Strona główna
Logo unii europejskiej

„Świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień w ramach projektu Droga do samodzielności”.

Data publikacji: 05.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2019

Numer ogłoszenia

1215676

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem „Świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień w ramach projektu Droga do samodzielności” do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 15.00 osobiście/pocztą/kurierem w pokoju nr 1 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Śląska 1, 68-100 Żagań.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona.hryniewiecka@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Hryniewiecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

684777911

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz możliwość otrzymania pomocy w związku z indywidualną sytuacją w rodzinie, zwiększenie poczucia wartości, nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i zrozumienia uzależnienia jako choroby i destrukcyjnego życia w takiej rodzinie.
2. Zakres obowiązków :
Do obowiązków terapeuty uzależnień należeć będzie prowadzenie indywidualnego poradnictwa z zakresu terapii uzależnień, w szczególności :
a) Ustalenie diagnozy uzależnienia i współuzależnienia,
b) Prowadzenie indywidualnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
c) Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
d) Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
e) Edukacja w zakresie skutków nałogu,
f) Uświadamianie skutków nałogu, próba zmiany nastawienia chorego i inne.
3. Liczba godzin do zrealizowania – do 20 godzin zegarowych miesięcznie przez okres od XI.2019 r. do X.2021 r. włącznie. Harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy.
4. Zamawiający zapewni miejsce (pomieszczenie) w których usługi winny zostać zrealizowane (teren Powiatu Żagańskiego).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żagański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz możliwość otrzymania pomocy w związku z indywidualną sytuacją w rodzinie, zwiększenie poczucia wartości, nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i zrozumienia uzależnienia jako choroby i destrukcyjnego życia w takiej rodzinie.

Przedmiot zamówienia

1. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz możliwość otrzymania pomocy w związku z indywidualną sytuacją w rodzinie, zwiększenie poczucia wartości, nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i zrozumienia uzależnienia jako choroby i destrukcyjnego życia w takiej rodzinie.
2. Zakres obowiązków :
Do obowiązków terapeuty uzależnień należeć będzie prowadzenie indywidualnego poradnictwa z zakresu terapii uzależnień, w szczególności :
a) Ustalenie diagnozy uzależnienia i współuzależnienia,
b) Prowadzenie indywidualnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
c) Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
d) Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
e) Edukacja w zakresie skutków nałogu,
f) Uświadamianie skutków nałogu, próba zmiany nastawienia chorego i inne.
3. Liczba godzin do zrealizowania – do 20 godzin zegarowych miesięcznie przez okres od XI.2019 r. do X.2021 r. włącznie. Harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy.
4. Zamawiający zapewni miejsce (pomieszczenie) w których usługi winny zostać zrealizowane (teren Powiatu Żagańskiego).

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy : XI.2019 r. do X .2021 r. włącznie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie wymaga

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że na czas realizacji zamówienia dysponuje minimum 1 osobą, która przeprowadziła min. 200 godzin terapii uzależnień w zakresie poradnictwa indywidulanego i/lub grupowego w okresie ostatnich 3 lat.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy załączyć do oferty wypełniony załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku.
Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia..

Potencjał techniczny

nie wymaga

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że na czas realizacji zamówienia dysponuje minimum 1 osobą, która spełnia następujące kryteria:
a) posiada wyższe wykształcenie
oraz
b) posiada certyfikat terapeuty uzależnień

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy załączyć do oferty wypełniony załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku.
Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie wymaga

Warunki zmiany umowy

Określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
 adresu / siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
 formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia.
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
 zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
 strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
 wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć następujące dokumenty (wzory stanowią załączniki do przedmiotowego zapytania (ofertowego);
1. Druk Oferta – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu- załącznik nr 2 (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków)
3. Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.13 lub art.14 RODO – załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
Cena (cena brutto) – 100%
Lc=(Comin/Cobad) x Kp x Wc
gdzie:
Comin – najniższa cena brutto oferowana ze wszystkich ofert spełniających wymagania zamawiającego
Cobad – cena brutto oferty badanej
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc– waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 100%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie danego kryterium oceny ofert - Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w przedmiocie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w pkt IV.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU

Adres

Śląska 1

68-100 Żagań

lubuskie , żagański

Numer telefonu

684777771

Fax

684777774

NIP

9241670089

Tytuł projektu

SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ

Numer projektu

RPLB.07.02.00-08-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 98