Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1216071

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2019r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie, I piętro, pok. Nr 103.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Jeremicz, Dorota Bouhnouni

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

957637046

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”
Przedmiotem zamówienia są usługi i dostawy w podziale na zadania częściowe:
Zadanie częściowe nr 1:
Usługi edukacyjne – zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne;
Zadanie częściowe nr 2:
Usługi edukacyjne – zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych;
Zadanie częściowe nr 3:
Usługi edukacyjne – zajęcia rozwijające mowę i myślenie;
Zadanie częściowe nr 4:
Usługi edukacyjne – zajęcia integracji sensorycznej;
Zadanie częściowe nr 5:
Usługi edukacyjne – rehabilitacja u dzieci w wieku przedszkolnym;
Zadanie częściowe nr 6:
Usługi edukacyjne – wychowanie przez sztukę (arteterapia);
Zadanie częściowe nr 7:
Usługi koordynatora szkolnego;
Zadanie częściowe nr 8:
Zakup zestawu – interaktywna sala doświadczania świata;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rehabilitacji u dzieci w wieku przedszkolnym;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z integracji sensorycznej;
Zakup stolików i krzesełek przedszkolnych.
Zadanie częściowe nr 9:
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii).
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne.
Zadanie częściowe nr 10:
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych.
Zadanie częściowe nr 11:
Zakup instrumentu klawiszowego.

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, usługi koordynatora szkolnego oraz dostawy pomocy dydaktycznych, a w przypadku sali doświadczenia świata także montaż urządzeń w placówce oświatowej realizującej projekt, tj.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie krótkiego instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu.
Zakupy, dostawy, a także usługi współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku do zaproszenia do składania ofert– opisie przedmiotu zamówienia, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się materiały dydaktyczne o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.

Zakres obowiązków wynikających z zawartej umowy nie będzie powodował kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO i nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie umowy.
Wykonawca nie może pozostawać z Instytucją Pośredniczącą ani z Instytucją Wdrażającą w stosunku pracy.
Termin wykonania:
Zadania częściowe nr 1-6: 31 lipca 2020 roku;
Zadanie częściowe nr 7: 16 września 2020 roku;
Zadania częściowe nr 8, 10 oraz 9 ( tylko w części dot. zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne): 10 grudnia 2019 roku;
Zadania częściowe nr 11 oraz 9 (tylko w części dotyczącej zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii)): 15 stycznia 2020 roku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: strzelecko-drezdenecki Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej po przez realizację usług szkoleniowych, koordynację projektu i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Przedmiot zamówienia

Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”
Przedmiotem zamówienia są usługi i dostawy w podziale na zadania częściowe:
Zadanie częściowe nr 1:
Usługi edukacyjne – zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne;
Zadanie częściowe nr 2:
Usługi edukacyjne – zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych;
Zadanie częściowe nr 3:
Usługi edukacyjne – zajęcia rozwijające mowę i myślenie;
Zadanie częściowe nr 4:
Usługi edukacyjne – zajęcia integracji sensorycznej;
Zadanie częściowe nr 5:
Usługi edukacyjne – rehabilitacja u dzieci w wieku przedszkolnym;
Zadanie częściowe nr 6:
Usługi edukacyjne – wychowanie przez sztukę (arteterapia);
Zadanie częściowe nr 7:
Usługi koordynatora szkolnego;
Zadanie częściowe nr 8:
Zakup zestawu – interaktywna sala doświadczania świata;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rehabilitacji u dzieci w wieku przedszkolnym;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z integracji sensorycznej;
Zakup stolików i krzesełek przedszkolnych.
Zadanie częściowe nr 9:
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie;
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii).
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne.
Zadanie częściowe nr 10:
Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych.
Zadanie częściowe nr 11:
Zakup instrumentu klawiszowego.

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, usługi koordynatora szkolnego oraz dostawy pomocy dydaktycznych, a w przypadku sali doświadczenia świata także montaż urządzeń w placówce oświatowej realizującej projekt, tj.: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie krótkiego instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu.
Zakupy, dostawy, a także usługi współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku do zaproszenia do składania ofert– opisie przedmiotu zamówienia, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się materiały dydaktyczne o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.

