Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKPU LINII DWUKRAWĘDZIAREK SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z: AUTOMATYCZNEGO STOŁU DETEKCYJNEGO, SZLIFIEREK DWUKRAWĘDZIOWYCH ZE STOŁEM TRANSFEROWYM „L” I MYJKI POZIOMEJ

Data publikacji: 30.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2019

Numer ogłoszenia

1214344

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano informacje o możliwości złożenia oferty w innej cenie niż PLN.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na adres osoby podanej do kontaktu.
Ostateczny termin złożenia oferty - do 30.11.2019 do 23.59
Oferty należy przygotować samodzielnie, w wersji elektronicznej, podpisane i zescanowane przez osoby do tego uprawnione.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim, podane ceny w PLN lub EUR lub innej. W przypadku podania cen w walucie innej niż PLN waluta zostanie przeliczona po średnim kursie NBP z dnia złożenia oferty przez oferenta.
Minimalny okres ważności oferty - 60 dni od daty złożenia. Prosimy to ująć w treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.piotrak@alufusion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Piotrak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519612700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii dwukrawędziarek, składającej się z:
- AUTOMATYCZNEGO STOŁU DETEKCYJNEGO,
- SZLIFIEREK DWUKRAWĘDZIOWYCH ZE STOŁEM TRANSFEROWYM „L”
- MYJKI POZIOMEJ

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olecki Miejscowość: Olecko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup linii technologicznej niezbędnej do realizacji projektu "Wdrożenie technologii produkcji gamy formatek szklanych z warstwą ochronną."

Przedmiot zamówienia

LINIA DWUKRAWĘDZIAREK SKŁADAJĄCA Z:
- AUTOMATYCZNEGO STOŁU DETEKCYJNEGO,
- SZLIFIEREK DWUKRAWĘDZIOWYCH ZE STOŁEM TRANSFEROWYM „L”
- MYJKI POZIOMEJ


Parametry ogólne:
- zakres grubości szkła 3-19 mm
- maksymalny wymiar tafli 2500 x 1600 mm

Zakresy:
Automatyczny stół detekcyjny, max rozmiar szkła min 2500x1600mm
20-wrzecionowa szlifierka dwukrawędziowa od 300 do 2500mm
Stół transferowy “L”, min 300x300mm, max 2500x1600mm
20-wrzecionowa szlifierka dwukrawędziowa od 300 do 1600 mm
Urządzenie do załamywania naroży
Myjka pozioma szerokość 300 – 1600mm,

Szlifierki dwukrawędziowe do obróbki szkła o wymiarach 2500x1600, patrz niżej:

Liczba wrzecion na stronę - 10
Prędkość rozsuwania mostów - 8 m/min
Prędkość robocza z polerowaniem do 12m/min
Automatyczna regulacja wrzecion dolnej fazki w zależności od grubości tafli szkła

• Główny napęd realizowany przez serwomotory
• Centralny system smarowania
• Szczotki i natrysk wodny do czyszczenia pasów


Stół transferowy „L”, patrz niżej:

Prędkość Transportera do 12m/min
Min. wymiar szkła (mm) 300 x 300mm
Max.wymiar szkła (mm) 2500x1600mm
Sterowanie PLC

Myjka pozioma
Liczba szczotek - 3 pary
Liczba noży powietrznych ze stali nierdzewnej - 3 pary
Prędkość transportera (m/min) - do12m/min
Max. wymiar szkła (mm) - 1600mm

Zmiana prędkości realizowana przez falownik.
Prędkość obrotowa górnych szczotek regulowana falownikiem.
Prędkości na wyświetlaczu elektronicznym.
Oddzielny zbiornik do mycia wstępnego
Górna pokrywa części myjącej i suszącej jest podnoszona elektrycznie

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewiduje się

Harmonogram realizacji zamówienia

Kompletne zamówienie powinno być dostarczone do końca 06.2020.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Udokumentowana realizacja przynajmniej dwóch inwestycji/dostaw o podobnych parametrach w branży szklarskiej.

Dodatkowe warunki

Zamawiający ma prawo na pozostawienie zapytania bez roztrzygnięcia bez podania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się przedłużenie okresu wykonania umowy, jeśli warunki pogodowe uniemożliwią wykonanie prac budowlanych w założonym terminie, przy czym zakłada się termin rozpoczęcia prac budowlanych w październiku 2019.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Przykłady zrealizowanych inwestycji/dostaw.

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena - 40%
B. Okres gwarancji w miesiącach - 25%,
C. Warunki BHP lub/i aspekty środowiskowe - (1- 5 pkt) - 10%
D. Ergonomia pracy - (1-5 pkt) - 10%

Ad. A i B
A = Cmin / Can x 40%
• Cmin = Cena minimalna, czyli najniższa cena oferowana przez Oferentów
• Can = Cena analizowanego Oferenta

B= Gan / Gmax x25%
• G max = Czas maksymalny w miesiącach, czyli najdłuższy czas gwarancji, do którego zobowiązują się Oferenci
• G an = Czas gwarancji do którego zobowiązuje się Oferent

Ad C, D
Oferentowi , który uzyska największy zakres w kryterium zostanie przyznane 5 punktów, najmniej - 1 punkt. Następnie przyznzne punkty zostaną przemnożone przez wagę procentowa kryterium
Przykład: C - 5 pkt, 5 pkt x 0,15 = 0,75 pkt


Wynik końcowy LP (liczba punktów) = A + B+C +D
Wygrywa Oferent, który uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy kilku Oferentów uzyska taką samą najwyższą punktację – Zamawiający zażąda udzielenia przez Oferentów w ściśle określonym terminie wyjaśnień dotyczących oddziaływania ich ofert na środowisko i klimat, a także stopnia innowacyjności proponowanych rozwiązań. Zamawiający wybierze Ofertę o najkorzystniejszym oddziaływaniu na środowisko i klimat oraz innowacyjność. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować odrzuceniem oferty

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALUFUSION KRYSTIAN BODANKO

Adres

Zamostowa 2a

19-400 Olecko

warmińsko-mazurskie , olecki

Numer telefonu

500700667

NIP

8471501295

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii produkcji gamy formatek szklanych z warstwą ochronną.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1746/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. GUANGDONG GOLIVE MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD
Add.: No. 11 Chengye Rd, Fengxiang Industrial Area,
Daliang, Shunde, Foshan City, Guangdong Province, China.
Data złożenia oferty: 28-11-2019 g. 14:23

Cena oferty netto: 216 000 USD (dolar amerykański)
Liczba wyświetleń: 380