Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPLB/2019/OD

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

Numer ogłoszenia

1215981

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres biura: Cityschool Sp. o.o., ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa, lub w formie elektronicznej e-mailem na adres: wnioski@cityschool.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 14.11.2019 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPLB/2019/OD”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/RPLB/2019/OD”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@cityschool.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506322482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Certyfikacja zgodna z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Na podstawie IŚR określono następujące temat szkoleń dla 3 grup:
• Grupa 1 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 7 osób
• Grupa 2 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 12 osób
• Grupa 3 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 13 osób
Wymiar godzinowy: : 80 godz./Grupa (3 grupy, łącznie dla 32 osób) do przeprowadzenia łącznie 240 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 10 spotkań po 8 godz. – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę dydaktyczną zajęć (45 min.).
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla trzech grup, łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 32 osób z zakresu tematycznego szkoleń, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Strzelce Krajeńskie i Szprotawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z certyfikacją.

Przedmiot zamówienia

Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Certyfikacja zgodna z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Na podstawie IŚR określono następujące temat szkoleń dla 3 grup:
• Grupa 1 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 7 osób
• Grupa 2 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 12 osób
• Grupa 3 - Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta: 13 osób
Wymiar godzinowy: : 80 godz./Grupa (3 grupy, łącznie dla 32 osób) do przeprowadzenia łącznie 240 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 10 spotkań po 8 godz. – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę dydaktyczną zajęć (45 min.).
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla trzech grup, łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 32 osób z zakresu tematycznego szkoleń, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin:
11.2019 r. -12.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 55% (maksymalnie możliwych do uzyskania 55,00 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. K2 – Doświadczenie 40 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 40,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
3. K3 – Klauzule społecznie 5 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 5,00 pkt), Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych oraz orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x55
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe z obszaru: Pracownik biurowy z elementami obsługi klienta lub równoważnych zakończone egzaminami zewnętrznymi (egzaminy zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r.).
Opis weryfikacji: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2: Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed podpisaniem umowy przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług wykazanych w Tabeli nr 2. Do oceny egzaminów pod kątem zgodności z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., niezbędne jest podanie nazwy przeprowadzonego egzaminu w Tabeli nr 2 Załącznik nr 2.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x40
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub 2 w Załączniku nr 2. Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „klauzule społeczne”
Jeśli wykonawca posłuży się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zobligowany jest dołączyć do oferty kserokopie orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności tej osoby.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
a) Realizacja zamówienia bez wykorzystania osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) - 0% (0,00 pkt)
b) W razie posłużenia się przy realizacji zamówienia osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) – 5% (5,00 pkt)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „klauzule społeczne”: 5 pkt.
Weryfikacja oceny kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożenie przez Oferenta kserokopii orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności tej osoby oraz oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego (Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych).

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CITYSCHOOL SP.Z O.O.

Adres

Hoża 66/68

00-682 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222501494

Fax

222501493

NIP

9511174243

Tytuł projektu

(Od) ważni społecznie i zawodowo

Numer projektu

RPLB.07.03.00-08-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław.
Cena zamówienia: 2.750,00 zł za usługę dla 1 osoby.
Data złożenia oferty: 14.11.2019 r. godz. 8:40
Liczba wyświetleń: 281