Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wynajem aparatury laboratoryjnej (urządzenie: generator ultra dźwięków)”

Data publikacji: 05.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2019

Numer ogłoszenia

1215739

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - pod adresem:
AGRAPAK sp. z o.o.
ul. Wilczak 6, 61-623 Poznań
Sekretariat

Uwaga: złożenie ofert w formie pisemnej jest możliwe w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 14:00
albo

2. w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres:stanislaw@agrapak.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stanislaw@agrapak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Stanisław Bodzicz - Kierownik Projektu ul. Wilczak 6, 61-623 Poznań E-mail: stanislaw@agrapak.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 14:00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Telefon: +48 510 034 511

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury laboratoryjnej (urządzenie: generator ultra dźwięków) ( dalej: urządzenie)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Sulechów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia pod nazwą: „Wynajem aparatury laboratoryjnej (urządzenie: generator ultra dźwięków)”.
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury laboratoryjnej, urządzenia: generatora ultra dźwięków służącego do rozbijania bakterii i drożdży w siarze- pasteryzacji.
Wymagania względem przedmiotu zamówienia:
a) Moc -200 -250W.
b) Częstotliwość ultradźwięków 26kHz +/- 2.
c) Amplituda regulowana od 20 do 100%.
d) Puls regulowany od 0 do 100%.
e) Wyświetlacz z pomiarem i ustawianiem limitu mocy, energii, czasu, temperatury.
f) Wbudowana kalibracja sonotrody do mierzenia energii netto dostarczanej do próbki z pominięciem energii zużywanej na poruszanie sonotrodą.
g) Gniazdo na kartę pamięci do automatycznego zapisu parametrów homogenizacji w pliku Excel.
h) Zasilanie 230 V, 50-60Hz
i) Sonotrody-tytanowe (dopasowane do mocy).

Kod CPV

38436700-7

Nazwa kodu CPV

Rozdrabniacze ultradźwiękowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówieni winien zostać oddany Zamawiającemu do używania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umowa najmu przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całego zakresu określonego w Zapytaniu.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu dostarczenia Przedmiotu Najmu, jeżeli z przyczyn od Wynajmującego niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wynajmującego niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw;
b. przesunięcia terminu dostarczenia Przedmiotu Najmu z przyczyn leżących po stronie Najemcy; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Najemcy oraz o czas trwania ich następstw;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Najemca i Wynajmujący mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu Umowy będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Najemcy z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Najemca
i Wynajmujący mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnych od Najemcy i Wynajmującego, których nie przewidzieli oni przy zawarciu Umowy; w takim przypadku Najemca i Wynajmujący mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu Umowy;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy;
w takim przypadku Najemca i Wynajmujący mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Najemcę
i Wynajmującego stosunku prawnego:
- o charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać Najemcy lub Wynajmującemu.
Za „siłę wyższą” w rozumieniu Umowy należy uważać w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Najemca i Wynajmujący mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
h. Najemca przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści Umowy w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i umową o dofinansowanie Projektu.
2. Zmiany Umowy będą dokonywane na wniosek Najemcy lub Wynajmującego, za zgodą obu Stron, w formie aneksu do Umowy sporządzanego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
2. pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu wykonawcy, jeżeli uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentu, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych (np. KRS);
3. pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy;
4. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt 1) należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 2 i 4 powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Zamawiającego wskazany powyżej, w postaci skanu dokumentów i oświadczeń sporządzonych zgodnie z poprzednim akapitem.
UWAGA:
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 2 do Zapytania – Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia, Załącznika nr 3 do Zapytania - Uszczegółowienie Zapytania ofertowego. Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach każdego Zadania nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryterium i przypisaną mu wagę:
Kryterium: Cena - Czynsz miesięczny brutto
Waga kryterium: 100%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium Cena - Czynsz miesięczny brutto, obliczona zostanie z zastosowaniem następującego wzoru:
Ilość punktów = (czynsz miesięczny brutto z oferty z najniższą ceną (tj. najniższym czynszem miesięcznym brutto)/ czynsz miesięczny brutto z oferty badanej) x 100 pkt. x 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana wynosi 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilczak 6

61-623 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

510034511

NIP

9721248829

Tytuł projektu

"Opracowanie na terenie miejscowości Sulechów, innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytworzenie mleko zastępczego, posiarowego, preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką - VITALMILK"

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0017/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sławomir Czabaj Concepts
ul. Partyzantów 17
21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714 188 46 19
Data wpłynięcia oferty: 12.11.2019r.
Liczba wyświetleń: 133