Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PIECA DO WYPIEKU WAFLI ORAZ MIESZAŁKI DO CIASTA.

Data publikacji: 04.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2019

Numer ogłoszenia

1215496

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wynosi trzydzieści (30) dni i upływa z końcem dnia
4 grudnia 2019 roku.

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w wyznaczonym terminie w języku polskim w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres [biuro@soforek.pl],
lub listownie/osobiście na adres Zamawiającego:
ul. Dworcowa 4, 64-820 Szamocin.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie Automatycznego pieca do wypieku wafli oraz mieszałki do ciasta".
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.
Cena wykonania prac określona w Ofercie musi być ceną ryczałtową – całkowitą i obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena zostanie zapłacona w terminach wynikających z harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy wykonawczej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 30 dni.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty:
Patryk Soforek tel. +48 605 160 574,
Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres:
biuro@soforek.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@soforek.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patryk Soforek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48605160574

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:
1. Automatycznego pieca do wypieku wafli wyposażonego w urządzenie zwijające, jednostkę transportową z waflami, wieżę chłodniczą, stół do układania na wszystkich liniach, stół do pakowania na wszystkich liniach, zbiornik wstępny do ciasta, przenośnik zwrotny oraz detektor metalu (sztuk 1)
2. Mieszałka do ciasta - mikser do ciasta o pojemności zbiornika minimum 240 litrów (szt. 1)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Szamocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOFOREK Sp. z o.o. sp.k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wafli barwionych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu Nr RPWP.01.05.02-30-0323/18.
Zamawiający, w sytuacji, gdyby dofinansowanie ze środków unijnych zostało cofnięte, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:
1. Automatycznego pieca do wypieku wafli wyposażonego w urządzenie zwijające, jednostkę transportową z waflami, wieżę chłodniczą, stół do układania na wszystkich liniach, stół do pakowania na wszystkich liniach, zbiornik wstępny do ciasta, przenośnik zwrotny oraz detektor metalu (sztuk 1), według poniższej specyfikacji, określającej minimalne wymagania:
• Piec do wafli wysokocukrowych;
• Produkcja 2 rodzajów wafli:
Wysokość - 175mm, średnica – 49mm, waga – 20g, grawer zewnętrzny 5x5mm;
Wysokość – 132mm, średnica – 54mm, waga – 12,5g, grawer zewnętrzny 5x5mm;
• Możliwość produkcji wafli o wysokości do 200mm;
• Dostawca maszyny zapewnia technologię i recepturę na wafle standardowe (jednokolorowe bez barwnika);
• Wydajność: minimum 4000szt wafli na godzinę przy produkcji standardowego wafla (przy założeniu czasu wypieku 60s);
• Grzanie: gaz ziemny;
• Dostosowana do ciśnienia gazu z sieci 50mbar;
• Dostosowana do instalacji elektrycznej: 230V/400V;
• Maszyna jest ekologiczna, ekonomiczna, oszczędza gaz i energię elektryczną;
• Matryce maszyny posiadają pierścień ograniczający, który umożliwi produkcje wafli z prostym rantem;
• Maszyna dostosowana do pracy w trybie ciągłym w cyklu 6-dniowym;
• Możliwość zdalnej kontroli oraz regulacji parametrów;
• Maszyna dostosowana do zamontowania systemu dozowania ciasta w 5 kolorach, czas potrzebny na dozowanie to 1 sekunda;
• Możliwość zakupu kolejnych narzędzi zwijających do produkcji wafli o innych wymiarach;
• Minimalne wymiary matrycy piekącej: 210mm x 240mm.
2. Mieszałka do ciasta - mikser do ciasta o pojemności zbiornika minimum 240 litrów (szt. 1), według poniższej specyfikacji, określającej minimalne wymagania:
• mieszałka do ciasta przeznaczonego do wypieku wafli wysokocukrowych.

Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy, montażu i uruchomienia objętej postępowaniem maszyny, na terenie istniejącego zakładu.

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek, znaków towarowych materiałów i urządzeń, bądź technologii wykonania robót, Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w formularzu ofertowym użycie równoważnych materiałów i urządzeń bądź równoważnej technologii wykonania robót, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób bądź technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Kod CPV

42215200-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania żywności

Dodatkowe przedmioty zamówienia

BRAK

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i uruchomienie kompletnej linii w fabryce w Szamocinie w ciągu 20 tygodni od dnia zawarcia umowy (wypiek wafla standardowego, bez barwników), lecz nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) doświadczenie w produkcji maszyn do wafli wysokocukrowych: minimum 5 lat,
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 3) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) doświadczenie w produkcji maszyn do wafli wysokocukrowych: minimum 5 lat,

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).

Dodatkowe warunki

Minimalne oczekiwane rezultaty:
• Gwarancja min. 12 miesięcy;
• Naprawy gwarancyjne maksymalnie w ciągu 96 godzin, natomiast dostarczenie uszkodzonych części zamiennych: w ciągu maksymalnie 72 godzin,
• Serwis zlokalizowany w Europie;
• Warunki płatności:
Płatność będzie realizowana w trzech częściach:
1) Pierwsza część – przy podpisaniu umowy – max 40%
2) Druga część – po odbiorze maszyny w siedzibie producenta
3) Trzecia część – po odbiorze maszyny w fabryce w Szamocinie

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych.

Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.

Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą, sytuacji finansowej i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 3) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena (przez cenę rozumie się łączną ryczałtową cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - waga 90%
2. Okres gwarancji - waga 10%

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 10.

Sposób przyznawania punktacji:
KRYTERIUM 1. CENA
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(cena oferty z najniższą ceną / cena Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 2. OKRES GWARANCJI
- najdłuższy okres gwarancji uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(okres gwarancji Oferty X / okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów

ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tj.:
(90% x kryterium Cena) + (10% x kryterium Okres gwarancji) = Łączna ilość punktów.

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę. W przypadku ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOFOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

64-820 Szamocin

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

67 283 34 04

NIP

6070084086

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOFOREK Sp. z o.o. sp.k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wafli barwionych.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0323/18-00

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SPREMATEC GMBH
Bergmannstraße 1
D-49439 Steinfeld
Niemcy
data wpływu oferty: 03.12.2019
- cena oferty: wartość netto 409.500,00 EUR (1.751.718,15 PLN);
wartość brutto 409.500,00 EUR (1.751.718,15 PLN)
- Okres gwarancji: 12 miesięcy
Liczba wyświetleń: 195