Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa surowca drzewnego: brzozy i olchy w grupie handlowej WB1.

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1214729

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać:
a. pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres Z.P.S. BIAFORM S.A., ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok;
b. elektronicznie na adres email: zamowienia@biaform.com.pl
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 15.11.2019 o godz. 15.00.
3. Oferta powinna być złożona:
a. w przypadku ofert składanych osobiście lub drogą pocztową: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Postępowanie na dostawę surowca drzewnego brzoza i olcha w grupie handlowej WB1”
b. w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną: mailowo, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Postępowanie na dostawę surowca drzewnego brzoza i olcha w grupie handlowej WB1”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty.
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1a powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1b powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2019 o godz. 15.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@biaform.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Diana Czerwińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48514859238

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a. Surowiec drzewny brzoza w grupie handlowej WB1, ilość 200m3 (+/- 5% ze względu na różnice w pomiarze), zgodny z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie norm stosowanych przez Lasy Państwowe „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe”, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r., mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji drewna, które są dostępne pod adresem internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego.
b. Surowiec drzewny olcha w grupie handlowej WB1, ilość 100m3 (+/- 5% ze względu na różnice w pomiarze), zgodny z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie norm stosowanych przez Lasy Państwowe „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe”, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r., mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji drewna, które są dostępne pod adresem internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego.
c. Pomiar ilościowy surowca zostanie dokonany zgodnie z normą: PN-D-95000-2002.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup surowca drzewnego spełniającego wymogi i założenia w związku z realizacją projektu nr POIR 01.01.01-00-0818/18 pt.: „Zniesienie barier technologicznych w aspekcie wydajności wytwarzania wysokoprzetworzonej i niestandardowej sklejki do zastosowań specjalistycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Surowiec drzewny brzoza w grupie handlowej WB1, ilość 200m3 (+/- 5% ze względu na różnice w pomiarze), zgodny z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie norm stosowanych przez Lasy Państwowe „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe”, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r., mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji drewna, które są dostępne pod adresem internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego.
b. Surowiec drzewny olcha w grupie handlowej WB1, ilość 100m3 (+/- 5% ze względu na różnice w pomiarze), zgodny z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie norm stosowanych przez Lasy Państwowe „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe”, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r., mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji drewna, które są dostępne pod adresem internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego.
c. Pomiar ilościowy surowca zostanie dokonany zgodnie z normą: PN-D-95000-2002.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia: realizacja dostaw nie dłużej niż 14 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez strony, bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru, co nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni, po zakończeniu dostaw .
5. Miejsce realizacji zamówienia: Z.P.S. BIAFORM S.A., ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.

Kod CPV

03418100-4

Nazwa kodu CPV

Drewno twarde

Harmonogram realizacji zamówienia

07.11.2019 - zamieszczenie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności;
15.11.2019 godz. 15:00 - ostateczny termin złożenia ofert;
15.11.2019 godz. 15:30 - otwarcie złożonych ofert na zapytanie ofertowe;
do 18.11.2019 - ostateczne rozstrzygnięcie przetargu;
do 20.11.2019 - ostateczny termin podpisania Umowy na realizację zamówienia;
do 05.12.2019 - realizacja zamówienia zgodnie z podpisaną Umową;
do 07.12.2019 - podpisanie końcowego protokołu odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwóch) zamówień dotyczących dostaw surowca drzewnego brzoza lub olcha w grupie handlowej WB1 zgodny z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie norm stosowanych przez Lasy Państwowe „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe sklejkowe”, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r., mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji drewna, które są dostępne pod adresem internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytanie ofertowego - ilość 300 m3.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z opisem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, do okazania, na etapie podpisywania umowy na realizację zamówienia, dokumentów potwierdzających realizację zamówień wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 (np. w postaci referencji lub oświadczeń, że zostały one wykonane należycie).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
c) W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
6.1 Oświadczenie(a) o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
6.2 Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
6.3 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać przesłane przez Wykonawcę w odrębnym pliku nazwanym jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
KRYTERIUM OCENY OFERT (Cena jednego metra sześciennego brutto) WAGA PUNKTOWA (100) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT (W kryterium „Cena jednego metra sześciennego brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena jednego metra sześciennego brutto powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotówkach (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
P 1 = (Cena jednego metra sześciennego brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(Cena jednego metra sześciennego brutto )x 100.
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena jednego metra sześciennego brutto” maksymalnie 100 punktów.
2. Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach kryterium oceny (P1).
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam poziom cenowy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 7 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny całkowitej brutto zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert termin 5 dni roboczych liczonych będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dosłanie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK "BIAFORM" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Dojlidy Fabryczne 24

15-566 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

601807800

NIP

5420202121

Tytuł projektu

Zniesienie barier technologicznych w aspekcie wydajności wytwarzania wysokoprzetworzonej i niestandardowej sklejki do zastosowań specjalistycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0818/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"OKRĄGLAK" Usługi Tartaczne Handel Drewnem Teresa Mroczko; adres: 19-100 Mońki, Jaski 23
Data wpływu oferty: 08.11.2019 r.
Cena jednego metra sześciennego brutto: 393,60 zł
Liczba wyświetleń: 1100