Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dn. 1 listopada 2019 dot. zamówienia usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania sieciującego

Data publikacji: 01.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1215352

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty zeskanowane w formacie pdf należy przesłać mailem na adres kopec@dobrarobota.org do dnia 09.11.2019 do godz. 20:00
2. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1 oraz zawierać oba wymagane załączniki – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego
4. Oferta złożona po terminie uważana jest za nieważną.
5. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kopec@dobrarobota.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iga Kopeć

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508081449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Noclegi dla grupy maksymalnie 30 osób zorganizowane według następujących kryteriów:
1.1 Pokoje maksymalnie dwuosobowe z łazienką, (w przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w szkoleniu nieparzystej liczby osób pod względem płci, Oferent zapewni pokój jednoosobowy dla Kobiety lub Mężczyzny, w zależności od potrzeb).
1.2 Noclegi dla maksymalnie 30 osób w ramach 2- dniowego pobytu w terminie 15-16.11.2019 r. Wyżywienie + przerwy kawowe dla grupy maksymalnie 30 osób realizowane wg poniższych kryteriów:
2.1 Wyżywienie + przerwy kawowe świadczone będą zgodnie z terminem noclegów przedstawionym w punkcie II podpunkt 1.2.
2.2 Wyżywienie podczas spotkania sieciującego 2 – dniowego obejmuje dla każdej osoby: 2 obiady, 1 kolację, 1 śniadanie.
2.3 Liczba przerw kawowych dla każdej osoby : 2.
2.4 Śniadanie ma zostać zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami
(kawa, herbata) oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.).
2.5 Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w dniu realizacji usługi.
2.6 Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których Wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi.
2.7 Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, mleko), wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek, oraz słonych przekąsek
2.8 Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
2.9 Menu poszczególnych posiłków ustala Hotel z zastrzeżeniem punktów 2.1 do 2.8, przy akceptacji Zamawiającego.
3. Wynajem sali dla grupy maksymalnie 30 osób zgodnie z poniższymi kryteriami:
3.1 Sala wielkościowo umożliwiająca w sposób komfortowy przeprowadzenie spotkania sieciującego dla maksymalnie 30 osób o powierzchni co najmniej 50 metrów kwadratowych.
3.2 Sala wyposażona w stoły, krzesła z możliwością ich przestawiania, sala musi posiadać okna umożliwiające wietrzenie sali dostępne z poziomu podłogi, wyposażone w przesłony zapobiegające nadmiernemu nasłonecznieniu sali.
3.3. Temperatura w sali minimum 21 stopni, maksymalnie 26 stopni.
3.4 Sala wyposażona w następujący sprzęt: projektor, ekran projekcyjny, tablica typu Flip chart, stały bezprzewodowy dostęp do Internetu.
3.5 W sali istnieć będzie możliwość przywieszania do ścian lub przygotowanych powierzchni kartek typu flipchart.
3.6 Na drzwiach wejściowych do budynku oraz wewnątrz hotelu, ze szczególnym uwzględnieniem drzwi sali, musi istnieć możliwość przywieszenia informacji o odbywającym się spotkaniu sieciującym i o jego współfinansowaniu.
3.7 Sala będzie przekazana do dyspozycji Zamawiającego od godziny 09.00 dnia rozpoczynającego spotkanie do godziny 18.00 dnia kończącego spotkanie sieciujące.
3.8 Sala wynajmowana będzie zgodnie z terminem przedstawionym w punkcie II podpunkt 1.2 z uwzględnieniem punktów od 3.1 do 3.7.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: 5. Ośrodek organizujący noclegi, wyżywienie + przerwy kawowe i wynajem sali będzie zlokalizowany w województwie pomorskim – w miejscowości oddalonej max. 120 km od siedziby pomiotu wymienionego w punkcie I zapytania ofertowego (odległość będzie mierzona za pomocą witryny www.targeo.pl, trasa optymalna, odległość między miejscowościami).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

1.Noclegi dla grupy maksymalnie 30 osób zorganizowane według następujących kryteriów:
2. Wyżywienie + przerwy kawowe
3. Wynajem sali dla grupy maksymalnie 30 osób zgodnie z poniższymi kryteriami:

Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
• 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
• 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie 15-16.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisano w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Podmiot biorący udział w postępowaniu ofertowym posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Podmiot biorący udział w postępowaniu ofertowym posiada potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmioty prowadzące działalność związaną z przedmiotem zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala podmiotom oferującym usługę na jej efektywną realizację.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

opisano w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

opisano w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową:
a) 80% punktów (80 punktów) - cena całościowa brutto za osobę usługi stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego.
b) 20% podmiot będący podmiotem ekonomii społecznej (20 punktów)
2. Sposób przyznawania punktów:

a) KU = (CRn/CRo) x 80 punktów

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za całościową usługę wg najkorzystniejszej oferty
CRo - cena brutto za całościową usługę wg ocenianej oferty

b) Kryterium 1 b) jest kryterium ocenianym zerojedynkowo – podmiot spełniający kryteria bycia podmiotem ekonomii społecznej otrzyma 20 pkt, podmiot, który nie spełnia tego kryterium uzyska 0 punktów.

3. Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od oceny punktowej, w kolejności od najniższej do najwyższej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich ofert z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację działania w projekcie. Koszty weryfikacji pokrywa Oferent (w tym w szczególności koszty przejazdów kadry, zakwaterowania itp.).
5. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo ofert dla przedmiotowego zapytania ofertowego.

Wykluczenia

opisano w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 526 81 42

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-01

Inne źródła finansowania

Zapytanie ofertowe realizowane przez Partnera projektu - Organizację Pracodawcy Pomorza. Kontakt w sprawie zapytania jedynie poprzez osobę wyznaczoną do kontaktu.
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 1 listopada 2019 roku
dotyczące zamówienia usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania sieciującego
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta wybrana wpłynęła 09.11.2019 17:01
Oferent:
Am Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska (O.S.W. Kaper, ul. Mestwina 45, 84-141 Jurata)
Cena: 205 zł brutto za osobę
Liczba wyświetleń: 171