Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja szkoleń zawodowych

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

Numer ogłoszenia

1216129

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 14.11.2019r. do godziny 15.30 .

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie biura projektu, ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo lub na adres e-mail: kis@mazurylgd9.pl lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres dnia 14.11.2019r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kis@mazurylgd9.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Bartnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533220887

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym oraz potwierdzonym certyfikatem:
a. ABC przedsiębiorczości – szkolenie dla dwóch grup, każde po 50 godz.:
• szkolenie dla pierwszej grupy - 3 osoby w terminie od 18 listopada 2019r. do 30 listopada 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku,
• szkolenie dla drugiej grupy - 2 osoby od 6 grudnia 2019 r. do 20 grudnia 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku)
b. Kurs komputerowy – szkolenie dla dwóch grup, każde po 50 godz.:
• szkolenie dla pierwszej grupy - 3 osoby weekendowo (sobota – niedziela) w terminie od 18 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.
• szkolenie dla drugiej grupy 4 osoby w terminie od 12 grudnia 2019 roku do 24 grudnia 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: węgorzewski Miejscowość: Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na organizacji kursów i szkoleń zawodowych tj. ABC przedsiębiorczości oraz kursu komputerowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym oraz potwierdzonym certyfikatem:
a. ABC przedsiębiorczości – szkolenie dla dwóch grup, każde po 50 godz.:
• szkolenie dla pierwszej grupy - 3 osoby w terminie od 18 listopada 2019r. do 30 listopada 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku,
• szkolenie dla drugiej grupy - 2 osoby od 6 grudnia 2019 r. do 20 grudnia 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku)
b. Kurs komputerowy – szkolenie dla dwóch grup, każde po 50 godz.:
• szkolenie dla pierwszej grupy - 3 osoby weekendowo (sobota – niedziela) w terminie od 18 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r.
• szkolenie dla drugiej grupy 4 osoby w terminie od 12 grudnia 2019 roku do 24 grudnia 2019r. szkolenie od poniedziałku do piątku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (2 części). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub wszystkie części zamówienia. Zadania w ramach przedmiotu zamówienia zostały wskazane w punkcie 1.
3. Wymaga się, alby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach
w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji zgodnie z wymogami ,,Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Termin realizacji usługi: listopad - grudzień 2019 r., zgodnie z pkt. 1 lit. a, b.
w oparciu o harmonogram dostarczony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik do umowy. Możliwa jest organizacja zajęć w innych godzinach niż 7.00 -15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez godzinę szkolenia rozumie się 45 min. zegarowych, do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
5. Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e – learningu, itp.
7. Lokalizacja szkoleń: Węgorzewo.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

4. Termin realizacji usługi: listopad - grudzień 2019 r., zgodnie z pkt. 1 lit. a, b.
w oparciu o harmonogram dostarczony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik do umowy. Możliwa jest organizacja zajęć w innych godzinach niż 7.00 -15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez godzinę szkolenia rozumie się 45 min. zegarowych, do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają uprawienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in. posiada aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkolących prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkolących;
2. Złożenie załączników nr 1,2,3 do w/w zapytania ofertowego.
3. Zapewnią realizację usługi we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji i terminie.
4. Przeprowadzą proces walidacji oraz certyfikacji zgodnie z zapisami w części I. w pkt. 8 lit. f oraz g.
Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Zleceniobiorcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg. następujących kryteriów:
a) cena za jeden rodzaj przeprowadzenia szkolenia – waga 80%.
b) udokumentowane doświadczenie, zgodnie z poniższym wykazem – waga 20%.


Ad. a) Cena za jeden rodzaj przeprowadzenia szkolenia:

Propozycja stawki brutto za realizację usługi. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym, w tym koszty za przeprowadzenie walidacji i wydania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje.


Ad. b) Udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy:
Doświadczenie w realizacji podobnych kursów/szkoleń wraz z referencjami (opinie, zaświadczenia doczasowych Zleceniobiorców):
• 0-5 dokumentów: 10 pkt
• 6-10 dokumentów: 20 pkt
• 11 i powyżej dokumentów: 30 pkt

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

1. Zasady oceniania poszczególnych kryteriów:

a) Cena za realizację usługi w ramach danego zadania

najniższa cena brutto z badanych ofert w ramach danego zadania
a) = ---------------------------------------------------------- x 80
cena brutto oferty badanej

b) Udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy

suma punktów za doświadczenie Oferenta w ramach danego zadania
c) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za doświadczenie

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = a) + b)
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
a) – punkty uzyskane w kryterium: cena za realizację usługi w ramach danego zadania;
b) – punkty uzyskane w kryterium: udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy,

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (L).


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.
2. Wszystkie dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe muszą być podpisane przez Oferenta, a w przypadku kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wykluczenia

1. Z możliwości realizacji oferty wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są
z Zlecającym tj. Związkiem Stowarzyszeń LGD9 lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań przez Związek Stowarzyszeń LGD9 lub osobami wykonującymi w imieniu Związku Stowarzyszeń LGD9 czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru zleceniobiorcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Związkiem Stowarzyszeń LGD9 lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku Stowarzyszeń LGD9 lub osobami wykonującymi w imieniu Związku czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru zleceniodawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty wspólnej przez kilku Oferentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

Adres

pl. Wolności 1/b

11-600 Węgorzewo

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

874270617

NIP

8451885890

Tytuł projektu

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0091/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

14.11.2019r. godz. 11:59 – oferta przedstawiona przez Centrum Szkolenia Zawodowego, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko:
a) Szkolenie ,,ABC przedsiębiorczości” - 8 188,00 zł. (brutto)
b) Szkolenie ,, Kurs komputerowy” - 13 908,00 zł. (brutto)
Liczba wyświetleń: 197