Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na realizację materiałów promocyjnych nt. dobrych praktyk stosowanych przez członków Partnerstwa na rzecz dostępności

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

1216117

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: jakub.kosowski@miir.gov.pl do dnia 25 listopada 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.kosowski@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Kosowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 73 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest promocja wszelkich rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, produktowych czy usług) oferowanych przez członków Partnerstwa na rzecz dostępność (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/) które przyczyniają się do zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie materiałów promocyjnych w formie video-prezentacji, prezentujących w atrakcyjny sposób podejmowane przez sygnatariuszy Partnerstwa działania na rzecz dostępności.
Materiał promocyjny w postaci wideo-prezentacji, upowszechniający dostępne praktyki ma mieć charakter informacyjny, który dzięki atrakcyjnemu przekazowi może stanowić inspirację dla innych podmiotów, które są otwarte na uwzględnianie w swej działalności potrzeb osób o szczególnych potrzebach.
Miejscem publikacji video-prezentacji będą m.in.: strona internetowa Zamawiającego oraz Partnerów, którzy będą bohaterami nagrań, media społecznościowe a także konferencje i inne wydarzenia związane z tematyka dostępności etc.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest promocja wszelkich rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, produktowych czy usług) oferowanych przez członków Partnerstwa na rzecz dostępności, które przyczyniają się do zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie materiałów promocyjnych w formie video-prezentacji, prezentujących w atrakcyjny sposób podejmowane przez sygnatariuszy Partnerstwa działania na rzecz dostępności.

Kod CPV

92111210-7

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 80 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

Wykonawca zapewni warunki techniczne pozwalające na realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2-osobowym zespołem, składającym się z:
• Co najmniej 1 osoby posiadającej wiedzę lub doświadczenie w zakresie realizacji działań w obszarze dostępności (np. prowadzenie szkoleń, realizacja audytów w zakresie dostępności, autorstwo lub współautorstwo publikacji w zakresie dostępności);
• Co najmniej 1 osoby posiadającej wiedzę lub doświadczenie w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych (np. realizacja spotów reklamowych, kampanii medialnych, konferencji).
Wykonawca jest zobowiązany również zapewnić udział co najmniej 1 osoby posiadającej doświadczenie w profesjonalnym montażu materiałów audiowizualnych. Ewentualnie zadanie to może zostać zlecone innemu podmiotowi.

Warunki zmiany umowy

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń ze strony Partnerów na rzecz dostępności chętnych do udziału w nagraniu materiałów promocyjnych w formie video-prezentacji możliwa będzie zmian warunków umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

CV osób, które zostaną zaangażowane w realizację zamówienia, potwierdzające wymagania dot. wiedzy i doświadczenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (max. liczba punktów - 60)
Sposób przyznawania punktacji: (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) * 50 pkt
2. Propozycja uniwersalnego konspektu wideo-prezentacji (max. liczba punktów - 20)
Sposób przyznawania punktacji: Trafność merytoryczna, oryginalność, atrakcyjność dla odbiorcy, spójność zaproponowanej koncepcji, czytelność przekazu - 0-20 pkt
3. Liczba Partnerów ujętych w materiale promocyjnym (max. liczba punktów - 15)
Sposób przyznawania punktacji: 11-16 podmiotów – 5 pkt; 16-18 podmiotów – 10 pkt; 18 - 20 podmiotów – 15 pkt.
4. Klauzule społeczne (max. liczba punktów - 5)
Sposób przyznawania punktacji: 5 pkt za zaangażowanie w realizację zamówienia (należy wskazać w ofercie zakres jej zadań) co najmniej 1 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738050

Fax

222738919

NIP

5262895199

Tytuł projektu

SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PD01/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Paweł Popko Rollingstream.tv,
Adres: ul. Prusa 87/4D, 50-316 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 25.11.2019 r.
Cena: 79 212,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 719