Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaawansowany system informatyczny organizujący pracę współpracujących lokali gastronomicznych oraz umożliwiający współdzielenie ich wybranych zasobów w oparciu o automatyczną synchronizację lokalnych baz danych przy użyciu Cloud Services

Data publikacji: 01.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1215343

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 09.11.2019 do godz. 6:00 (liczy się data wpływu):
- osobiście bądź pocztą na adres: ul. Powstańców Śl. 79, 42-700 Lubliniec
- e-mailem na adres: lukasz@restauracja-antares.pl
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.
Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz@restauracja-antares.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Wiciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602643043

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego współpracę grupy lokali gastronomicznych w zakresie automatyzacji sprzedaży, zakupu towarów, prowadzenia gospodarki magazynowej, wyznaczania kosztów produkcji gastronomicznej, analiz.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup (zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie) oprogramowania gastronomicznego wspomagającego funkcjonowanie oraz współpracę grupy lokali gastronomicznych w zakresie automatyzacji sprzedaży, zakupu towarów, prowadzenia gospodarki magazynowej, wyznaczania kosztów produkcji gastronomicznej, analiz. System będzie rozwinięciem obecnie stosowanego oprogramowania oraz bazy danych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego ERP wspomagającego funkcjonowanie oraz zarządzanie grupą lokali gastronomicznych. System gastronomiczny ma składać się z 5-ciu oddzielnych aplikacji:
• Aplikacja sprzedażowa (POS)
• Aplikacja menadżerska służąca do zarządzania całym systemem
• Aplikacja do sprzedaży mobilnej (mini POS)
• Aplikacja mobilna służąca do podglądu stanu magazynowego oraz terminarza
• Aplikacja przeznaczona do podglądu realizowanych zamówień w kuchni

Wymogi techniczne i funkcjonalności dla każdej z aplikacji są szczegółowo opisane w Załączniku „Zamówienie ofertowe”.

Głównym celem systemu jest umożliwienie pełnego zarządzania każdym ze zdalnych lokali przez osobę znajdującą się w jednej z lokalizacji. Np. Modyfikacja jakichkolwiek danych w lokalu ‘A’ może być wykonana z użyciem aplikacji przez pracownika znajdującego się w lokalu ‘B’. Baza danych powinna się znajdować w każdym z poszczególnych lokali w celu zapewnienia błyskawicznego funkcjonowania systemu. Synchronizacja wszystkich baz danych powinna być wykonywana automatycznie, nie rzadziej niż co 10 min.

Dopuszcza się składanie ofert jedynie na nowy system, zaprojektowany i wykonywany w całości specjalnie dla potrzeb Zleceniodawcy z zachowaniem istniejącej zawartości bazy danych dotychczas stosowanego oprogramowania oraz podobnego interfejsu tegoż oprogramowania. Istniejący element systemu został wykonany w języku programowania C# w środowisku .NET z zastosowaniem bazy danych MS SQL SERVER, jakkolwiek przy rozbudowie systemu można zastosować inne rozwiązania kompatybilne, równoważne w zakresie jakości, funkcjonalności oraz parametrów.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 48000000-5 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Ostateczny termin realizacji to 29 lipiec 2020 roku
Miejsce dostawy: Powstańców Śląskich 79, 42-700 Lubliniec

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

J. w. Załączniku nr 1 - Oświadczenie

Warunki zmiany umowy

J. w. Załączniku nr 3 - Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Oświadczenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria. Maksymalna ilość punktów to 80.
• cena netto (PLN) – waga 30
• okres gwarancji na oprogramowanie – waga 20
• termin realizacji zamówienia – waga 20
• warunki serwisu oprogramowania – waga 10

a) Kryterium „cena netto (PLN)”:
Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 30 punktów.
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 30, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
b) Kryterium „okres gwarancji na oprogramowanie”:
• Gwarancja powyżej 10lat - 20 pkt
• Gwarancja od 8 lat do 10 lat – 16 pkt
• Gwarancja od 6 lat do 8 lat – 12 pkt
• Gwarancja od 4 lat do 6 lat – 8 pkt
• Gwarancja od 2 lat do 4 lat – 2 pkt
• Gwarancja do 2 lat – 1 pkt
• Brak świadczenia usługi gwarancji na oprogramowanie – 0 pkt
a) Kryterium „termin realizacji zamówienia”:
• Realizacja zamówienia do 30 lutego 2020 – 20 pkt
• Realizacja zamówienia do 31 marca 2020 – 16 pkt
• Realizacja zamówienia do 30 kwietnia 2020 – 12 pkt
• Realizacja zamówienia do 31 maja 2020 – 8 pkt
• Realizacja zamówienia do 30 czerwca 2020 – 4 pkt
• Realizacja zamówienia do 29 lipca 2020 – 0 pkt
a) Kryterium „warunki serwisu oprogramowania” w czasie trwania gwarancji:
• Czas reakcji serwisu do 4 godz. (rozumiany jako długość czasu w jakim zostaną naprawione awarie od czasu ich zgłoszenia) – 10 pkt
• Czas reakcji serwisu do 8 godz. (rozumiany jako długość czasu w jakim zostaną naprawione awarie od czasu ich zgłoszenia) – 5 pkt
• Czas reakcji serwisu powyżej 8 godz. (rozumiany jako długość czasu w jakim zostaną naprawione awarie od czasu ich zgłoszenia) – 0 pkt

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maks. 80), przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
A + B + C + D, gdzie:
A – przyznana punktacja za kryterium „cena netto”
B – przyznana punktacja za kryterium „okres gwarancji na oprogramowanie”
C – przyznana punktacja za kryterium „termin realizacji zamówienia”
D – przyznana punktacja za kryterium „warunki serwisu oprogramowania”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocni-ka,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZESPÓŁ GASTRONOMICZNY ROMUALD WICIŃSKI

Adres

Powstańców Śląskich 79

42-700 Lubliniec

śląskie , lubliniecki

Numer telefonu

602643043

NIP

5750005518

Tytuł projektu

Zaawansowany system informatyczny organizujący pracę współpracujących lokali gastronomicznych oraz umożliwiający współdzielenie ich wybranych zasobów w oparciu o automatyczną synchronizację lokalnych baz danych przy użyciu Cloud Services

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04E8/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hoscon Software
Rafał Gałbas
ul.Reymonta 11
41-949 Piekary Śląskie

Data wpłynięcia oferty: 2019-11-08

Cena: 405 000 PLN netto
Liczba wyświetleń: 200