Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

Numer ogłoszenia

1216103

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemnie na adres: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” ul. Tęczowa 169, 20-517 Lublin lub elektronicznie na adres e - mail: poczta@barwyziemi.eu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@barwyziemi.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Sienkieiwcz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa lubuskiego w gminie Wschowa w ramach projektu „Postaw na pracę!” nr POWER.01.02.01-08-0010/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.
Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 8 Uczestników/czek Projektu (UP) 1 grupa szkoleniowa średnio 8 osobowa – osoby o zdiagnozowanej w IPD (Indywidualnym Planie Działania) potrzebie odbycia warsztatów z warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla 1 grupy szkoleniowej średnio 8 osobowej.

Przedmiot zamówienia

Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 1 grupy szkoleniowej (średnio 8 osobowej) Warsztatów z zakresu kompetencji miękkich w formie spotkań grupowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie listopad 2019r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych
i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i wymaganych dokumentów znajduje się w załączniku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI"

Adres

23-110 Olszanka

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

817444974

Fax

81 744 49 74

NIP

7132932052

Tytuł projektu

Postaw na pracę!

Numer projektu

POWR.01.02.01-08-0010/18-00
Liczba wyświetleń: 179