności i kompetencji ważnych na rynku pracy, wzrost działalności na rynku pracy.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 7 jest „Oświadczenie” (załącznik nr 1).

Wiedza i doświadczenie

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 7 jest „Oświadczenie” (załącznik nr 1).

Potencjał techniczny

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 7 jest „Oświadczenie” (załącznik nr 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 7 jest „Oświadczenie” (załącznik nr 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 7 jest „Oświadczenie” (załącznik nr 1).

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę zorganizowania i przeprowadzenia spotkania integracyjnego.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO– wzór umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany są dopuszczalne, gdy:
a. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
b. wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
c. zajdzie konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji zamówienia,

3. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z opisem zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

Zamówienia uzupełniające

4. Informacje uzupełniające:
a) Przyjazd do miejsca pobytu planowane jest na godz. 17:00, wyjazd dnia następnego ok. godz. 15:00
b) Wykonawca oznaczy pomieszczenia, w których będą odbywały się warsztaty zgodnie
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
a) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie
z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen.
b) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

- cena – 60%
- doświadczenie w obsłudze grup – 25%
- atrakcyjność położenia – 15%

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:
– zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

kryterium „cena”
oceniane będzie na podstawie wzoru:

C min
Kc = ---------- x 60 punktów
C of

gdzie:
C min - cena oferty o najniższej cenie
C of - cena oferty ocenianej
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia, maksymalna liczba punktów 60,

kryterium „doświadczenie w organizacji i obsłudze grup”
oceniane będzie poprzez przyznanie punktów, maksymalna liczba punktów 25
• w ciągu trzech lat zorganizował od 2-5 – 5 pkt
• w ciągu trzech lat zorganizował od 6-10 – 10 pkt
• w ciągu trzech lat zorganizował od 11-15 – 15 pkt
• w ciągu trzech lat zorganizował powyżej 16 – 25 pkt

kryterium „atrakcyjność położenia”,
oceniane będzie przez przyznanie punktów, maksymalna liczba punktów wynosi 15,
ośrodek położony w okolicy::
• jeziora w odległości do 300 m – 5 pkt
• rzeki w odległości do 300 m – 5 pkt
• parku krajobrazowego do 300 m -5 pkt

według zasady: 1 pkt = 1%

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi „ atrakcyjności położenia” i „liczby zorganizowania obsługi grup” o których mowa powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.


1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za kryteria „Cena oferty” , „Doświadczenie w organizacji i obsłudze grup”, „Atrakcyjność położenia” zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 4 lit. c, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactw w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale.
Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST"

Adres

park Chopina 4

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

Numer telefonu

512945580

Fax

784955568

NIP

9271873207

Tytuł projektu

LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!

Numer projektu

POWR.01.04.00-00-0026/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU REST S.J. Ośrodek wypoczynkowy KARINA ul. Orli Kąt 15 66-330 Pszczew 18-11-2019 Cena 5415zł
Liczba wyświetleń: 239