Zakres obowiązków wynikających z zawartej umowy nie będzie powodował kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO i nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie umowy.
Wykonawca nie może pozostawać z Instytucją Pośredniczącą ani z Instytucją Wdrażającą w stosunku pracy.
Termin wykonania:
Zadania częściowe nr 1-6: 31 lipca 2020 roku;
Zadanie częściowe nr 7: 16 września 2020 roku;
Zadania częściowe nr 8, 10 oraz 9 ( tylko w części dot. zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne): 10 grudnia 2019 roku;
Zadania częściowe nr 11 oraz 9 (tylko w części dotyczącej zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii)): 15 stycznia 2020 roku.

Kod CPV

80110000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa przedszkolnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania:
Usługi edukacyjne Zadania częściowe nr 1-6: 31 lipca 2020 roku. W bieżącym roku muszą zostać zrealizowane tylko 4 godz. zajęć dydaktycznych, reszta tj. 68 godz. planowana jest na 2020 rok.
Koordynator szkolny Zadanie częściowe nr 7: 16 września 2020 roku;
Dostawy: Zadania częściowe nr 8, 10 oraz 9 ( tylko w części dot. zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne): 10 grudnia 2019 roku;
Dostawy: Zadania częściowe nr 11 oraz 9 (tylko w części dotyczącej zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii)): 15 stycznia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dla zadania częściowego nr 1:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną),
Dla zadania częściowego nr 2:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną),
Dla zadania częściowego nr 3:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną),
• uprawnienie do prowadzenia zajęć i terapii logopedycznej;
Dla zadania częściowego nr 4:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną),
Dla zadania częściowego nr 5:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną),
Dla zadania częściowego nr 6:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (ukończoną oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną).
Zadania częściowe nr 7-11- nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Dla zadania częściowego nr 1:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• ukończony kurs, szkolenie/warsztaty w zakresie metod stymulacji sensorycznej i polisensorycznej w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;
• ukończone szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A.A. Tomatisa;
• min. roczne doświadczenie w pracy rewitalizacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z wykorzystaniem metod stymulacji polisensorycznej i metody Tomatisa.
Dla zadania częściowego nr 2:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• ukończony kurs/szkolenie/warsztaty z zakresu wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem,
• min. roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.
Dla zadania częściowego nr 3:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• min. roczne doświadczenie w pracy w zakresie logopedii z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla zadania częściowego nr 4:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• ukończony kurs, szkolenie/warsztaty z zakresu integracji sensorycznej,
• min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć integracji sensorycznej w dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Dla zadania częściowego nr 5:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• ukończone studia z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji,
• min. roczne doświadczenie w pracy fizjoterapeutycznej/ rehabilitacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Dla zadania częściowego nr 6:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba posiadająca:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• ukończone studia z zakresu muzykoterapii/sztuki/muzyki/plastyki,
• ukończony kurs, szkolenie/warsztaty z zakresu muzykoterapii, sztuki, muzyki, plastyki,
• min. roczne doświadczenie w pracy rewalidacyjnej z zakresu arteterapii z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Dla zadania częściowego nr 7:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba, która wykaże iż:
• posiada doświadczenie w pracy jako koordynator szkolny/koordynator projektu dwóch projektów realizowanych w ramach EFS o łącznej wartości 140 000,00 zł.
Dla zadania częściowego nr 8:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
Dla zadania częściowego nr 9:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia o wartości minimum 15 000,00 zł brutto.
Dla zadania częściowego nr 10:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia o wartości minimum 3 000,00 zł brutto.
Dla zadania częściowego nr 11:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia o wartości minimum 2000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
2) oświadczenie Wykonawcy że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - zał. nr 2,
3) zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3 (dla zadań część. nr 1-6),
4) zaparafowany wzór umowy – zał. nr 4 (dla zadań część. nr 7),
5) zaparafowany wzór umowy – zał. nr 5 (dla zadań część. nr 8-11),
5) wypełniony kosztorys ofertowy dla danego zadań częściowych nr 8-11 – zał. nr 7.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 % dla zadań częściowych nr 1-7,9-10
Cena – 80 % Gwarancja 20 % dla zadań częściowych nr 8,11

