Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/2019 na wykonanie, montaż oraz uruchomienie linii produkcyjnej do rozlewu piwa

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2019

Numer ogłoszenia

1213846

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Pełna (wiążąca) wer. informacji o miejscu i sposobie składania ofert oraz pozostałych warunkach postępowania znajduje się w zapytaniu ofertowym (plik do pobrania)
1. Oferta powinna być złożona pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan oferty), kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:
Browar Pilsweizer Spółka Akcyjna, Siołkowa 264, 33-330 Grybów
2. Oferty składane pocztą w tym pocztą elektroniczną, kurierem lub osobiście muszą zostać dostarczone w godzinach pracy biura (7-15) przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. Decyduje data i godzina wpływu w tym wiadomości e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Przygotowanie oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniona nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę̨.
3. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę̨ dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych. Nie dopuszcza się̨ składania ofert wariantowych ani częściowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą̨ brane pod uwagę̨.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę̨.
5. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają̨ zwrotowi.
6. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG) lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast powyższych dokumentów, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument wraz z tłumaczeniem na język polski,
8. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i parafowana. Podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Oferta powinna zawierać adres siedziby Wykonawcy, e-mail, numer telefonu. Oferta powinna posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola, powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres pilsweizer@pilsweizer.com Odpowiedzi będą udzielane za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
10. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów piwnych etap I - wykonanie, montaż oraz uruchomienie linii produkcyjnej do rozlewu piwa” nie otwierać do 29 listopada 2019 r. do godz. 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pilsweizer@pilsweizer.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Kurnyta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(0-18) 445 34 31, 604 052 667

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełen (wiążący) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym (plik do pobrania w załaczeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
1) Trójbloku rozlewniczego w skład, którego wchodzić będzie płuczka, rozlewarka (minimalne 32 zawory nalewakowe) i zamykarka (minimalne 8 głowic w zamykarce). Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.
2) Pasteryzatora tunelowego: przeznaczonego do pasteryzacji piwa po jego rozlewie i zamknięciu w butelkach, a przed etykietowaniem butelek. Posiadać będzie minimalne parametry na wyjściu min 12 000 butelek na godzinę, temperatura procesu minimum 630 C, czas procesu (gorącego) max 30 minut, czas procesu (zimny) max 55 minut. Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.
3) Pasteryzator rurowy niezbędny do obróbki termicznej piwa powinien posiadać minimalne parametry wyjściowe nominalnie min 2000 l/h, temperaturę pasteryzacji 76 °C, czas przetrzymania max 30 sekund. Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.
4) Etykieciarka. Maszyna będzie naklejała na butelkę̨ odpowiednią etykietę̨ dedykowaną pod konkretne piwo. Minimalne parametry etykieciarki to: średnica podziałowa koła karuzeli 600 mm, 10 talerzyków butelkowych, 2 stacje dokujące. Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.
5) Zestaw pakujący. Urządzenie zapewnianiające bezpieczne przechowywanie wyprodukowanego i rozlanego piwa w butelkach, puszkach. Urządzenie to zespół pakujący w skład, którego będzie wchodziła automatyczna kartoniarka i pakowarka. Automatyczna kartoniarka będzie formowała w pakiet pojedyncze opakowania butelki i/lub puszki. Minimalne parametry to: wydajność min. 10 pakietów/minutę, regulowana prędkość przenośnika podającego. Pakowarka pobierać będzie karton z opakowaniami i będzie go zaklejała/ zgrzewała. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę zawierającą propozycje wielkości kartonu najbardziej ekonomiczna dla pracy pozostałych urządzeń. Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.
6) Owijarka palet: Owijarka palet jest niezbędnym urządzeniem do owijania i zabezpieczania rozciągliwą̨ folia stretch ładunków piwnych na paletach. Minimalne parametry: to talerz obrotowy o min. średnicy 1500 mm, napędzany motoreduktorem, automatyczne odcinanie folii, wydajność́ min. 12 palet/h, prędkość obrotowa talerza min. 12 obr./min. Urządzenie jest niezbędne do wprowadzenia nowej technologii warzelniczej opracowanych innowacyjnych produktów piwnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Siołkowa 264, 33-330 Grybów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności Browaru Pilsweizer S.A. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów piwnych będącym efektem wdrożenia wyników prac B+R dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie „Rozwój i Konkurencyjność Małopolskich MŚP”, Poddziałanie: „Dotacje dla MŚP" ogłaszamy nabór ofert na wykonanie, montaż oraz uruchomienie linii produkcyjnej do rozlewu piwa.

