Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP LINII DO ROZKROJU SZKŁA LAMINOWANEGO I MONOLITYCZNEGO Z ZAŁADUNKIEM I OSPRZĘTEM

Data publikacji: 30.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2019

Numer ogłoszenia

1214293

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprawiono opis kryteriów wyboru

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na adres osoby podanej do kontaktu.
Ostateczny termin złożenia oferty - do 30.11.2019 do 23.59
Oferty należy przygotować samodzielnie, w wersji elektronicznej, podpisane i zescanowane przez osoby do tego uprawnione.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim, podane ceny w PLN lub EUR lub innej . W przypadku podania cen w walucie innej niż PLN waluta zostanie przeliczona po średnim kursie NBP z dnia złożenia oferty przez oferenta.
Minimalny okres ważności oferty - 60 dni od daty złożenia. Prosimy to ująć w treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.piotrak@alufusion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Piotrak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519612700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej - systemu rozkroju szkła typu "pół Jumbo" wraz z systemem załadunku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olecki Miejscowość: Olecko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Alufiusion w linię technologiczną - system do rozkroju szkła typu "pół Jumbo" wraz z systemem załadunku.

Przedmiot zamówienia

SYSTEM ROZKROJU SZKŁA TYPU PÓŁ JUMBO Z ZAŁADUNKIEM składający się z:
A. Urządzenia załadowczego
B. Linii do rozkroju szkła monolitycznego
C. Linii do rozkroju szkła laminowanego

Parametry ogólne:
- Grubość szkła monolitycznego: 3-19mm
- Rozmiar tafli szkła: ½ jumbo

A. Urządzenie załadowcze umożliwiające pobranie tafli ze stojaków i przeniesienie na stoły do rozkroju szkła
• Ilość ramion z przyssawkami – 4
• Max ładowność – 500 kg
• Ilość przyssawek umożliwiająca w przyszłości załadunek także mniejszych tafli
• Panel kontrolny ze zdalną pomocą
• Opcja przenoszenia szkła między stojakami

B. Linia do rozkroju szkła monolitycznego, w skład której wchodzi:

1. Automatyczny stół do rozkroju prosto- I krzywoliniowego
• stała płaszczyzna robocza z poduszką powietrzną z zaworem szybkozamykającym
• 4 pasy do automatycznego transportu szkła
• silniki bezszczotkowe,
• most tnący wykonany z aluminium
• pryzmatyczne prowadnice posuwu mostu tnącego
• elektroniczne pozycjonowanie tafli szkła
• głowica tnąca wyposażona w specjalny czujnik, który zatrzymuje cykl cięcia w przypadku braku szkła pod głowicą
• Automatyczne zarządzanie naciskiem cięcia i parametrami odpowiednimi do wybranego typu szkła
• Jednostka kontrolna z PC
• Program optymalizacyjny na panelu sterującym z: wprowadzaniem danych zamówienia, wizualizacją faz pracy, edycją tafli, ploterem wzorów otworów, importem formatów „.dxf”, biblioteką kształtów
• fotokomórki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa CE
• automatyczny czytnik kształtów
• cięcie papieru i winylu
• monitor szeroko-ekranowy wyświetlający dane formatek z oprogramowaniem do synchronizacji wyświetlanych obrazów z systemem sterowania
• połączenie z urządzeniem załadowczym – lista załadunkowa wprowadzana na panelu sterującym urządzenia załadowczego
• system automatycznego drukowania i etykietowania z drukarką i aplikatorem umieszczonym na moście tnącym
• Wymagana precyzja cięcia: ±0,15mm
• Aplikacja etykiet poprzez nadmuch powietrza

2. Stół łamiący do manualnego łamania szkła monolitycznego
• Stała płaszczyzna robocza
• 3 listwy łamiące
• Poduszka powietrzna z zaworem szybkozamykającym.
• Pedały sterujące poduszką powietrzną

C. Linia do cięcia szkła laminowanego, w której skład wchodzi
1. Stół podający szkło
• Stała płaszczyzna robocza
• Poduszka powietrzna z zaworem szybkozamykającym

