Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały informacyjne, spójne z istniejącymi.

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zamówienia na jeden z poniższych sposobów:
- w formie papierowej (oryginał) zawierającej formularz ofertowy i oświadczenie umieszczone w zabezpieczonej kopercie i opisane w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Ogłoszenie 004/2019”. Nie otwierać do dnia 31 października 2019 roku”. Ofertę w zaklejonej kopercie należy przesłać na adres:

ReFOLDit Sp. z o.o.
ul. Frazerów 3
20-209 Lublin
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 004/2019

lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 08:00–17:00:

ReFOLDit Sp. z o.o.
ul. Frazerów 3
20-209 Lublin
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 004/2019

- w formie elektronicznej: formularz ofertowy i oświadczenie należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, opieczętować, zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: contact@refoldit.com
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Dot. ogłoszenia 004/2019”.
5) Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem do dnia 31 października2019 r. do godziny 10:00 na adres: contact@refoldit.com
2) Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 31 października2019 r. do godziny 10:00 do Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48515374452

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

"Zamawiający planuje zlecić wykonanie spójnych z bieżącym schematem graficznymi spółki:
- przygotowanie, wdrożenie i planu administracji kampanii internetowych promujących projekt o zasięgu globalnym;
- Zaprojektowanie folderu informacyjnego na potrzeby internetu, w tym: opracowanie treści, zebranie materiałów dodatkowych (np. grafiki, animacje, własne/licencjonowane). Wielostronicowy dokument z założenia ma być rozwinięciem mailingu tłumaczącym istotę projektu;
- Opracowanie i zaprojektowanie materiałów informacyjnych na potrzeby mailingu;
- Przetłumaczenie i przygotowanie ww. materiałów w 8 językach (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski).

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).

Wykonawca zobowiązany jest poświęcić min. 20h na wywiad z Zamawiającym w jego siedzibie lub oddziale oraz zobowiązuję się do realizacji zamówienia ze zrozumieniem tematyki technologii mikroprzepływowej, biotechnologii, biologii komórki, syntezy chemicznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

"Zamawiający planuje zlecić wykonanie spójnych z bieżącym schematem graficznymi spółki:
- przygotowanie, wdrożenie i planu administracji kampanii internetowych promujących projekt o zasięgu globalnym;
- Zaprojektowanie folderu informacyjnego na potrzeby internetu, w tym: opracowanie treści, zebranie materiałów dodatkowych (np. grafiki, animacje, własne/licencjonowane). Wielostronicowy dokument z założenia ma być rozwinięciem mailingu tłumaczącym istotę projektu;
- Opracowanie i zaprojektowanie materiałów informacyjnych na potrzeby mailingu;
- Przetłumaczenie i przygotowanie ww. materiałów w 8 językach (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski).

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).

Wykonawca zobowiązany jest poświęcić min. 20h na wywiad z Zamawiającym w jego siedzibie lub oddziale oraz zobowiązuję się do realizacji zamówienia ze zrozumieniem tematyki technologii mikroprzepływowej, biotechnologii, biologii komórki, syntezy chemicznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17"

Przedmiot zamówienia

"Zamawiający planuje zlecić wykonanie spójnych z bieżącym schematem graficznymi spółki:
- przygotowanie, wdrożenie i planu administracji kampanii internetowych promujących projekt o zasięgu globalnym;
- Zaprojektowanie folderu informacyjnego na potrzeby internetu, w tym: opracowanie treści, zebranie materiałów dodatkowych (np. grafiki, animacje, własne/licencjonowane). Wielostronicowy dokument z założenia ma być rozwinięciem mailingu tłumaczącym istotę projektu;
- Opracowanie i zaprojektowanie materiałów informacyjnych na potrzeby mailingu;
- Przetłumaczenie i przygotowanie ww. materiałów w 8 językach (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski).

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).

Wykonawca zobowiązany jest poświęcić min. 20h na wywiad z Zamawiającym w jego siedzibie lub oddziale oraz zobowiązuję się do realizacji zamówienia ze zrozumieniem tematyki technologii mikroprzepływowej, biotechnologii, biologii komórki, syntezy chemicznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17"

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin trwania wywiadów i dostaw:
od 7 dni od chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zaobowiązuję się do realizacji zamówienia ze zrozumieniem tematyki technologii mikroprzepływowej, biotechnologii, biologii komórki, syntezy chemicznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy wniosą w ramach postępowania wadium na następujących zasadach:
• Kwota wadium (wniesionego w środkach pieniężnych) wyniesie:
1150 zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

• Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
• Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
• Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Idea Bank nr 76 1950 0001 2006 0001 7346 0003 z dopiskiem: Wadium zapytanie ofertowe nr 004/2019.
• W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
• Zamawiający zatrzymuje wadium, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
• Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty zgodnie z oceną oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn;
c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
e) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu następuje poprzez podpisanie przez Wykonawcę oferty, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1, zał. nr 2 oraz zał. nr 3)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny oraz czasu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy tj. dostawy, instalacji oraz odpowiedniego szkolenia podstawowego, gdzie wymagane, zgodnie z następującą punktacją, max 10 pkt.:
7 dni - 10 pkt.
8-14 dni - 5 pkt.
15 dni i więcej - 1 pkt.

Na cenę składa się całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 88