Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6A/2019/1.1.1

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215106

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2019 r. o godzinie 15.00
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku (ul. Sienna 45, 80-605 Gdańsk) z dopiskiem 6A/2019/1.1.1, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rd.offers@marpro.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rd.offers@marpro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Szkudlarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48538818068

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wymiennika, według specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wymiennika, według specyfikacji, w celu realizacji projektu pn. "Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wymiennika, według specyfikacji.

Kod CPV

42511100-2

Nazwa kodu CPV

Wymienniki ciepła

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: max. do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku-załącznik 2).

Wiedza i doświadczenie

Posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku-załącznik 2).

Potencjał techniczny

Posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku-załącznik 2).

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwa zmiana istotnych warunków umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty + oświadczenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
Łączna cena brutto 100


a) Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia będzie wyliczona według wzoru

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

CN x 100
P1 = -------------------------
CR
P1 – otrzymane punkty
CN – łączna cena brutto oferty najkorzystniejszej
CR – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe w celu wyłonienia Wykonawcy.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym - zgodnie z reprezentacją KRS) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zygmunt Jakubiak, Beata Wiśniewska) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (Łukasz Szkudlarski) a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku – załącznik 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARINE PROJECTS LTD SP. Z O.O.

Adres

Sienna 45

80-605 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

602225439

NIP

5830008648

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0067/16-00
Liczba wyświetleń: 206