Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem laboratorium - numer postępowania: 2/2019/KF

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1216322

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 r., godz. 09:30
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 15.11.2019 r., godz. 09:30 na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zamówienie dotyczące wynajmu laboratorium, numer postępowania: 2/2019/KF oraz „Prosimy nie otwierać przed 15.11.2019 r., godz. 10:30”.
O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu laboratorium przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem laboratorium przez Zamawiającego. Wynajem polega na przywiezieniu do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład danego stanowiska, ustawieniu we wskazanym pomieszczeniu, podłączeniu, uruchomieniu i jeśli Zamawiający uzna za konieczne przeprowadzeniu szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium przez Zamawiającego. Wynajem polega na przywiezieniu do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład danego stanowiska, ustawieniu we wskazanym pomieszczeniu, podłączeniu, uruchomieniu i jeśli Zamawiający uzna za konieczne przeprowadzeniu szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowy zakres zamówienia został zdefiniowany w załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

31711000-3

Nazwa kodu CPV

artykuły elektroniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. dla zadań 1-5 i do najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. dla zadania 6, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 1 OPZ i ustalonym niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym szczegółowym harmonogramem wynajmu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość oferty brutto (C) - 40 punktów
- termin dostarczenia (T) - 40 punktów
- czas rozwiązania problemów technicznych – 20 punktów

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
a) Całkowita wartość oferty brutto (C) - 40 punktów
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
Cmin
C = ------------- x 40 punktów
C oB
Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium całkowita wartość oferty brutto

b) Termin dostarczenia (T) - 40 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący więcej niż 7 dni roboczych - 0 punktów;
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący od 5 do 7 dni roboczych - 20 punktów;
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący do 5 dni roboczych - 40 punktów.
Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni roboczych od dnia podpisania umowy, jakie Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dla wykonania zamówienia w częściach/zadaniach 1-5.

c) Czas rozwiązania problemów technicznych (R) – 20 punktów
ocenie będzie podlegał czas, jaki Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowych, w którym pracownik techniczny wykonawcy będzie musiał rozwiązać problemy techniczne, dotyczące funkcjonowania stanowiska laboratoryjnego:
- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas rozwiązania problemów technicznych, dotyczących funkcjonowania stanowiska laboratoryjnego w liczbie 5 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia problemu technicznego – otrzyma 0 punktów.
- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas rozwiązania problemów technicznych, dotyczących funkcjonowania stanowiska laboratoryjnego w liczbie poniżej 5 godzin, ale więcej niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia problemu technicznego – otrzyma 5 punktów.
- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas rozwiązania problemów technicznych, dotyczących funkcjonowania stanowiska laboratoryjnego w liczbie do 2 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia problemu technicznego – otrzyma 20 punktów.

UWAGA: W kryterium czas rozwiązania problemów technicznych brane są pod uwagę problemy, które będzie można rozwiązać online lub telefonicznie, bez konieczności przybycia wykonawcy do miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt.
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin powyżej 5 godzin jako czas rozwiązania problemów technicznych – jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym.

Zasady obliczania punktów dla złożonych ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + T + R
Gdzie:
C - całkowita wartość oferty brutto
T - termin dostarczenia
R - czas rozwiązania problemów technicznych
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 158