Przedmiot zamówienia

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym (plik do pobrania)
1) Trójblok rozlewniczy
a) Ewakuacja powietrza z butelki,
b) Minimum jednofazowe płukanie butelek,
c) Napełniarka – 32 lub więcej zaworów napełniających,
d) Minimum 8 głowic kapslujących,
e) Wysokość butelki: 150 – 310 mm,
f) Wydajność minimum 12 000 butelek na godzinę, z możliwością płynnej regulacji wydajności,
g) maksymalna średnica butelki 82 mm,
h) podajnik kapsli,
i) gotowość pracy trójbloku do współpracy z zewnętrzną stacją CIP,
j) prosta i szybka zmiana formatu butelek,
k) części mające kontakt z produktem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
l) ruch obrotowych elementów maszyny, w szczególności maszyny do napełniania i zamykania, w tym wszystkich gwiazd przenoszących, odbywa się za pomocą serwo napędów,
m) napełniarka bez płyty głównej i stołu,
n) weryfikacja zadeklarowanego przyrostu tlenu podczas napełniania przez niezależną jednostkę,
o) kontrola działania zaworów napełniających przez niezależne urządzenie do sprawdzania poziomu napełnianej butelki z dokładną i ciągłą identyfikacją sprawdzanego zaworu,
p) możliwość zdalnego zarządzania maszyną przez Internet,
q) automatyczne urządzenia sanitarne w obwodzie, tj. zawory elektropneumatyczne, nie są obsługiwane ręcznie
r) kontrola zablokowania dźwigni aretacyjnych (blokujących) podczas regulacji wysokości napełniarki.
s) certyfikacja zbiorników ciśnieniowych napełniacza przez urząd certyfikacji (np. TÜV itp.).

2) Pasteryzator tunelowy
a) butelka szklana
b) Wydajność: Minimum 12 000 szt./h.
c) Temperatura produktu na wejściu : 4 0 C, Temperatura pasteryzacji : 63,8 0 C, Temperatura produktu na wyjściu : 25 -35 0 C,

3) Pasteryzator rurowy
a) Wydajność: minimum 2.000 l./h.
b) Temperatura produktu na wejściu : 5 ˚C
c) Temperatura wyjściowa: : 5 ˚C
d) Czas przetrzymania: max 30s
4) Etykieciarka
a) Wydajność min. 12 000 bph (butelek na godzinę),
b) Minimalne parametry etykieciarki to średnica podziałowa koła karuzeli 600 mm,
c) Minimum 10 talerzyków butelkowych,
d) 2 stacje dokujące.

5) Zestaw pakujący
a) Opakowanie: butelka szklana 500ml
b) Konfiguracja opakowań: 3x5 (z możliwością zamiany konfiguracji na butelkę od 330 ml do 750 ml)
c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę zawierającą propozycje wielkości kartonu najbardziej ekonomiczną dla pracy pozostałych urządzeń.

6) Owijarka palet
a) Talerz obrotowy o min. średnicy 1500 napędzany motoreduktorem,
b) Automatyczne odcinanie folii, wydajność́ min. 12 palet (palet)/h,
c) Prędkość obrotowa talerza min.12 obr./min.

Kod CPV

42921000-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego butelek, lub innych pojemników

