Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2019z dnia 08.11.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne urządzenia i maszyny: detektor metalu - 1 szt (wyposażenie labolatorium) w hali produkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2019

Numer ogłoszenia

1216491

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
• Elektronicznie (w formacie .pdf lub .jpg) na adres: manko@arpack.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta do zapytania ofertowego nr 02/11/2019”
• W wersji papierowej do siedziby firmy na adres: Os. Przemysłowe 10a, 69-100 Słubice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 02/11/2019”.

Oferta złożona w jednej z w.w. form po terminie składania oferty nie będzie rozpatrywana.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

manko@arpack.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Mańko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Mańko: +48 883318467 Magdalena Kopij: +48 883318468

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : DETEKTOR METALU (1SZT)- WYPOSAŻENIE LABOLATORIUM w hali produkcyjno- magazynowej

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne ( nie gorsze niż) pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych ( nie gorsze niż), eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę/Dostawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: 69-100 Słubice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : DETEKTOR METALU (1SZT)-WYPOSAŻENIE LABOLATORIUM w hali produkcyjno- magazynowej:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny :
1. MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (1SZT)
Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż:
- detektor metalu do pudełek styropianowych o szerokości min. 400mm i wysokości min. 300 mm)
- wykonany ze stali kwasoodpornej;
- z sygnalizatorem dźwiękowym i optycznym;
- z regulowaną prędkością taśmy;
-długość taśmy: regulowana, szerokość taśmy stosowna do wyrobu o szerokości 400mm;
- wysokość okna pomiarowego stosowna do wysokości badanego pudła 300mm;
- detekcja na poziomie monety/śruby
- na kółkach (mobilna stacja);

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne ( nie gorsze niż) pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych ( nie gorsze niż) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę/Dostawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: do 31 styczeń 2020r.
Zamówienie/umowa na przedmiot zapytania w tygodniu 47/2019
(do 22.11.2019)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. spełnią wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
3. zapewnią w cenie nadzór nad pracami montażowymi (jeśli dotyczy),
4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
5. dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. posiadają niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przedstawią listę zrealizowanych zamówień o zakresie zbliżonym do niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego w okresie ostatnich 2 latach w ilości od 1 do 3 realizacji.

Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie złożenia:
- oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
- listy referencyjnej przesłanej przez Oferenta wraz ze składaną ofertą stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
Uwaga: Zamawiający nie przewiduje procedury wezwania do uzupełnienia ofert niekompletnych. Przewiduje się jedynie możliwość udzielenia wyjaśnień w sytuacji, gdy oferta budzi wątpliwości, pod warunkiem, że udzielając wyjaśnień wykonawca na zmierza do zmiany treści oferty lub wartości ocenianych jako kryteria oceny ofert.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiający

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:
a) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
b) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy
c) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia
d) w przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe
e) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP , nr KRS/EDG),
• Datę przygotowania i termin ważności oferty;
• Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty,
• Odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
• Odniesienie do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu,
• Cenę całkowitą netto, brutto
• Warunki i termin płatności,
• Okres realizacji przedmiotu zamówienia,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób przygotowania oferty:
• oferta musi zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 02/11/2019,
• każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto, brutto
• jeżeli ceny na ofercie będą wyrażone w walucie innej niż polski złoty, dla celów weryfikacji, zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
• zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
• oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
• oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,
• do oferty należy załączyć:
o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 02/11/2019);
o Listę referencyjną (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 02/11/2019);
o Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 02/11/2019);

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert,
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje w sposób analogiczny jak miało miejsce upublicznienie zapytania ofertowego tj. poprzez zamieszczenie takiej informacji w bazie konkurencyjności

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. „Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R ” w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena – 70 pkt. (70%)
Gwarancja – 20 pkt. (20%)
3. Czas naprawy urządzenia ( w tym naprawy pogwarancyjnej) – 10 pkt (10%)
Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.

1. Cena - 70 pkt. (70%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:

Pi=Cmin/C_i x 70 pkt., gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”

2. Gwarancja – 20 pkt (20%)
będzie przyznawana według poniższego schematu
0 pkt. – długość gwarancji w miesiącach <0,12>
10 pkt. – długość gwarancji w miesiącach <13,23>
20 pkt. – długość gwarancji od 24 miesięcy
3. Czas naprawy urządzenia ( w tym naprawy pogwarancyjnej) – 10 pkt (10%)
będzie przyznawana według poniższego schematu
0 pkt- od 8 dni roboczych (włącznie)
5 pkt. – od <5 dni do 7 dni> (włącznie)
10 pkt- do 4 dni roboczych> (włącznie)

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje jej wyniki w bazie konkurencyjności.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

os. Przemysłowe 10a

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

48 95 750 13 10

Fax

48 95 750 13 13

NIP

5981470994

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R

Numer projektu

POIR.03.02.01-08-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Minebea Intes Poland Sp. z o.o.
Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
Oferta wpłynęła mailem 19-11-2019
wartość: 44 990,00 pln netto
Liczba wyświetleń: 175