Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019 dot. dostarczenia usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2019

Numer ogłoszenia

1215324

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
- osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
- pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
- pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

edyta.grabowska@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 576 045 945

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez 133 osób, poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) i uzyskanie możliwości potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez udział w egzaminach zewnętrznych przez 150 osób dorosłych (75K, 75M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych, które zamieszkują województwo lubelskie (WL). Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2019-28.02.2022.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wybór dostawcy platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usługi udostępnienia, obsługi i utrzymania informatycznej platformy szkoleniowej LMS (Learning Management System) zgodnej ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”. Dostęp do materiałów szkoleniowych on-line ma służyć usystematyzowaniu wiedzy kursantów oraz zapewnieniu im dostępu do wiedzy teoretycznej w dowolnym miejscu i czasie.

Dostawca ma obowiązek wywiązania się z następujących wymagań:
● Okres udostępnienia, obsługi i utrzymania platformy: 11.2019 – 01.2022;
● Obsługa 10 grup szkoleniowych po 15 uczestników każda;
● Realizacja 370 godzin e-learningu podczas 2 semestrów udokumentowane za pomocą raportu;
● Każda z grup zrealizuje 4 szkolenia e-learningowe.

Dostawca platformy powinien zapewnić:
● Utrzymanie i obsługę platformy w czasie trwania umowy;
● Wydzielenie części platformy oraz osadzenie na niej dostarczonych przez zleceniodawcę
e-szkoleń;
● Terminowe uruchamianie szkoleń;
● Wyznaczenie koordynatora projektu;
● Obsługę techniczną i świadczenie usługi help desk (pon-pt 8:00-17:00);
● Dostarczanie comiesięcznych raportów postępów z wykazaniem czasu korzystania z platformy przez każdego z uczestników kursu;
● Dokonywanie aktualizacji i wymiany treści nie później niż 48 godzin od otrzymania informacji;
● Zabezpieczenie danych osobowych uczestników zgodne z zasadami RODO.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin udostępnienia platformy wraz z opracowanymi szkoleniami – maks. 20 dni od dnia podpisania umowy albo 30.11.2019 r. Okres wykorzystania platformy 11.2019 – 01.2022 r. (z zastrzeżeniem *).

* Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy bądź wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Najniższa cena netto – 50 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 50 pkt
Gdzie:
C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych, Cnetto – cena netto oferty badanej.


2. Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 50 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najkrótszy termin realizacji zamówienia” zostanie obliczona według wzoru:

T=(Tmin/Td)x 50 pkt
Gdzie:
T – liczba zdobytych punktów,
Tmin - najkrótszy czas terminu realizacji wśród ofert prawidłowo złożonych [w dniach],
Td - czas realizacji oferty badanej [w dniach].

Ocena: C + T
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ATUM SP. Z O.O.

Adres

Aleksandra Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

576561666

NIP

1130099894

Tytuł projektu

Nowy zawód - nowe możliwości

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0017/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„SEKA” Spółka Akcyjna
ul. Paca 37
04-386 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 2019-11-07
Cena: 202.000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 5 dni
Liczba wyświetleń: 182