Strona główna
Logo unii europejskiej

Warsztaty szkoleniowe "Moja firma w social mediach. Jak tworzyć pożądany wizerunek, zarządzać relacjami i kontentem" część II

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-11-2019

Numer ogłoszenia

1213889

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sekretariat Technikum Nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9 43-100 Tychy
Osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na realizację szkolenia: Moja firma w social mediach część II” do dnia 04.11.2019 r. do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Żywczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530 745266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem szkolenia jest nauka wykorzystywania tzw. social mediów (facebook, twitter, snapchat itp) do tworzenia firmowych komunikatów prasowych , budowania wiarygodnych relacji przedsiębiorcy z dziennikarzami i blogerami, przyciągania do współpracy mediów i profesjonalistów aktywnych i widocznych w sieci, społecznościach i wyszukiwarkach i tworzenia strategii dla bloga firmowego i eksperckiego oraz podstaw moderowania firmową komunikacją na forach, Facebooku i blogach. 40-godzininne warsztaty (10 spotkań dla każdej grupy po 4 godziny lub 8 spotkań dla każdej grupy po 5 godzin) będą prowadzone w sali lekcyjnej i w pracowni komputerowej szkoły; adresowane są do 31 uczniów klas technikum kształcących się na kierunkach technik handlowiec, technik ekonomista i technik organizacji reklamy, podzielonych na 3 grupy szkoleniowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest nauka wykorzystywania tzw. social mediów (facebook, twitter, snapchat itp) do tworzenia firmowych komunikatów prasowych , budowania wiarygodnych relacji przedsiębiorcy z dziennikarzami i blogerami, przyciągania do współpracy mediów i profesjonalistów aktywnych i widocznych w sieci, społecznościach i wyszukiwarkach i tworzenia strategii dla bloga firmowego i eksperckiego oraz podstaw moderowania firmową komunikacją na forach, Facebooku i blogach.

Przedmiot zamówienia

40-godzinne warsztaty (10 spotkań dla każdej grupy po 4 godziny lub 8 spotkań dla każdej grupy po 5 godzin) będą prowadzone w sali lekcyjnej i w pracowni komputerowej szkoły; adresowane są do 31 uczniów klas technikum kształcących się na kierunkach technik handlowiec, technik ekonomista i technik organizacji reklamy, podzielonych na 3 grupy szkoleniowe.
Fakt nabycia umiejętności zawodowych będzie weryfikowany na podstawie egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego podniesienie kwalifikacji przez Uczestników Projektu certyfikatem/świadectwem uzyskania umiejętności zawodowych. Wszyscy Uczestnicy otrzymają od Wykonawcy następujące materiały szkoleniowe: odpowiedni skrypt lub podręcznik w formie papierowej i elektronicznej, ramowy program szkolenia/sylabus, materiały do robienia notatek papierowych. Zajęcia organizowane będą w dni robocze po zakończonych zajęciach szkolnych, tzn. od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 14.00-19.00 Możliwa jest organizacja zajęć w innych godzinach i dniach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kod CPV

80212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia warsztatów to listopad 2019 r. a zakończenia – grudzień 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział:
• nauczyciele wg zasad zatrudniania nauczycieli w projektach EFS – informacje https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_zatrudniania_nauczycieli_efs 12_01_17 oraz
• wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 – 3 i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, zdolnością/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Wykonawca przedstawi zaświadczenie o niekaralności trenerów z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie: wykształcenie wyższe (zawodowe i/lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia); doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia - przy czym minimalne doświadczenie trenerskie w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata – dowiedzione na podstawie wykazu minimum pięciu zrealizowanych szkoleń o tematyce tożsamej z przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy oraz zmianę ostatecznej liczby uczestników, w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych (zdarzeń uniemożliwiających wykonanie zamówienia, siły wyższej, awarii, nieprzewidzianym przerwaniem uczestnictwa w projekcie przez osoby skierowane na kurs, bądź niemożnością ich uczestniczenia w kursie w pierwotnie zaplanowanym terminie), niewywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy i Zamawiającego, o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji, jednak nie więcej, niż o 30 dni kalendarzowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia i dokumenty opisane jw. w części "Warunki udziału w postępowaniu" w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wypełniony formularz ofertowy wraz z programem szkolenia

Zamówienia uzupełniające

W ramach projektowych usług edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
(kod CPV 80212000-3) przewiduje się następujące szkolenia projektowe :
Warsztaty praktyczne "Przedstawiciel handlowy na miarę XXI wieku" 18 osób
"Obsługa maszyn poligraficznych" 24 osoby
"Nowoczesne techniki sprzedaży na odległość" 42 osoby
"Obsługa klienta trudnego" 42 osoby

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. 80% Cena za przeprowadzenie kursu brutto (liczona jako 40h x 31os x cena za osobogodzinę) podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu oraz w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatorze” obowiązującym dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: dział I.2 – Szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe uśrednione (dokument dostępny pod adresem: http://lsi.slaskie.pl//pub/nabory/download/956). W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może odstąpić od realizacji
2. 10% Gotowość do realizacji zamówienia - 1 tydzień od podpisania umowy
3. 10% Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z branży (powyżej 5 lat – 10%, 3-5 lat 3%)
Sposób obliczeń:
1.
Najniższa cena złożonych ofert
= ------------------------------------------- x 80% (jeden % = jeden pkt),
Cena Oferenta

2. Gotowość do realizacji zamówienia: 1 tydzień od podpisania umowy– 10 % (10 pkt), po tym terminie – 0% (0 pkt)

3. Doświadczenie - powyżej 5 lat –10% (10 pkt), od 3 do 5 lat - 3% (3 pkt), do 3 lat – 0 % (0 pkt)

Wykluczenia

Zamawiający wg art. 24 PZP a w szczególności j.n.wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:
a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TYCHY

Adres

al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

32 776 39 33

Fax

32 776 39 35

NIP

6460013450

Tytuł projektu

Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02H8/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Refocus Łodygowice, ul. Nowy Świat 32
30 października 2019 r.
24 800 zł
Liczba wyświetleń: 212