Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku Testera oprogramowania

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

1215265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@smart-labs.pl lub dostarczona do biura na adres: Smart Labs Sp. z o.o. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów
z dopiskiem OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/EFRR/2019.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@smart-labs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Skadłubowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+32 797 05 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie pt. „System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne„ przez testera oprogramowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór osoby świadczącej usługi testera oprogramowania na potrzeby projektu pt. „System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie „System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne” przez Testera oprogramowania.
2. Zakres obowiązków Wykonawcy:
• opracowanie planu testów systemowych na podstawie specyfikacji,
• wykonanie oraz rozwój automatyzacji testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
• wykrywanie błędów oraz raportowanie wyników,
• testowanie i walidacja algorytmów segmentacji danych medycznych,
• zapewnienie wysokiej jakości tworzonego oprogramowania i dopuszczenie go do kolejnych faz realizacji projektu,
• weryfikacja wymagań produktowych i funkcjonalnych produktu,
• współpraca z zespołem R&D, programistami oraz zespołem biznesowym,
• przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej.
3. Wykonawca realizować będzie powyższe zadania na zasadzie umowy cywilnoprawnej / umowy zlecenie. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w oparciu o ewidencję czasu pracy oraz zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie stawkę godzinową.
4. Wymiar czasu pracy oszacowany jest na maksymalnie 143 godzin miesięcznie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby godzin, stosownie do przebiegu prac objętych projektem.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

3.3. Wymagania formalne wobec Wykonawcy:
• wykształcenie wyższe
• dobra znajomość języka angielskiego
• samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań
• wysokie umiejętności interpersonalne, w szczególności praca w zespole oraz komunikatywność
• wiedza o funkcjonowaniu systemów informatycznych.

Mile widziane:
• znajomość przetwarzania danych medycznych
• znajomość z zakresu sztucznej inteligencji oraz rozpoznawania obrazów

Wykonawca potwierdzi swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności poprzez załączenie do oferty dyplomu ukończenia studiów oraz CV. Mile widziane będą załączone referencje oraz posiadane certyfikaty.

Dodatkowe warunki

Zamawiający:
• zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
• zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
• zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
• zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, aby zweryfikować w/w kwalifikacje i doświadczenie kandydata.
Z uwagi na kluczowe znaczenie realizacji przedmiotu zamówienia dla prawidłowego przebiegu projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników, zamawiający, dążąc do wyboru rzetelnego wykonawcy, dokona weryfikacji ofert pod kątem możliwości zaniżenia ceny. Oferta której cena będzie niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, uznana zostanie za zaniżoną, a Oferent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach:
a. w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;
b. w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie wymagane w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w którym mowa w punkcie "Wiedza i doświadczenie" (dopuszczalne kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. doświadczenie – 60 pkt.
b. cena brutto (całkowity koszt pracodawcy) za godzinę pracy – 40 pkt.

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium a) w skali od 0 do 60 punktów - liczone wg sumy 2 składowych:
- doświadczenie 3-5 lat 20 punktów,
- doświadczenie > 5 lat: 40 punktów
- doświadczenie w pisaniu testów: 20 punktów

Oferty oceniane będą w zakresie kryterium b) w skali od 0 do 40 punktów - liczone wg wzoru:
minimalna stawka godzinowa spośród nadesłanych ofert / stawka godzinowa rozpatrywanej oferty x 40.

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do dwóch kryteriów wynosi 100.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SMART LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ułańska 7/59

40-887 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

327970706

NIP

6342854323

Tytuł projektu

System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-033E/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 139