Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Koordynatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2019

Numer ogłoszenia

1215975

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem)
na adres:
Zakład Fizjoterapii ARTEM S.c. Agnieszka Patan, Edyta Jasman-Jocz,
ul. Stefana Wyszyńskiego 99, 65-536 Zielona Góra,
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem:
OFERTA – zapytanie ofertowe nr1 dotyczące projektu
pt. „Program rehabilitacji zdrowotnej w Zakładzie Fizjoterapii ARTEM w Zielonej Górze” – nie otwierać
przed 14 października 2019, godzina 10.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Patan, apatan@wp.pl, 68 323 06 58

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 323 06 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Koordynator programu – pełniąc ciągły nadzór nad prawidłowością działań i ich zgodnością z przyjętymi
założeniami – realizuje następujące zadania i obowiązki:
> współpraca z organizatorem Regionalnego Programu Zdrowotnego i partnerami społecznymi > oprac.
procedur / regulaminów / szczegółówych harmonogramów
> nadzór nad właściwą kwalifikacją UP
> podejmowanie działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania rozbieżności realizacji projektu z
jego założeniami we współpracy z IZ RPO
> utrzymywanie bieżących kontaktów i komunikacji zespołowej
> rozpatrywanie uwag / skarg Uczestników Projektu.
Ponadto realizuje obowiązki w obszarze monitorowania, ewaluacji i sprawozdawczości – pozyskując w terminie do 3 miesięcy od zakończ. RPZ)
4 – ocenia ZGŁASZALNOŚĆ do RPZ oraz JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ – generując informacje nt.
uczestnictwa w RPZ i skuteczności działań rehabilit. w celu dalszej optymalizacji rehabilitacji – na
podstawie dokumentów wyszczególnionych w opisie etapu V RPZ w zad. 2
5 – dokonuje ewaluacji okresowej i końcowej (porównanie wyników oceny wstępnej i końcowej każdego
UP) oraz generuje dane odpowiadające miernikom efektywności celów RPZ.
Zamawiający wymaga, aby koordynator wykonywał obowiązki realnie w siedzibie zamawiającego, w
minimalnym wymiarze 100 godzin/miesiąc.
Szacowany zakres czasowy zamówienia – 4.11.2019 r. – 21.12.2020 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie koordynacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji
medycznej.

Przedmiot zamówienia

Koordynator programu – pełniąc ciągły nadzór nad prawidłowością działań i ich zgodnością z przyjętymi
założeniami – realizuje następujące zadania i obowiązki:
> współpraca z organizatorem Regionalnego Programu Zdrowotnego i partnerami społecznymi > oprac.
procedur / regulaminów / szczegółówych harmonogramów
> nadzór nad właściwą kwalifikacją UP
> podejmowanie działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania rozbieżności realizacji projektu z
jego założeniami we współpracy z IZ RPO
> utrzymywanie bieżących kontaktów i komunikacji zespołowej
> rozpatrywanie uwag / skarg Uczestników Projektu.
Ponadto realizuje obowiązki w obszarze monitorowania, ewaluacji i sprawozdawczości – pozyskując w terminie do 3 miesięcy od zakończ. RPZ)
4 – ocenia ZGŁASZALNOŚĆ do RPZ oraz JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ – generując informacje nt.
uczestnictwa w RPZ i skuteczności działań rehabilit. w celu dalszej optymalizacji rehabilitacji – na
podstawie dokumentów wyszczególnionych w opisie etapu V RPZ w zad. 2
5 – dokonuje ewaluacji okresowej i końcowej (porównanie wyników oceny wstępnej i końcowej każdego
UP) oraz generuje dane odpowiadające miernikom efektywności celów RPZ.
Zamawiający wymaga, aby koordynator wykonywał obowiązki realnie w siedzibie zamawiającego, w
minimalnym wymiarze 100 godzin/miesiąc.
Szacowany zakres czasowy zamówienia – 4.11.2019 r. – 21.12.2020 r.

Kod CPV

75112100-5

Nazwa kodu CPV

Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: (przewidywany) – 1.11.2019 r. – 21.12.2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent / Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która
bezpośrednio będzie wykonywała obowiązki związane z realizacją zamówienia i
- posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się tytułem magister rehabilitacji ruchowej – specjalista
fizjoterapii lub magister fizjoterapii – specjalista fizjoterapii lub lekarz – specjalista rehabilitacji
medycznej oraz
- w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przez co najmniej 5 lat pełniła funkcję
koordynatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej lub kierowała podmiotem
leczniczym wykonującym usługi fizjoterapeutyczne lub zajmowała stanowisko kierownicze w komórce podmiotu leczniczego odpowiedzialnej za świadczenie usług fizjoterapeutycznych.

Dodatkowe warunki

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzające, że osoba, która
bezpośrednio będzie wykonywała obowiązki związane z realizacją zamówienia:
- posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się tytułem magister rehabilitacji ruchowej – specjalista
fizjoterapii lub magister fizjoterapii – specjalista fizjoterapii lub lekarz – specjalista rehabilitacji
medycznej oraz
- w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przez co najmniej 5 lat pełniła funkcję
koordynatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej lub kierowała podmiotem
leczniczym wykonującym usługi fizjoterapeutyczne lub zajmowała stanowisko kierownicze w komórce
podmiotu leczniczego odpowiedzialnej za świadczenie usług fizjoterapeutycznych.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zleceniodawcą a inną niż Koordynator stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, a także
innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących w
szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego
celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zleceniodawcy,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zleceniodawcy i Koordynatora.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zleceniodawcy;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Koordynatora określonego w niniejszej
umowie;
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferta złożona na drukach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania, tj.:
– załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
– załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
- załącznik nr 4 – Wykaz osób
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
c) Projekt umowy zaakceptowany przez Oferenta (poprzez oparafowanie i adnotację akceptuję wzór
umowy + czytelny podpis lub podpis i pieczęć)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – 100%

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i uzna ofertę wykluczonego Oferenta za odrzuconą.
Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD FIZJOTERAPII ARTEM S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ

Adres

Stefana Wyszyńskiego 99

65-536 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

683230658

NIP

9291630844

Tytuł projektu

Program rehabilitacji zdrowotnej w Zakładzie Fizjoterapii ARTEM w Zielonej Górze

Numer projektu

RPLB.06.07.00-08-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 202