Strona główna
Logo unii europejskiej

Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet

Data publikacji: 27.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1214214

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin na realizację przedmiotu zapytania ofertowego oraz termin na składanie ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 03.12.2019 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy P.P.H.U Łukpol Sp. z o.o., ul. Łapiguz 104, 21-400 Łuków lub elektronicznie na adres e-mail: kamilpiskorz@lukpol.com.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Kamil Piskorz tel. 25-798-42-40 e-mail: kamilpiskorz@lukpol.com.pl.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kamilpiskorz@lukpol.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Piskorz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

25-798-42-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet
Minimalne parametry :

• liczba regałów: 20 szt.
• Masa palety składowanej: 500 kg
• Długość półki w świetle: 2700/3600/4500mm
• Głębokość ramy nośnej: 1100mm
• Wymiary regału: 59050x1100x10250mm
• Regały przystosowane do obsługi systemu WMS
• Integracja z Comarch XL
• gwarancja 36 miesięcy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów w ramach procedury zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Wielopoziomowy system składowania materiałów i półfabrykatów – 1 komplet


Minimalne parametry :

• liczba regałów: 20 szt.
• Masa palety składowanej: 500 kg
• Długość półki w świetle: 2700/3600/4500mm
• Głębokość ramy nośnej: 1100mm
• Wymiary regału: 59050x1100x10250mm
• Regały przystosowane do obsługi systemu WMS
• Integracja z Comarch XL
• gwarancja 36 miesięcy


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV:

42965100-9 System Zarządzania Magazynami
39141100-3 Regały

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

42965100-9

Nazwa kodu CPV

System zarządzania magazynami

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 15.01.2019r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112I,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę systemu / sprzętu / wyposażenia / infrastruktury magazynu wysokiego składowania o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 0,5 mln złotych netto.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i wykazu robót referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

Potencjał techniczny

Posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje kadrą zdolną do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiada sytuacją ekonomiczną i finansową niezbędną do wykonania zamówienia

Dodatkowe warunki

b) Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
i. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP S.A. nr 381020 4476 0000 8102 0017 0480
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
iii. gwarancjach bankowych,
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych,
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 lit. b) podpunkty (ii) - (v) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzeninia nieprzewidywalnego.

b) W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w trminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystapienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

d) W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzaenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

e) W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektw budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

f) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonwca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eleminiacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

g) Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

h) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

i) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pełna lista warunków z załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Wykaz robót / dostaw referencyjnych stanowiący Załącznik nr 3.
c. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

P.P.H.U ŁUKPOL SP Z O.O.

Adres

Łapiguz 104

21-400 Łuków

lubelskie , łukowski

Numer telefonu

25 798 40 56

Fax

25 798 40 56

NIP

8250004026

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji antybakteryjnego obuwia technicznego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CoBouw Polska Sp. z o.o. ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź
Oferta wpłynęła 03.12.2019r.
Cena oferty: 1 662 960,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 209