Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa czyszczenia zbiorników paliwowych, z umożliwieniem przeprowadzenia prac badawczych

Data publikacji: 04.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1215471

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Petroster – Serwis Sp. J., Cholerzyn 279,
32 - 060 Liszki
lub
• przesłać na e-mail: projekteu@petroster-serwis.pl w formacie PDF, lub inny powszechnie dostępny format zapisu, umożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentu ( formatu A4 z możliwością wydruku na drukarce), jednakże czyniąc niemożliwym dokonywanie w nim jakichkolwiek zmian,
do dn. 15 listopada 2019r, do godziny 12:00. W temacie wiadomości e-mail lub na kopercie należy napisać „Oferta do ogłoszenia nr 1215471 - czyszczenie zbiorników paliwowych”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę, kuriera lub. innego rodzaju posłannictwa.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Wypełniony Formularz zamówienia (wg załączonego wzoru), zawierający m. in.:
a) Dane Wykonawcy składającego ofertę (pełna firma wykonawcy, adres do doręczeń, kod pocztowy, miejscowość, numer NIP)
b) Okres ważności oferty (30 dni )
c) Adres e-mail i nr telefonu osoby kontaktowej
d) Ilość oferowanych sztuk, zgodnie z niniejszą ofertą.
e) Cenę jednostkową netto i brutto każdego elementu
f) Wartość oferowanej pozycji netto i brutto
g) Całkowitą wartość zamówienia wraz z dostawą netto i brutto.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załączonego wzoru).
3. Oświadczenie o spełnieniu potencjału technicznego (wg załączonego wzoru).
4. Oświadczenie o osobach zdolnych do wykonania zamówienia (wg załączonego wzoru).
5. Oświadczenie o akceptacji ogólnych warunków umowy (wg załączonego wzoru).

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekteu@petroster-serwis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Joanna Urbaniec, w sprawach technicznych: Tomasz Buratowski.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48124253090, +48509101286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na usługę czyszczenia zbiorników na benzynę (1 szt.) oraz olej napędowy (1 szt.), wraz z zapewnieniem infrastruktury dla grupy inżynieryjnej do wykonania, w czasie czyszczenia, analizy oraz dokumentacji wyznaczonych sekcji zbiornika. Metodyka czyszczenia zbiornika zostanie określona osoby ze strony Zamawiającego.


UWAGA!:
1) Poniżej wymieniony Opis Przedmiotu Zamówienia jest jednoznaczny i uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

2) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, co oznacza ni mniej ni więcej, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na uzyskanie pełnej funkcjonalności stanowiska badawczego, oprzyrządowania lub modelu laboratoryjnego do którego zamawiane elementy są przeznaczone, a model, urządzenie lub prototyp zbudowany bazie niewłaściwych elementów może nie działać poprawnie. Jeżeli istnieje inny wyrób, innego producenta, ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne do tych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia to jest on akceptowalny, jeżeli wykonawca udowodni równoważność proponowanego rozwiązania
a) Zamówienie ma charakter jednorazowy.
b) Zamawiający zamierza nabyć wszystkie ilości wskazane w opisie.
c) Zamawiający oczekuje minimalnie 7 dniowego terminu płatności, nie dłuższy jednak niż dni 30.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. Zrobotyzowany system czyszczenia zbiorników paliwowych, o nr RPMP.01.02.01-12-0535/17 ww. projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem zamówienia jest usługa czyszczenia zbiorników na benzynę (1 szt.) oraz olej napędowy (1 szt.), wraz z zapewnieniem infrastruktury dla grupy inżynieryjnej do wykonania, w czasie czyszczenia, analizy oraz dokumentacji wyznaczonych sekcji zbiornika. Metodyka czyszczenia zbiornika zostanie określona osoby ze strony Zamawiającego i będzie obejmowała następujące czynności:
1. Rozhermetyzowanie zbiornika, odkręcenie, zaślepienie instalacji ssących, spustowych i oparowych.
2. Wypompowanie reszty paliwa ze zbiornika
3. Pomiary czujnikiem oparów, dostarczonym przez Zamawiającego
4. Czyszczenie zbiornika: rozpryskanie, przy użyciu agregatu czyszczącego [spełniającego dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) lub równoważne], aktywnych powierzchniowo substancji
Ze względu na cel badawczy Zamawiający wyklucza użycie rozwiązań równoważnych w kwestii substancji czyszczących. Środki nie są przedmiotem zamówienia, a jedynie przedmiotem badań. Środki chemiczne dostarczy Zamawiający na własny koszt.
W czasie czyszczenia grupa inżynieryjna będzie dokonywała analizy i dokumentacji w przedziałach czasowych: 15 min, 30 min, 45 min, 1 godzina. W tym czasie inne prace nie będą wykonywane, należy udostępnić zbiornik przedstawicielom Zamawiającego. Do właściwego czyszczenia zostanie użyta substancja wskazana przez zespół badawczy.
Wykonawca godzi się na to, że w trakcie czyszczenia nastąpi przestój technologiczny na czas badań, nie dłuższy niż 2h. Przestój technologiczny powinien zostać uwzględniony w cenie oferty.
5. Resztkowanie ze stanu martwego, wentylowanie, zapewnienie atmosfery niewybuchowej, pomiar eksplozymetrem, wytarcie do sucha.
6. Pomiary czujnikiem oparów, dostarczonym przez Zamawiającego
7. Utylizacja odpadów (według zużycia)
8. Wykonanie rewizji wewnętrznej, zewnętrznej zbiornika wraz z próbą szczelności
9. Konserwacja i regulacja zaworów oddechowych
10. Zadeklowanie zbiornika, podłączenie instalacji

Usługa zostanie wykonana na 2 zbiornikach: na olej napędowy (1 kpl.) oraz na benzynę (1 kpl.)

Po czyszczeniu zbiornik będzie poddany rewizji przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego i ma spełniać wymagane normy w zakresie przygotowania próby szczelności, prowadzonej przez UDT z mocy ustawy o dozorze technicznym i wymienionych poniżej aktów wykonawczych, w celu wydania przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację tych urządzeń. Rodzaje prób szczelności zbiorników, stosowane w badaniach zbiorników lub ich elementów, określone są w rozporządzeniach:
 Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych ze zmianą w Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 371,
 Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Praca w miejscach występowania atmosfery wybuchowej wiąże się z ryzykiem potencjalnego wybuchu. Wszelkie materiały i urządzenia umieszczane w takim środowisku nie mogą być źródłem elektryczności statycznej. Urządzenia muszą być wykonane iskrobezpiecznie, czyli muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE).