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI

Adres

ks. Stefana Wyszyńskiego 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

lubuskie , strzelecko-drezdenecki

Numer telefonu

957632380

Fax

957631126

NIP

5992635973

Tytuł projektu

Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich

Numer projektu

RPLB.08.01.01-08-0008/19-00

Inne źródła finansowania

Wkład własny niepieniężny powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RG.042.5.2019 Strzelce Kraj., dnia 22 listopada 2019r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERT
na realizację projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”


Dnia 18.11.2019 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły oferty na realizację projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”.
Dokonano wyboru ofert, do wykonania:
Zadania częściowego nr 1: Usługi edukacyjne – zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Anna Pawlikowska
ul. Korczaka 27
66-500 Strzelce Krajeńskie
anna-pawlik67@wp.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 1.
Zadania częściowego nr 2: Usługi edukacyjne – zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Małgorzata Balcerzak
ul. Juliusza Słowackiego 7a/2
66-500 Strzelce Krajeńskie
gosiabal1@wp.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 2.
Zadania częściowego nr 3: Usługi edukacyjne – zajęcia rozwijające mowę i myślenie, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Ewa Urbanowicz
ul. Kwiatowa 2
73-240 Bierzwnik
ewaurbanowicz@interia.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 3.
Zadania częściowego nr 4: Usługi edukacyjne – zajęcia integracji sensorycznej, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Katarzyna Waliszewska
Bronowice 42a
66-500 Strzelce Krajeńskie
keyp@wp.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 4.
Zadania częściowego nr 5: Usługi edukacyjne – rehabilitacja u dzieci w wieku przedszkolnym, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Marcin Chwalencki
ul. Obrońców Pokoju 27/1
66-400 Gorzów Wielkopolski
marcin.chw@wp.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 5.
Zadania częściowego nr 6: Usługi edukacyjne – wychowanie przez sztukę (arteterapia), wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Agnieszka Chaberko
Al. Wolności 35/25
66-500 Strzelce Krajeńskie
aga.chaber@wp.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 040,00 zł brutto (pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 6.
Zadania częściowego nr 7: Usługi koordynatora szkolnego, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Marek Płachta
ul. Strzelecka 11c/1
66-500 Strzelce Krajeńskie
merkelin@gmail.com
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 6 300,00 zł brutto (sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 7.
Zadania częściowego nr 8: Zakup zestawu – interaktywna sala doświadczania świata, zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rehabilitacji u dzieci w wieku przedszkolnym, zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z integracji sensorycznej, zakup stolików i krzesełek przedszkolnych, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
r.szymczewska@mojebambino.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 30 716,81 zł brutto (trzydzieści tysięcy siedemset szesnaście złotych 81/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 8.
Zadania częściowego nr 9: Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia rozwijające mowę i myślenie, zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia wychowania przez sztukę (arteterapii), zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia kształtujące umiejętności polisensoryczne, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
r.szymczewska@mojebambino.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 22 711,62 zł brutto (dwadzieścia dwa tysiące siedemset jedenaście złotych 62/100).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 9.
Zadania częściowego nr 10: Zakup pomocy dydaktycznych dla OWP na zajęcia z metody behawioralnej dla dzieci autystycznych, wybrana została oferta nr 1 wykonawcy:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
r.szymczewska@mojebambino.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 5 201,58 zł brutto (pięć tysięcy dwieście jeden złotych 58/100 groszy).
Była to jedyna oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 11.
Zadania częściowego nr 11: Zakup instrumentu klawiszowego, wybrana została oferta nr 2 wykonawcy:
P.H.U. Elvis Lech Jackowski
ul. Przemysłowa 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
gorzow@sklep-elvis.pl
Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 3 590,00 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy).
Była to najkorzystniejsza oferta, która brała udział w zadaniu częściowym nr 11.
Pozostała oferta biorąca udział w postępowaniu nr 11:
Oferta nr 1
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
r.szymczewska@mojebambino.pl
za cenę 19 889,00 zł brutto (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy).
Ustalam termin na zawarcie umów z Wykonawcami wszystkich zadań częściowych na dzień 25 listopada 2019 roku, godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, pokój nr 213 (II piętro).
Liczba wyświetleń: 120