Strona główna
Logo unii europejskiej

AGLOMERATOR

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215163

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 3.12.2019r. do godziny 10:00.
Chwilą złożenia oferty jest dzień i godzina faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (a nie jedynie jej nadania).
2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LS - PLUS", Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica,
lub
• wysłana e-mailem na adres: stachecka@lsplus.pl
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert, w tym dotyczących dokumentów, oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
7) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
8) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, tj. zamówień, których zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą.
9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia ofert przez wykonawców.
10) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stachecka@lsplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Stachecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792 536 072

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednego nowego aglomeratora. Maszyna musi być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać poniżej opisaną funkcję i odpowiadać niżej wymienionej specyfikacji technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Rudniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup aglomeratora stanowiącej element linii pilotażowej do recyklingu odpadów. Zakup jest realizowany w związku z projektem pn. „Prace B+R związane z wytworzeniem linii pilotażowej do recyklingu odpadów w postaci produkcji gotowych wyrobów z paliwa alternatywnego - RDF.”, numer projektu RPWP.01.02.00-30-0017/17, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednego nowego aglomeratora. Maszyna musi być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji oraz spełniać poniżej opisaną funkcję i odpowiadać niżej wymienionej specyfikacji technicznej.
Funkcja aglomeratora - Aglomeracja odpadów.
– Rodzaj wsadu do aglomeracji - paliwo RDF / zmieszane odpady tworzyw sztucznych z wtrąceniami zanieczyszczeń innych odpadów nietworzywowych
– Wielkość frakcji wsadowe - 0-80 mm
– Maksymalna wilgotność frakcji wsadowej - do 35%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MINIMALNE PARAMETRY MASZYNY:
1. Wydajność - min 1000 kg/ha
2. Ilość ślimaków plastyfikujących - min 2
3. Średnica ślimaków plastyfikujacych - min 400 mm
4. Zbiornik buforowy zintegrowany z maszyną – TAK
5. Pojemność zbiornika buforowego – powyżej 1m3
6. Sposób transportu wsadu z bufora – ślimaki
7. Sposób podawania do komory plastyfikującej – poprzez rynnę wibrującą
8. Ilośc ślimaków w buforze – min 2
9. Maksymalna moc zespołu aglomeratora – 450 Kw
10. Szafa sterująca w zestawie
11. Rodzaj sterowania – PLC

Dla maszyny Dostawca ma zapewnić:
• Gwarancja: minimum 12 miesięcy
• Dostawa wraz z montażem: Dostawca zapewnia transport do siedziby Zamawiającego pod adres: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LS - PLUS" Sp. z o. o., Oddział Rudniki, Rudniki 6 64-340 Opalenica wraz z montażem Urządzenia.
• Serwis: Dostawca zagwarantuje autoryzowaną obsługę (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).
• Uruchomienie: Dostawca zapewni uruchomienie oraz rozruch urządzenia.
• Instruktaż: Dostawca w ramach wynagrodzenia udzieli instruktażu co najmniej 3 pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. Koszty instruktażu po stronie Dostawcy.
• Warunki płatności:
– 15% płatne do 7 dni po podpisaniu umowy,
– 15% płatne po pisemnym udokumentowaniu procesu rozpoczęcia produkcji Urządzenia,
– 65% płatne po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Dostawcy o zakończeniu produkcji i gotowości urządzenia do wysyłki,
– 5% płatne po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego urządzenia.

W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Ewentualne użycie nazw własnych lub znaków towarowych przez Zamawiającego służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dostawa: maksymalnie 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji umowy, w tym dostawy Urządzenia.
Za termin dostawy uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
Montaż, uruchomienie i instruktaż: maksymalnie w przeciągu 14 dni od daty dostawy.
Za termin dokonania instruktażu i montażu uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia.
2. Dostawa pod adres: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LS - PLUS" Sp. z o. o., Oddział Rudniki, Rudniki 6 64-340 Opalenica.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający stawia tu szczególne wymagania w zakresie spełniania powyższego warunku, które doprecyzowuje następująco:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył do odbiorców co najmniej dwa oferowane urządzenia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw urządzeń (wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca dostawy oraz nazwy podmiotów, dla których dostarczono urządzenia).
Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
a) zmiana zakresu świadczenia wykonawcy uzasadnioną zmianą potrzeb po stronie Zamawiającego,
b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia;
c) zmiana terminów płatności, wprowadzenie zaliczek, zmiana terminu dostawy, zmiany terminów realizacji o których mowa w pkt VII Zapytania ofertowego bądź zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia niezależnych od stron okoliczności wpływających na ww. terminy lub możliwość realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
1. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy,
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
3. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji,
- zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy;
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
4. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
5. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
e) inne zmiany dozwolone Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju.
f) Inne zmiany w przypadkach niemożliwych do przewidzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia.
2) Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj.
• oferta złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
• wykau zrealizowanych dostaw oferowanego urządzenia – Załącznik nr 4
Obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załączniki 1,2,3,4 do niniejszego zapytania.
• Do oferty obligatoryjnie musi zostać załączona szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej maszyny, gdzie przez szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń Zamawiający rozumie wszystkie dokumenty lub informacje (katalogi/prospekty/specyfikacje techniczne), potwierdzające minimalne parametry maszyn opisane w pkt V zapytania ofertowego.
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
4) Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.
5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

Zamówienia uzupełniające

8) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, tj. zamówień, których zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie zawartej z wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert):
l.p. Nazwa kryterium Waga
1. Cena netto 80%
2. Czas dostawy w tygodniach 20%
RAZEM 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = C + T gdzie:
S suma uzyskanych punktów
C punkty z kryterium Cena netto
T punkty z kryterium Czas dostawy

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert i wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
Kryterium cena (C) będzie oceniane na podstawie ceny netto zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
C = (Cmin/Cof) x 0,8
gdzie:
C ilość przyznanych punktów za kryterium cena netto danej oferty
Cmin najniższa cena wśród składanych ofert
Cof cena danej oferty
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium czas dostawy (T) będzie oceniane na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), gdzie Wykonawca wskaże czas dostawy (podany w tygodniach) od momentu podpisania umowy z Zamawiającym.
T = (Tmin/Tof) x 100 x 0,20
gdzie:
T ilość przyznanych punktów za kryterium czas dostawy w tygodniach
Tmin najkrótszy czas dostawy podany w tygodniach. Zamawiający odrzuci oferty z czasem dostawy dłuższym niż 30 tygodni.
Tof proponowany czas dostawy (w tygodniach)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przed Oferenta: 100pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, którymi są:
a) Dominik Pąpka,
b) Joanna Stachecka,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LS - PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

62-064 Plewiska

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 447 51 71

Fax

61 447 79 87

NIP

7881841392

Tytuł projektu

Prace B+R związane z wytworzeniem linii pilotażowej do recyklingu odpadów w postaci produkcji gotowych wyrobów z paliwa alternatywnego - RDF.

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0017/17-00
Liczba wyświetleń: 190