Pozostałe po opróżnieniu zbiornika odpady ropopochodne powinny zostać hermetycznie przepompowane do szczelnych pojemników, a te dostarczone do wyspecjalizowanych firm trudniących się utylizacją odpadów ropopochodnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia zbiorników na benzynę (1 szt.) oraz olej napędowy (1 szt.), wraz z zapewnieniem infrastruktury dla grupy inżynieryjnej do wykonania, w czasie czyszczenia, analizy oraz dokumentacji wyznaczonych sekcji zbiornika. Metodyka czyszczenia zbiornika zostanie określona przez osoby ze strony Zamawiającego i będzie obejmowała następujące czynności:
1. Rozhermetyzowanie zbiornika, odkręcenie, zaślepienie instalacji ssących, spustowych i oparowych.
2. Wypompowanie reszty paliwa ze zbiornika
3. Pomiary czujnikiem oparów, dostarczonym przez Zamawiającego
4. Czyszczenie zbiornika: rozpryskanie, przy użyciu agregatu czyszczącego [spełniającego dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) lub równoważne], aktywnych powierzchniowo substancji
o R.S. 20 – Środek do czyszczenia ładowni i cystern. Producent: Rooto System
o METAL INOX C, producent Kimicar
o EVOLUX, producent: Kimicar
o Dynamic, producent Kimicar
Ze względu na cel badawczy Zamawiający wyklucza użycie rozwiązań równoważnych w kwestii substancji czyszczących. Środki nie są przedmiotem zamówienia, a jedynie przedmiotem badań. Środki chemiczne dostarczy Zamawiający. Zamawiający na własny koszt.
W czasie czyszczenia grupa inżynieryjna będzie dokonywała analizy i dokumentacji w przedziałach czasowych: 15 min, 30 min, 45 min, 1 godzina. W tym czasie inne prace nie będą wykonywane, należy udostępnić zbiornik przedstawicielom Zamawiającego. Do właściwego czyszczenia zostanie użyta substancja wskazana przez zespół badawczy.
Wykonawca godzi się na to, że w trakcie czyszczenia nastąpi przestój technologiczny na czas badań, nie dłuższy niż 2h. Przestój technologiczny powinien zostać uwzględniony w cenie oferty.
Resztkowanie ze stanu martwego, wentylowanie, zapewnienie atmosfery niewybuchowej, pomiar eksplozymetrem, wytarcie do sucha.
5. Pomiary czujnikiem oparów, dostarczonym przez Zamawiającego
6. Utylizacja odpadów (według zużycia)
7. Wykonanie rewizji wewnętrznej, zewnętrznej zbiornika wraz z próbą szczelności
8. Konserwacja i regulacja zaworów oddechowych
9. Zadeklowanie zbiornika, podłączenie instalacji

Usługa zostanie wykonana na 2 zbiornikach: na olej napędowy (1 kpl.) oraz na benzynę (1 kpl.)

Po czyszczeniu zbiornik będzie poddany rewizji przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego i ma spełniać wymagane normy w zakresie przygotowania próby szczelności, prowadzonej przez UDT z mocy ustawy o dozorze technicznym i wymienionych poniżej aktów wykonawczych, w celu wydania przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację tych urządzeń. Rodzaje prób szczelności zbiorników, stosowane w badaniach zbiorników lub ich elementów, określone są w rozporządzeniach:
 Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych ze zmianą w Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 371,
 Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Praca w miejscach występowania atmosfery wybuchowej wiąże się z ryzykiem potencjalnego wybuchu. Wszelkie materiały i urządzenia umieszczane w takim środowisku nie mogą być źródłem elektryczności statycznej. Urządzenia muszą być wykonane iskrobezpiecznie, czyli muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE).

Pozostałe po opróżnieniu zbiornika odpady ropopochodne powinny zostać hermetycznie przepompowane do szczelnych pojemników, a te dostarczone do wyspecjalizowanych firm trudniących się utylizacją odpadów ropopochodnych.

Kod CPV

50514100-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji zbiorników

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Złożenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności (zgodnie z terminem składania ofert).
2. Pozyskanie ofert od Oferentów (w trakcie obowiązywania niniejszego ogłoszenia).
3. Ocena ofert złożonych przez oferentów (do 3 dni roboczych).
4. Zamówienie złożone do Oferenta, który przedstawił najbardziej korzystną ofertę (do 5 dni roboczych).
5. Zamówienia czyszczenie zbiorników na obiekcie udostępnionym Zamawiającemu (Świebodzin w województwie Lubuskim) w terminie między 25 a 30 listopada 2019 r. (dokładny termin wykonania usługi zostanie podany najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia).
6. Rozliczenie faktury.
7. Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni, nie dalej niż do dn. 30 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Udokumentowane czyszczenie min. jednego zbiornika w ciągu 3 lat przed ostatecznym terminem składania ofert (referencje)