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podpisanie umowy na wykonanie i dostawę oraz montaż/instalację przedmiotu zamówienia odbędzie się w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie 2 miesięcy od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
2. Termin realizacji zamówienia (dostawa, montaż i ruch próbny, odbiór) – maksymalnie do 182 dni od momentu rozstrzygnięcia przetargu tj. od daty sporządzenia protokołu z wyboru Dostawcy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien zostać określony przez Dostawcę/Wykonawcę w ofercie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale IX.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY, niniejszego zapytania ofertowego. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
4. Oferent zobowiązuje się zamontować i przeprowadzić rozruch przedmiotu zamówienia tak aby osiągnąć parametry urządzeń zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w Browarze Pilsweizer Spółka Akcyjna, Siołkowa 264, 33-330 Grybów.
UWAGA: realizacja zamówienia odbywa się w czynnym zakładzie zatem czynności podejmowane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać prowadzonej produkcji. Jeżeli w związku z realizacją zamówienia koniecznym jest zatrzymanie produkcji lub przerwa w dostawach mediów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takiej sytuacji, co najmniej 14 dni wcześniej przesyłając w formie dokumentowej informacje w tym zakresie. Zakład nie może mieć dłuższego przestoju przekraczającego 30 dni kalendarzowych w trakcie całego okresu realizacji zamówienia. Jakiekolwiek utrudnienia w procesie produkcji muszą być uprzednio uzgadniane z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej 3 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w tym przynajmniej 1 dostawę wraz z montażem i uruchomieniem o wartości minimum 7.000.000,00 PLN netto;
Uwaga. Zamawiający przez użycie określenia „dostawy wraz z montażem i uruchomieniem odpowiadające przedmiotowi zamówienia” rozumie, iż Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń lub urządzenia wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia tj.: trójbloku rozlewniczego, pasteryzatora tunelowego, pasteryzatora rurowego, etykieciarki, zestawu pakującego, owijarki palet.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca przedstawi w ofercie:
Wykaz dostaw i usług (montaż i uruchomienie) referencyjnych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (wykaz musi zawierać informacje o urządzeniach wykonanych w ramach zamówienia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi (montażu i uruchomieni zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu do uzupełnienia stanowi załącznik nr: 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca podpisze oświadczenie zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie montażu urządzeń opisanych w części II zapytania ofertowego, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia jako przedstawiciel Wykonawcy.
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy posiadała:
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie montażu i rozruchu urządzeń odpowiadających przedmiotowi zamówienia (branża rozlewnicza) i uczestniczyła podczas stażu swojej pracy w montażu i rozruchu urządzeń, odpowiadających przedmiotowi zamówienia (branża rozlewnicza) o wartości, co najmniej 7 000 000 zł netto.
Zamawiający przez użycie określenia „w montażu i rozruchu urządzeń odpowiadających przedmiotowi zamówienia” rozumie, iż przedstawiciel wykonawcy uczestniczył w montażu i rozruchu urządzeń lub urządzenia wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia tj.: trójbloku rozlewniczego, pasteryzatora tunelowego, pasteryzatora rurowego, etykieciarki, zestawu pakującego, owijarki palet.
Uwaga. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca przedstawi w ofercie:
Wykaz osób będących jego przedstawicielami według załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia jako jego przedstawiciele, spełniających wymagania określone powyżej wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia w zakresie montażu i rozruchu, oraz wartością maszyn i urządzeń, co do których te osoby realizowały montaż i rozruch oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w okresie realizacji zamówienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca podpisze oświadczenie zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Oferent przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami przedstawionymi w pełnej wersji zapytania ofertowego.
Oferent musi spełniać wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy, a tym samym odrzuceniem jego Oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do Przedmiotu Zamówienia;
b) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione;
c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) wskutek siły wyższej (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, strajki).
e) na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (problemy z uzyskaniem finansowania przez Zamawiającego, problemy związane z adaptacją pomieszczeń zamawiającego i związanych z tym postepowań administracyjnych, których wcześniej nie udało się przewidzieć).
f) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca.
g) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
h) Zmiany zasad finansowania przedsięwzięcia wprowadzonych przez bank zaangażowany w realizację lub przez instytucje zarządzającą.
4. Zmiana umowy może obejmować w szczególności:
a) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług/dostawa;
b) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy;
c) zmianę wynagrodzenia;
d) ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy;
e) wprowadzenie prac zamiennych pod warunkiem równoważności rozwiązań;
f) realizację dodatkowych dostaw, usług na warunkach określonych umową;
g) zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia;
h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą osiągnąć korzystny z punktu widzenia umowy skutek dla Zamawiającego np. przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeśli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą np. obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 5 wraz z tą propozycją przedłoży:
a) Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
b) Propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
c) Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni poinformuje drugą stronę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu otrzymanej propozycji zmiany bądź w terminie tym wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane powyżej.
8. W przypadku braku ustosunkowania się do propozycji w terminie podanym w ust. poprzednim, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. poprzednich.
10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:
a) W stosunku do dostaw, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych usług, ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia zakończonego zawarciem umowy, o ile takie usługi/dostawy w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług/dostaw ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi/dostawy;
b) W stosunku do usług, które będą realizowane, które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nieobjętych ofertą – zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany.
13. W zakresie nieuregulowanym do zmiany warunków umowy zastosowanie mają przepisy art. 144 Prawa zamówień publicznych stosowane odpowiednio.
Pozostałe warunki zmiany umowy opisano w zapytaniu ofertowym (plik do pobrania).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy z najwyższą ilością punktów spośród złożonych ofert - na podstawie następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

a. Cena 60 %

b. Okres gwarancji i rękojmi 10 %

c. Termin wykonania zamówienia 30 %

2. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria liczone będą według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór

a. Cena (max: 60 %)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x 0,6
gdzie:
- Cmin brutto - najniższa spośród wszystkich ofert
- Cof brutto - podana w badanej ofercie