2. Stół pomocniczy wspierający duże tafle szkła
• Stół z rolkami

3. Stół do rozkroju laminatów
• Automatyczny cykl cięcia (squaring, łamanie, grzanie, separacja)
• Automatyczne odrzucenie trimu ze strefy cięcia
• Min. trim 65 mm od krawędzi szkła
• Max. squaring nie mniejszy niż 3210 mm
• Pozycjonery tafli - 4 szt
• Min. grubość robocza 3/0,38 pvb/3 mm
• Max. grubość robocza 8/4,56 pvb/8 mm
• Min. długość cięcia (wzdłuż kierunku cięcia) 70mm
• Pneumatyczne łapy rozładunkowe
• Max. udźwig łap rozładunkowych - nie mniejszy niż 400 kg
• Automatycznie aktywowany nóż do cięcia PVB z kontrolą separacji
• Obydwie głowice tnące wyposażone w zabezpieczenie przed kolizją z taflą,
• Dokładność pozycjonowania mostu ± 0,5 mm
• Dolny most squaringu pozycjonowany automatycznie
• Laser do ukośnego cięcia
• Automatyczne dostosowywanie ciśnienia i parametrów cięcia w zależności od rodzaju szkła
• Napęd realizowany przez silniki bezszczotkowe
• Wysokiej jakości lampa grzewcza
• Program optymalizacyjny na panelu sterującym
• Jednostka sterująca z wyświetlaczem LCD, z klawiaturą, myszką oraz systemem operacyjnym Windows
• System fotokomórek bezpieczeństwa zgodny z wymaganiami CE
• Połączenie z loaderem - lista załadunkowa na panelu sterującym urządzenia załadowczego.
• Oprogramowanie do tworzenia etykiet I optymalizacji wydruków na panelu maszyny
• Możliwość odłączenia dolnej głowicy tnącej w przypadku cięcia szkła monolitycznego

Zdalny serwis dla terenie Unii Europejskiej , z czasem reakcji do 48 h od momentu zgłoszenia awarii.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewiduje się

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30.06.2020

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Oferent ubiegający się o udział w postępowaniu powinien wpłacić do 28.11.2019 wadium, w wysokości - 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł) , na konto Alufiusion sp. z o.o.
Alior Bank: 59 2490 0005 0000 4500 5424 9088.
Przelew zostanie wykonany najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem terminu składania ofert, to jest do 28.11.2019.

Firmom, które nie wygrają zapytania - do 01.12.2019 zostanie zwrócone wadium na to samo konto, z którego wadium zostało zapłacone.

Zamawiający ma prawo na pozostawienie zapytania bez roztrzygnięcia bez podania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się przedłużenie okresu wykonania umowy, jeśli warunki pogodowe uniemożliwią wykonanie prac budowlanych w założonym terminie, przy czym zakłada się termin rozpoczęcia prac budowlanych w październiku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena - 60%
B. Okres gwarancji w miesiącach - 20%
C. Warunki BHP lub/i aspekty środowiskowe - (1- 5 pkt) - 10%
D. Ergonomia pracy - (1-5 pkt) - 10%

Ad. A i B
A = Cmin / Can x 60%
• Cmin = Cena minimalna, czyli najniższa cena oferowana przez Oferentów
• Can = Cena analizowanego Oferenta

B= Gan / Gmax x20%
• G max = Czas maksymalny w miesiącach, czyli najdłuższy czas gwarancji, do którego zobowiązują się Oferenci
• G an = Czas gwarancji do którego zobowiązuje się Oferent

Ad C, D
Oferentowi , który uzyska największy zakres w kryterium zostanie przyznane 5 punktów, najmniej - 1 punkt. Następnie przyznane punkty zostaną przemnożone przez wagę procentową kryterium
Przykład: C - 5 pkt, 5 pkt x 0,1 = 0,5 pkt


Wynik końcowy LP (liczba punktów) = A + B +C +D
Wygrywa Oferent, który uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy kilku Oferentów uzyska taką samą najwyższą punktację – Zamawiający zażąda udzielenia przez Oferentów w ściśle określonym terminie wyjaśnień dotyczących oddziaływania ich ofert na środowisko i klimat, a także stopnia innowacyjności proponowanych rozwiązań. Zamawiający wybierze Ofertę o najkorzystniejszym oddziaływaniu na środowisko i klimat oraz innowacyjność. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować odrzuceniem oferty

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALUFUSION KRYSTIAN BODANKO

Adres

Zamostowa 2a

19-400 Olecko

warmińsko-mazurskie , olecki

Numer telefonu

500700667

NIP

8471501295

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii produkcji gamy formatek szklanych z warstwą ochronną.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1746/19-00
Liczba wyświetleń: 363