Strona główna
Logo unii europejskiej

Targi Ekonomii Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Data publikacji: 05.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2019

Numer ogłoszenia

1215845

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert:
Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wielkopolski w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.00 lub przesłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną: biuro@lowes.lubuskie.org.pl
Decyduje data wpływu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2019 r. do godz. 14.00, przy czym terminowość złożenia oferty ocenia się według czasu wpłynięcia oferty do miejsca wskazanego w treści pkt 1.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób:
,,oferta – organizacja targów ekonomii społecznej”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Kowalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 7380061

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie targów ekonomii społecznej w Kostrzynie nad Odrą w dniu 30.11.2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi targi ekonomii społecznej w Kostrzynie nad Odrą w dniu 30.11.2019 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie targów ekonomii społecznej w Kostrzynie nad Odrą w dniu 30.11.2019 r.
Kod CPV: 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw), 60000000-8 (Usługi transportowe, z wyłączeniem transportu odpadów), 55000000-0 (Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego), 79952000-2 (Usługi w zakresie organizacji imprez).

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw), 60000000-8 (Usługi transportowe, z wyłączeniem transportu odpadów), 55000000-0 (Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego), 79952000-2 (Usługi w zakresie organizacji imprez).

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Miejsce: Kostrzyn nad Odrą.
2) Termin: 30.11.2019 r., godz. 11.00-16.00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
Dysponują potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia – nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty z oświadczeniami.
2. Wykaz usług.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej, w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto* 40% 40 punktów
Doświadczenie 30% 30 punktów
Podmiot Ekonomii Społecznej 30% 30 punktów

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.
1. Opis sposobu obliczania kryterium 40% cena.
Cena powinna być podana w polskich złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

liczba punktów = (Cmin/Cof) x 40 punktów, gdzie
Cmin – najniższa cena spośród ofert,
Cof – cena podana w ofercie.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie.
Punkty za kryterium doświadczenie zostaną obliczone na podstawie zrealizowanych usług o charakterze targowym lub imprez dla minimum 50 osób. Maksymalna liczba punktów wynosi 30; przy czym za wykazanie 1-3 usług – Zamawiający przyzna 10 punktów, 4-7 usług – 20 pkt, powyżej 7 usług – 30 pkt. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 2.
3. Opis sposobu obliczania kryterium 30% podmiot ekonomii społecznej.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie otrzymuje dodatkowe punkty jeżeli jest zarejestrowanym jako podmiot ekonomii społecznej w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki non profit; zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i minimum 30% osób zatrudnionych przez Oferenta to osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
Ocena spełniania przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Liczba punktów ze spełnienie kryterium wynosi 30.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

d) Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"

Adres

Łazienki 6

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu

095 738 00 61

Fax

957380062

NIP

5992860641

Tytuł projektu

LUBUSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Numer projektu

RPLB.07.06.01-08-0002/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna NASZ SUKCES
ul. Mickiewicza 3
Skwierzyna 66-400
Data wpłynięcia: 13.11.2019.
Cena: 14.800,00 zł.
Liczba wyświetleń: 118