Waga kryterium: 60%

b. Gwarancja i rękojmia (10 %),
gdzie:
za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji i rękojmi (powyżej 24 miesięcy) wykonawca otrzyma 5 pkt.
Liczba punktów = Ozn. war. 2
gdzie:
- Ozn. war. 2 : 0 - 10 punktów
0 pkt -24 miesiące gwarancji i rękojmi
5 pkt - 30 miesięcy gwarancji i rękojmi
10 pkt - 36 miesięcy i więcej gwarancji i rękojmi

Waga kryterium: 10%

- P obliczane - liczba punków przyznanych Wykonawcy za oferowany okres gwarancji i rękojmi powyżej 24 miesięcy
- Pb- liczba punktów przyznana w ofercie badanej
- Pmax - maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za oferowany okres gwarancji i rękojmi

P obliczane = Pb/Pmax x 100 x 0,1
Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie wyrażony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w inny sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. określenie okresu gwarancyjnego za pomocą innej ilości miesięcy, dni lub lat nie będzie brane pod uwagę. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24-miesiące, liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 24 miesięcy będzie skutkował odrzuceniem oferty.

c. Termin wykonania zamówienia (30 %)
gdzie:
za każde skrócenie 182 – dniowego terminu na wykonanie zamówienia o 10 dni wykonawca otrzyma 10 pkt według poniższych opcji.

Liczba punktów = Ozn. War. 3
gdzie:
- Ozn. war. 3 : 0 - 30 punktów
0 pkt – wykonanie zamówienia w terminie 182 dni od daty podpisania umowy przez umawiające się strony;
15 pkt - wykonanie zamówienia w terminie 172 dni od daty podpisania umowy przez umawiające się strony;
30 pkt - wykonanie zamówienia w terminie 162 dni od daty podpisania umowy przez umawiające się strony;

Waga kryterium: 30 %

- P obliczane - liczba punków przyznanych Wykonawcy za skrócenie terminu wykonania zamówienia;
- Pb- liczba punktów przyznana w ofercie badanej
- Pmax - maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za skrócenie terminu wykonania zamówienia;

P obliczane=Pb/Pmax x 100 x 0,3

Kryterium oceny ofert stanowi termin realizacji zamówienia w pełnych dniach kalendarzowych. Termin liczony będzie do dnia wykonania umowy wskazanego w podpisanym protokole odbioru końcowego, który to protokół kwituje wykonanie całego zamówienia tj. dostawa, montaż i ruch próbny przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w inny sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. za pomocą innej ilości dni, tygodni lub lat będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi 182 dni liczony jak opisano powyżej. Zaproponowanie okresu realizacji zamówienia poza maksymalny okres będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Po dokonaniu oceny oferty punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający przy wyborze Wykonawcy wybierze tę ofertę która jest korzystniejsza gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego – informacji dodatkowych dotyczących oddziaływania na środowisko i klimat. Informacje te będą dotyczyły średniego zużycia energii elektrycznej oraz poziomu emitowanego hałasu, Wykonawcy składając informacje dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji zapytania ofertowego.
Pozostałe warunki oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym (plik do pobrania).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego. Z postępowania wyklucza się:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
b) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5%wartości umowy,
c) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, który uprawomocnił się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
d) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
e) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Pozostałe warunki wykluczenia wykonawcy omówione zostały w zapytaniu ofertowym dokument do pobrania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BROWAR PILSWEIZER SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

33-300 Siołkowa

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

0184453431

Fax

018 445 34 33

NIP

7343417476

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Browar Pilsweizer S.A. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów piwnych będącym efektem wdrożenia wyników prac B+R

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0064/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy:
NATE-NAPOJOVA TECHNIKA A.S., 583 01 CHOTEBOR, ZIZKOVA 1520,
OFERTA Z DNIA 29 LISTOPADA 2019,
Cena brutto: 1.521.060,00 euro
Liczba wyświetleń: 713