Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii”

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2019

Numer ogłoszenia

1216102

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert –
a)Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Sekretariat do dnia 19.11.2019 r. do godziny 10:00.
b)Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, przesyłki kurierskiej lub osobiście.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
10.1.1.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. bindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Sekretariat
Opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica
Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej powinno być znakowane następująco:
Nazwa oraz adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
ul. ……………………………...., … - ….. …………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu na:
„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny
do kształcenia w zawodzie technik weterynarii”
Numer sprawy: ZP/PN/3/2019
- nie otwierać do dnia 19.11.2019 r. do godz. 10:30

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Głuszko, Emil Zapisek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 751 58 26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

ULTRASONOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Obrazowanie czarno – białe
Wymiarowanie – odległość
Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu
Pamięć wewnętrzna
Możliwość eksportu do komputera
Możliwość ustawienia trybu pełnoekranowego
Ustawianie parametrów obrazowania
Wyposażenie w głowicę convex,

ELEKTROKARDIOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Ekran graficzny z 1 odprowadzeniem
Klawiatura alfanumeryczna lub funkcyjna
Rodzaj papieru – termiczny, rolka
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
Kontrola podłączenia/kontaktu każdej elektrody

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Kuweta: kwarc/stal nierdzewna
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny)
Pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka

AUTOKLAW - 1 sztuka
Komora ze stali kwasoodpornej, 
Elektroniczna blokada drzwi, 
Pojemność: min. 12 l max. 18 l, 

CIEPLARKA - 1 sztuka
Naturalny obieg powietrza:
pojemność komory min. 15 max. 32 l,
wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
drzwi podwójne, wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne,
zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C,
1 półka
sygnalizacja otwartych drzwi,

LAMPA BEZCIENIOWA - 1 sztuka
lampa zabiegowa na statywie, wyposażona w kółka
wykonana w technologii LED
regulacja wysokości statywu: 70 - 220 cm
Średnica pola roboczego d10 min.200 mm
Regulacja natężenie światła
zasilanie: 230v

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA - 1 sztuka
bezpośredniego działania
Mocowanie lampy: P - statywowa
Obrót lampy, dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2, praca ciągła, klasa zabezpieczenia ppor.: I
Napięcie zasilania: 230 V
Trwałość promiennika: 8000 h
Typ obudowy: IP 20

STOŁY LABORATORYJNE WETERYNARYJNE - 4 sztuki
wymiary 120x60 cm.
blat kopertowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z odpływem
miska nierdzewna z uchwytem
wysokość: 80 cm
max udźwig: 120 kg;

STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY - 1 sztuka
Blat stołu ze stali nierdzewnej odpornej na rdze, a także działanie środków do dezynfekcji czy sterylizacji
Blat profilowany z odpływem na odpady do wiaderka
Pole operacyjne: 120 x70 cm; haczyki bo bokach pola operacyjnego służące do unieruchomienia zwierzęcia
Wysokość stołu: 65 – 106 cm;
Sposób regulacji wysokości stołu: elektryczny;
Max udźwig: 120 kg;
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz;
W zestawie: wiaderko; rura do odpływu; stojak na płyny infuzyjne;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Kamień Mały