Potencjał techniczny

Odzież przeznaczona do przebywania w strefie zagrożenia wybuchem, zgodna z normami ATEX
Agregat czyszczący, mogący pracować w strefie zagrożenia wybuchem, spełniający dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) lub równoważne

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają aktualne Uprawnienia energetyczne G II ze względu na zakres odnośnie do urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, jako iż świadectwo kwalifikacyjne kategorii G2 jest potwierdzeniem znajomości wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji wymienionych wyżej urządzeń, ale też znajomości przepisów BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w tym zakresie.
W celu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony życia i zdrowia ludzkiego, wszystkie osoby oddelegowane do pracy podczas czyszczenia jednego zbiornika muszą być pod nadzorem osoby/osób przebywającej poza zbiornikiem.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania dodatkowych pytań.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę opiewającą na wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia ilość czyszczonych zbiorników.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną całkowitą cenę netto oraz brutto, wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
7. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia w przypadku:
a) niezgodności oferty z warunkami merytorycznymi, postawionymi w warunkach ogłoszenia
b) złożenia oferty przez wykonawcę niespełniającego stawianych warunków
c) stwierdzenia rażąco niskiej ceny. Przepis art. 90 PZP stosuje się odpowiednio
d) przekroczenia założonego pułapu kosztów przeznaczonych w budżecie projektu

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w Umowie, za wyjątkiem zmian nieistotnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz zamówienia (wg załączonego wzoru).
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załączonego wzoru).
3. Zaakceptowane ogólne warunki umowy. W pozostałym zakresie strony podejmą negocjacje. Dopuszczalne jest, że Wykonawca przedłoży wzór umowy, uwzględniający ogólne warunki umowy zawarte w niniejszym ogłoszeniu, które przedłoży do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń co do przedłożonej umowy.
4. Poświadczona za zgodność kopia świadectwa „Uprawnień energetycznych G II”
5. W celu poświadczenia doświadczenia Wykonawca przedstawi wykaz prac poparty referencjami, z których będzie wynikała należyta staranność z pracy przedstawionej w wykazie.
6. W celu poświadczenia spełnienia warunku potencjału technicznego, wykonawca przedstawi oświadczenie (wg załączonego wzoru).
7. W celu udokumentowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony życia i zdrowia ludzkiego, wszystkie osoby oddelegowane do pracy podczas czyszczenia jednego zbiornika muszą mieć aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP oraz, w czasie wykonywania usługi, muszą być pod nadzorem osoby/osób przebywającej poza zbiornikiem (oświadczenie wg załączonego wzoru).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. KC – kryterium ceny netto w PLN; Waga: 100%; Maksymalna liczba punktów: 100 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. KC = (Cena minimalna/Cena oferty) x 100 pkt.
KC – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium ceny netto w PLN.
Cena minimalna – najniższa cena netto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert.
Cena oferty – cena netto w aktualnie rozpatrywanej ofercie.
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto.

Całkowita liczba przyznanych punktów będzie wyliczona wg powyższego wzoru. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta, to 100 punktów. Oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku, kiedy więcej niż jedna oferta zdobędzie jednakową najwyższą liczbę punktów o zamówieniu będzie decydować kolejność złożenia ofert (pierwsza złożona oferta uznana będzie za ofertę wygrywającą).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym we wskazanym zakresie zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANDRZEJ KOŹBIAŁ, ADAM KOŹBIAŁ PETROSTER - SERWIS SPÓŁKA JAWNA

Adres

32-060 Cholerzyn

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48509101216

Fax

48124253090

NIP

9441505001

Tytuł projektu

Zrobotyzowany system czyszczenia zbiorników paliwowych

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0535/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Misiewicz FUH "Petromis" Zabawa 240, 32-020 Wieliczka
wpłynęła dnia: 14 listopada 2019r.
Cena netto: 9102,00 + 70,00/m3 przepompowywanego paliwa + 4,50/kg odpadu do utylizacji.
Liczba wyświetleń: 181