Strona główna
Logo unii europejskiej

świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30 uczestników konferencji lokalnej nt. doradztwa zawodowego w Międzyrzeczu

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1216237

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz – Sekretariat I piętro, (sekretariat czynny od pn 8.00 -16.00, wt-pt w godz. od 7:00 do 15:00), lub pocztą elektroniczną na adres: a.banak@powiat-miedzyrzecki.pl w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 11.00
3. Zapis w tytule wiadomości: „Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30 uczestników konferencji lokalnej nt. doradztwa zawodowego w Międzyrzeczu”.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie powiatu międzyrzeckiego miasto Międzyrzecz.

UWAGA! Oferty które zostaną przesłane drogą elektroniczną, będą ze strony Zamawiającego potwierdzone o ich statucie dostarczenia. W przypadku braku takiej informacji, bardzo proszę o niezwłoczny kontakt z Zamawiającym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.banak@powiat-miedzyrzecki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Banak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504249960

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 30 uczestników

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: międzyrzecki Miejscowość: Międzyrzecz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wyżywienie dla uczestników

Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 30 uczestników na terenie tego samego obiektu w którym odbędzie się konferencja bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i godziną tj. Usługa będzie obejmować przygotowanie i zaserwowanie wraz z obsługą kelnerską poczęstunku dla 30 osób w postaci: serwisu kawowego ciągłego (od godz. 9:00 do godz. 15:00) w postaci: kawy, herbaty (bez limitu), woda mineralna gazowana i niegazowana, soki (min.2 rodzaje),cukier, mleko, cytryna, ciasto (min. 3 rodzaje po 1 dla każdego), zimne zakąski w postaci: sałatki z kurczakiem grillowanym (30 porcji), tartinki (120 szt.), chrupiące sakiewki z ciasta francuskiego z indykiem i szpinakiem (30szt.), tortille z różnymi pastami( 30porcji)

- dowóz cateringu na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego o takim czasie, aby usługa w postaci serwisu kawowego była przygotowana co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem spotkania oraz przed planowanym poczęstunkiem.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez Wykonawcę.

Usługa cateringowa musi być świadczona:
- wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,
- zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. Nr 171, poz. 1125 z późn. zm.),
- dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,

- kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
- na zastawie porcelanowej/ceramicznej/porcelitowa lub szklanej, przy użyciu sztućców ze stali nierdzewnej, jednorazowych serwetek oraz obrusów materiałowych, przygotowania dekoracji stołów, zapewnienie pojemnika na resztki po spożytym posiłku. Zamawiający zastrzega podawania poczęstunku i posiłku na zastawie jednorazowego użytku.
- usługa cateringowa obejmuje zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
- zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności,
- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości uczestników oraz zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia usługi cateringowej. W przypadku zmiany liczby uczestników oraz zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia usługi cateringowej Zamawiający poinformuje o tym fakcie na min. 2 dni przed terminem wydarzenia.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji usługi: Usługa cateringowa świadczona będzie w miejscu, w którym odbędzie się konferencja tj. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 ( sala narad parter)

Termin realizacji usługi: 5 grudnia 2019 r. godzina 9.00-15.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert:

a. Cena [PLN] (C)– 100%

Cena, oznaczony: - C liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (max 100 pkt): 𝐶 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100% pkt, gdzie 1 pkt = 1%
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ;
Cmin – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad − cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Adres

Przemysłowa 2

66-300 Międzyrzecz

lubuskie , międzyrzecki

Numer telefonu

504247940

Fax

957428411

NIP

5961543170

Tytuł projektu

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim

Numer projektu

RPLB.08.04.01-08-0020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowe Agnieszka Kaleta Jasieniec 4
66-320 Trzciel , data wpływu 15.11.2019 r. kwota 1 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 132