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
ULTRASONOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Obrazowanie czarno – białe
Wymiarowanie – odległość
Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu
Pamięć wewnętrzna
Możliwość eksportu do komputera
Możliwość ustawienia trybu pełnoekranowego
Ustawianie parametrów obrazowania
Wyposażenie w głowicę convex,
ELEKTROKARDIOGRAF do badania zwierząt dużych i małych - 1 sztuka
Ekran graficzny z 1 odprowadzeniem
Klawiatura alfanumeryczna lub funkcyjna
Rodzaj papieru – termiczny, rolka
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
Kontrola podłączenia/kontaktu każdej elektrody
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Kuweta: kwarc/stal nierdzewna
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka
ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 1 sztuka
Wprowadzone minimum 6 gatunków zwierząt: pies, kot, bydło, owca, koza, świnia.
Precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny)
Pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona
Menu w języku polskim
Wbudowana drukarka
AUTOKLAW - 1 sztuka
Komora ze stali kwasoodpornej, 
Elektroniczna blokada drzwi, 
Pojemność: min. 12 l max. 18 l, 
CIEPLARKA - 1 sztuka
Naturalny obieg powietrza:
pojemność komory min. 15 max. 32 l,
wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
drzwi podwójne, wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne,
zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C,
1 półka
sygnalizacja otwartych drzwi,
LAMPA BEZCIENIOWA - 1 sztuka
lampa zabiegowa na statywie, wyposażona w kółka
wykonana w technologii LED
regulacja wysokości statywu: 70 - 220 cm
Średnica pola roboczego d10 min.200 mm
Regulacja natężenie światła
zasilanie: 230v
LAMPA BAKTERIOBÓJCZA - 1 sztuka
bezpośredniego działania
Mocowanie lampy: P - statywowa
Obrót lampy, dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2, praca ciągła, klasa zabezpieczenia ppor.: I
Napięcie zasilania: 230 V
Trwałość promiennika: 8000 h
Typ obudowy: IP 20
STOŁY LABORATORYJNE WETERYNARYJNE - 4 sztuki
wymiary 120x60 cm.
blat kopertowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z odpływem
miska nierdzewna z uchwytem
wysokość: 80 cm
max udźwig: 120 kg;
STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY - 1 sztuka
Blat stołu ze stali nierdzewnej odpornej na rdze, a także działanie środków do dezynfekcji czy sterylizacji
Blat profilowany z odpływem na odpady do wiaderka
Pole operacyjne: 120 x70 cm; haczyki bo bokach pola operacyjnego służące do unieruchomienia zwierzęcia
Wysokość stołu: 65 – 106 cm;
Sposób regulacji wysokości stołu: elektryczny;
Max udźwig: 120 kg;
Zasilanie: 230 V 50/60 Hz;
W zestawie: wiaderko; rura do odpływu; stojak na płyny infuzyjne;
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Wymagane są urządzenia i sprzęty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające wszelkie wymagane certyfikaty.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33100000-1 - Urządzenia medyczne
33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne
38434570-2 - Analizator hematologiczny
38434500-1 - Analizator biochemiczny
33191110-9 - Autoklaw
42943700-5 - Układy z obiegiem grzewczym
33123200-0 - Narzędzia do elektrokardiografii
31515000-9 - Lampy ultrafioletowe
33167000-8 - Lampy chirurgiczne
33192230-3 - Stoły operacyjne
39180000-7 - Stoły laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 17.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy będą wprowadzane za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1) zmiana producenta lub modelu dostarczanego przedmiotu zamówienia na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany;
2) parametrów przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla Zamawiającego;
3) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
4) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
5) innych zmian, określonych w art. 144 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j).
3. Podstawą wprowadzenia zmian jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty (Załącznik nr 1), każdy Wykonawca dołącza: Załącznik nr 1 a – Wykaz szczegółowy oferowanego wyposażenia do pracowni weterynarii zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanego wyposażenia z wymaganiami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył oświadczenie, o którym mowa w odniesieniu do podwykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu, składa także oświadczenie, dotyczące tych podmiotów.Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO -– wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: -odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa składa:
-dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert:
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów:
cena : 60% = 60 pkt.
serwis: 20%= 20 pkt.
gwarancja: 20% = 20 pkt.
Opis kryterium „cena"
Kryterium „cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według poniższego wzoru :
C min
C = ------------------- x ZP x WP
Co
C min - cena brutto oferty najtańszej Co - cena brutto oferty ocenianej ZP - znaczenie procentowe kryterium, tu : 60 % WP - waga punktowa kryterium, tu : 100 pkt.
Opis kryterium „serwis"
Kryterium „serwis" będzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji serwisu z tytułu naprawy/ usunięcia wad i usterek, od momentu zgłoszenia konieczności naprawy/usunięcia wad i usterek podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas reakcji serwisu z tytułu naprawy/ usunięcia wad i usterek nie może być dłuższy niż do 72 godziny od momentu zgłoszenia konieczności naprawy/usunięcia wad i usterek. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii), liczony od momentu przekazania przez zamawiającego zgłoszenia serwisowego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisu dłuższy niż 72 godziny, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Wykonawca może zaoferować czas reakcji serwisu odpowiednio: 24,36,48,60,72 godziny.
Faktyczna ilość punktów (S) zostanie obliczona następująco:
72 godziny reakcji: 0 pkt.
60 godzin reakcji: 5 pkt.
48 godzin reakcji: 10 pkt.
36 godzin reakcji: 15 pkt.
24 godziny reakcji: 20 pkt.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji serwisu, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Opis kryterium „gwarancja"
Kryterium „gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalny to 48 miesięcy. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Faktyczna ilość punktów (G) zostanie obliczona następująco:
OKRES GWARANCJI
Zaproponowany okres gwarancji (min. 12 m-c)
------------------------------------------------------ x 100 pkt x 0,20
Limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego (48 m-c)

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie poniższym wzorem :
P = C+G+S
gdzie :
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)"
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancji"
S – ilość punktów uzyskanych w kryterium „serwisu”

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

O udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego.
5.1.Podstawy wykluczenia:
5.1.1 Obligatoryjne wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,, tj. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1. ppkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.1.2 Fakultatywne wymienione w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM

Adres

66-460 Kamień Mały

lubuskie , gorzowski

Numer telefonu

957515826

Fax

957515826

NIP

5991746191

Tytuł projektu

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym

Numer projektu

RPLB.09.03.01-08-0012/18-00

Inne źródła finansowania

Budżet Państwa

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 157