Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wiertnicy – maszyna z zestawem urządzeń do realizacji przewiertów horyzontalnych sterowanych

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1215098

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: Firma Projektowo-Budowlana „PION” s.c. M. Dronka, E. Oberc, Siedliska 347, 36-042 Lubenia,
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 03.12.2019 roku do godziny 10:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego.
3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę maszyny do przewiertów horyzontalnych sterowanych – nie otwierać do dnia 03.12.2019 r. do godziny 11:30”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Oberc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606306384

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wiertnicy – maszyna z zestawem urządzeń do realizacji przewiertów horyzontalnych sterowanych - 1 kpl.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Siedliska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego służącego do świadczenia usług przez firmą Pion s.c.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa wiertnicy – maszyny z zestawem urządzeń do realizacji przewiertów horyzontalnych sterowanych - 1 kpl.
Siła uciągu – min. 8 000 kg, max. 10 000 kg,
Siła pchania – min. 7 000 kg, max. 10 000 kg,
Minimalny moment obrotowy – min. 2900 Nm,
Silnik o mocy min. 74 kM,
Gabaryty:
długość max. 5,5 m
szerokość max. 1,5 m
waga max. 5 500 kg (z podstawowym zestawem żerdzi),
Automatyczny podajnik żerdzi,
Podwozie na gąsienicach gumowych,
Zestaw kutych żerdzi - 120 mb (podstawowy),
Dodatkowe żerdzie – 90 mb,
Układ automatycznego smarowania gwintów żerdzi,
Zestaw podstawowych narzędzi do obsługi codziennej,
System płuczkowy – przepływ minimalny 90 l/min.
Urządzenie do przygotowania płuczki wyposażone w zbiorniki o pojemności łącznej min. 6 000 l, dysze mieszające w zbiorniku, pompę zasilająco-mieszającą, węże przyłączeniowe.
Lokalizator głowicy wiercącej wyposażony w wielozakresową sondę pomiarową z czujnikiem ciśnienia o dokładności wskazań pochylenia 0,1%, zasilacz do gniazda zapalniczki, 2 baterie, walizkę do transportu zestawu, kolorowy dotykowy monitor operatora, program umożliwiający wykonywanie dokumentacji powykonawczej i wymianę informacji za pomocą sieci Wi-Fi lub urządzenia Bluetooth.
Narzędzia wiertnicze:
Rozwiertaki baryłkowe z zabudowanymi krętlikami - 6”(150 mm) – szt.1, 10”(250 mm) – szt.1, 14”(350 mm) – szt.1. Głowice zaciągowe do rur PE: 90 mm, 110 mm,125mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm – po 1 szt.
Płytki wiertnicze – 4 szt., Głowica wiercąca (obudowa sondy) - szt.1,
Żerdź startowa + tuleja blokująca - kpl. 2
Urządzenie nowe – rok produkcji min. 2019.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maksymalnie do 31.03.2020 rok.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania, określonych w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji prac, czynności lub dostaw.

Wiedza i doświadczenie

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania umowy.
2. W okresie ostatnich 3 lat dokonał dostawę co najmniej trzech maszyn służących do prowadzenia przewiertów horyzontalnych sterowanych czego potwierdzeniem będą referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty potwierdzające realizacje przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 30% wartości umowy,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – 1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
4. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Dostawcę ofercie.
5. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub Zamawiającego,
d) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Dostawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Dostawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw,
3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
4) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia dostaw lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
9. W sytuacjach opisanych w ust. 8 pkt. 1-4, przedłużenie terminu zakończenia dostaw wymaga pisemnego wniosku Dostawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.
11. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Dostawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
3. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
4. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
5. Dostawca wraz z ofertą ma obowiązek przedłożyć karty katalogowe/foldery lub inne dokumenty na potwierdzenie spełnienie warunków Specyfikacji technicznej dostaw będących opisem przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający w celu braku podstaw do wykluczenia Dostawcy żąda złożenia wraz z ofertą podpisane „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym”, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. Kryterium (symbol) Waga kryterium
1 Cena oferty (C) 80%
2 Gwarancja (G) 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1. Kryterium: C – Cena oferty – Waga 80%:
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia
b) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.
c) Ceny w złotych należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
d) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena oferty” wyliczonych w oparciu o wzór:
Cena oferty najniższej
C = ----------------------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena rozpatrywanej oferty
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80 pkt.
2. Kryterium G – gwarancja – waga 20%
którego wartość punktowa zostanie wyliczona wg wzoru:
a) za proponowany okres gwarancji min. 12 miesięcy - 0 pkt
b) za proponowany okres gwarancji min. 24 miesięcy lub dłuższy - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
Punkty przyznane w kryterium ceny oraz kryterium gwarancji zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:
Ʃ = C + G
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający w celu braku podstaw do wykluczenia Dostawcy żąda złożenia wraz z ofertą podpisane „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym”, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "PION" S. C. M. DRONKA, E. OBERC

Adres

36-042 Siedliska

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

(017) 87 19 317

NIP

8133187510

Tytuł projektu

Rozwój Firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi w obszarze inżynierii bezwykopowej

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0094/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A, 05-500 Piaseczno
data wpłynięcia: 03.12.2019 r.
cena: 959 400,00 zł
Liczba wyświetleń: 261