Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 12/2019 w trybie zasady konkurencyjności na dostawę komory solnej do badań korozyjnych z dnia 11 listopada 2019 r.

Data publikacji: 11.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2019

Numer ogłoszenia

1215171

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający 19 listopada 2019 r. udzielił wyjaśnień na pytania wykonawców (plik załączony w ogłoszeniu). Termin składania ofert przesunięto na 21 listopada 2019 r.
Zamawiający 18 listopada 2019 r. udzielił wyjaśnień na pytania wykonawców (plik załączony w ogłoszeniu). Termin składania ofert przesunięto na 20 listopada 2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona jako skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany na adres e-mail: zamowienia@kartaprzetargowa.pl.
2. Oferta musi być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
3. Termin składania ofert upływa z końcem dnia 21 listopada 2019 r. Znaczenie ma czas otrzymania oferty przez zamawiającego.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, jednak zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę.
5. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. W tym terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząca realizacji zamówienia.
6. Oferta musi być kompletna, a złożone dokumenty i oświadczenia muszą zawierać potwierdzenie spełniania wymagań określonych w zapytaniu.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może zastrzec, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym oferentom. Informacje te należy odpowiednio oznaczyć napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” oraz jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec informacji stanowiących kryterium oceny ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.rogalewicz@kartaprzetargowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Rogalewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-506-503

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowej komory solnej do badań korozyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu "Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A."

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowej komory solnej do badań korozyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Unii Europejskiej 12, 14-260 Lubawa.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.
5. Nazwa i kod opisujący przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6. Oferent jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich świadczeń wynikających z zapytania ofertowego, w tym jego załączników.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. Zamawiający wymaga, by oferent w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną komorę solną do badań korozyjnych.
2. W celu wykazania spełniania wymagań wobec oferenta należy uzupełnić informacje odnoszące się do wymagań w formularzu oferty oraz złożyć wraz z ofertą referencje lub inny dokument, z którego wynika należyte wykonanie dostawy, o której mowa w pkt 1.

Dodatkowe warunki

1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. W celu wykazania spełniania wymagania wobec oferenta określonego w pkt 1 należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Referencje lub inny dokument, z którego wynika należyte wykonanie wykazywanej dostawy.

Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena netto
Waga kryterium: 75%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: Najniższa oferowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena netto oferowana w badanej ofercie x 75 pkt

Kryterium: Okres gwarancji
Waga kryterium: 15%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem:
Okres gwarancji 36 miesięcy i dłuższy - 15 pkt
Okres gwarancji 24 miesiące - 35 miesięcy - 7 pkt
Okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące - 0 pkt

Kryterium: Zużycie energii
Waga kryterium: 5%
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: Najniższe zużycie energii oferowanego urządzenia (wyrażone w watach) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / zużycie energii oferowanego urządzenia (wyrażone w watach) w badanej ofercie x 5 pkt

Kryterium: Termin realizacji w tygodniach
Waga kryterium: 5%
Sposób przyznawania punktów:
Dostawa w terminie 4 lub 5 tygodni - 5 pkt
Dostawa w terminie 6 lub 7 tygodni - 3 pkt
Dostawa w terminie od 8 do 12 tygodni - 0 pkt

W razie braku wskazania informacji koniecznej do oceny oferty w danym kryterium zamawiający uzna, iż oferent nie deklaruje korzystniejszych warunków realizacji niż określone w zapytaniu, a oferent uzyska w danym kryterium 0 pkt.

Wykluczenia

Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę jaką zamawiający jest w stanie zapłacić za wykonanie zamówienia, w szczególności przekracza kwotę przewidzianą w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
Liczba wyświetleń: 255