Strona główna
Logo unii europejskiej

Pomiar 5 wskaźników rezultatu – Program INTERREG VA Polska- Słowacja 2014-2020

Data publikacji: 04.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2019

Numer ogłoszenia

1215454

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Propozycje ofert należy składać drogą elektroniczną na adres anna.naskrent@miir.gov.pl z tematem wiadomości „Pomiar wskaźników rezultatu – Program PLSK 2014-2020" w terminie do 13 listopada 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.naskrent@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Naskrent

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 85 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pomiar i analiza 5 wskaźników rezultatu, zgodnie z załączoną metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:
1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
3. Intensywność ruchu transgranicznego.
4. Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.
5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie pomiaru i analiza 5 wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020. Pomiary zostaną przeprowadzone na polsko-słowackim pograniczu (obszar wsparcia programu).

Przedmiot zamówienia

Pomiar (termin pomiaru do uzgodnienia z Zamawiającym) i analiza 5 wskaźników rezultatu, zgodnie z załączoną metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:
1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
3. Intensywność ruchu transgranicznego.
4. Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.
5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

max do końca I kw 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

wykonanie min 3 badań/analiz/ekspertyz z wykorzystaniem badań ankietowych CATI, PAPI oraz pomiaru ruchu pojazdów silnikowych na drogach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

protokoły odbioru badań/ekspertyz/analiz

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert - CENA 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738150

Fax

222738918

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wdrażanie przez Instytucję Zarządzającą Programu Interreg V-A Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (etap II)

Numer projektu

PLSK.04.01.00-00-0002/18-00
Liczba wyświetleń: 434