Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zamówienia na przeprowadzenie spotkań informacyjno –edukacyjnych z profilaktyki nowotworowej jelita grubego

Data publikacji: 25.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-11-2019

Numer ogłoszenia

1213960

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego z dopiskiem: Spotkania informacyjno-edukacyjne „Kolonovita” lub w formie skanów na adres mailowy: biuro@sonomedszczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5.11.2019 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/ na adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sonomedszczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Petriczko,tel.: 508 122 811, e-mail: biuro@sonomedszczecin.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 122 811

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wnioskodawca: Sonomed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie spotkań informacyjno –edukacyjnych dla pracowników systemu ochrony zdrowia: personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz dla pacjentów potencjalnych uczestników wsparcia w zakresie usługi medycznej – badanie kolonoskopowe z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do prowadzenia spotkań informacyjno- edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Spotkania mają zapewnić poszerzenie wiedzy nt. oddziaływania zróżnicowanych czynników na zdrowie człowieka oraz uświadomić konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Spotkania obejmować mają również omówienie procedury wykonania badania kolonoskopowego – przygotowanie, przebieg, wskazania, przeciwwskazania oraz dalsze zalecenia po badaniu.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, skierowanych do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa zachodniopomorskiego przede wszystkim miasta Szczecin z powiatem polickim oraz powiatów: gryfińskiego, goleniowskiego, choszczeńskiego, stargardzkiego oraz z terenu tzw. "białych plam" (powiatów o najniższym poziomie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie): tj. powiatu miasta Świnoujście oraz powiatów: kołobrzeskiego, kamieńskiego, białogardzkiego, szczecineckiego, gryfickiego, świdwińskiego.
Zakres spotkań został podzielony na 3 zadania: A, B i C.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn.: tylko na zadanie A i C – łącznie (93 h), kierowane do pracowników służby zdrowia lub tylko na zadanie B kierowane do potencjalnych pacjentów badania kolonoskopowego. W zakresie zadania B oferent może przedstawić maksymalną ilość spotkań 180 (360 h) do realizacji lub mniejszą, ale nie mniejszą niż 90 spotkań (180 h). Oferent może przedstawić ofertę na wszystkie zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Poszczególne zadania obejmują:
zadanie A - 17 spotkań -szkoleń w wymiarze 4 h (4x 45 min.) , łącznie 68 h dla pracowników systemu ochrony zdrowia: personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ z terenu województwa zachodniopomorskiego.
zadanie B –180 spotkań w wymiarze 2 h (2 x 60 min.) łącznie 360h dla pacjentów –potencjalnych uczestników badań kolonoskopowych, osób w wieku od 55 do 64 oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym) z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Zadanie C - 5 spotkań szkoleniowych w formie wizyty studyjnej w siedzibie Wnioskodawcy dla pracowników systemu ochrony zdrowia: personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ z terenu województwa zachodniopomorskiego w wymiarze 5 godzin dydaktycznych ( 5 x 45 min) łącznie 25 h .
Terminy spotkań dla zadań A, B i C przewidziane są w okresie od 6.11. 2019 r. do 30.06.2020 r. Spotkania odbywać będą się w różne dni tygodnia i o różnych godzinach w celu dostosowania do potrzeb osób pracujących, o dniu szkolenia, miejscu oraz przewidywanej liczbie uczestników szkolenia Wykonawca będzie informowany na min. 7 dni przed datą spotkania. Spotkania realizowane będą w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Miejsce oraz rekrutację uczestników zapewnia Zamawiający.
Liczba uczestników spotkania: od 2 do 20 osób podczas 1 spotkania dla zadania B od 6-20 osób dla zadania A, 5 osób dla zadania C.

Kod CPV

80561000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 6.11.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu zakończenia realizacji zamówienia ze względu na ryzyka występujące w czasie realizacji projektu i inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, powodujące konieczność wydłużenia czasu realizacji projektu.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą 6.11.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest osobą lub że dysponuje osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia. Prowadzenie ww. działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem: lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich spotkań (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra prowadzących w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa powyżej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 5 musi wskazać osobę/osoby spełniające wymagania min. 2 letniego doświadczenia zawodowego oraz odp. kwalifikacji : wykształcenia: lekarskiego, pielęgniarskiego lub położniczego lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, świadectwa pracy, referencje, itp.). Przez „minimalne doświadczenie zawodowe” rozumie się doświadczenie praktyczne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe przygotowaniu nie jest krótsze niż 2 lata.” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 5 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.

Potencjał techniczny

Spotkania organizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach konferencyjnych/szkoleniowych. Zamawiający zapewnia obok miejsca realizacji spotkań- sal z odpowiednim wyposażeniem, materiały dydaktyczne i informacyjne dla uczestników oraz ewentualny poczęstunek.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Prowadzenie ww. działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem: lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Dodatkowe warunki

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie internetowej bazy konkurencyjności i stronie www Zamawiającego, na których zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów, wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy:
a) Zastrzegające kary umowne na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę;
b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
e) Zastrzegające przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

4.Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

5. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację usługi znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Opis sposobu przygotowania oferty:
A. Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. (zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia)
2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczeń są dołączone do niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia,  zawierać imię nazwisko / nazwę wykonawcy, adres lub adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail, zostać podpisana przez Oferenta/osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
7. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań
9. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
B. Forma oferty.

1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego prawdziwości.


C. Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 – formularz oferty,
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
załącznik nr 3 – dodatkowe oświadczenia Wykonawcy,
załącznik nr 5 – opis kwalifikacji i doświadczenia kadry.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium: cena (60%).

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,
Cmin – najniższa cena łącznie spośród ważnych wycen,
C0 – cena łącznie obliczona badanej wyceny.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium doświadczenia kadry w zakresie prowadzenia spotkań/ szkoleń w dziedzinie zdrowia (40%):
Ocena kryterium doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń zostanie dokonana przy zachowaniu następujących zasad:
Wykazanie w personelu osób z doświadczeniem min. 50 h szkoleń, zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowia, profilaktyki nowotworowej, chorób układu pokarmowego.

Przez doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia szkoleń rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych, których tematyka dot. zdrowia człowieka a przede wszystkim profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób układu pokarmowego, zrealizowanych w okresie do pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 40
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba lat) obliczone badanej wyceny,
Dmax – maksymalna jakość (liczba lat) spośród ważnych wycen.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 40.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów 1+2) ) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.


Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy oraz załacznik nr 5.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
5. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SONOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ks. bpa Władysława Bandurskiego 98/U12

71-685 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 820 11 10

Fax

91 387 90 08

NIP

8513172377

Tytuł projektu

"KOLONOVITA"- Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!

Numer projektu

RPZP.06.08.00-32-K008/17-00

Inne źródła finansowania

Zapytanie ofertowe związane jest z realizacją projektu pt.: "KOLONOVITA"- Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie! finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy
1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Elżbieta Rydz,
ul. Smocza 11/2, 70-731 Szczecin, data wpływu oferty 29.10.2019 r., godzina 8.05.
zakres 180 h Zadania B , wartość brutto: 21 240, 00 zł.
2. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzena Adamska,
ul. Kozietulskiego 24 ,71-206 Szczecin, data wpływu oferty 31.10.2019 r., godzina 12.45.
zakres:
Zadanie A, wartość brutto: 8 024,00 zł,
Zadanie B, w zakresie 180 h, wartość brutto: 21 240,00 zł,
Zadanie C, wartość brutto: 2 950,00 zł ; łącznie wartość brutto oferty: 32 214,00 zł.
Liczba wyświetleń: 178