Strona główna
Logo unii europejskiej

Pomiar 5 wskaźników rezultatu – Program INTERREG VA Polska- Słowacja 2014-2020

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2019

Numer ogłoszenia

1213757

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru (listopad- grudzień 2019) i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:
1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
3. Intensywność ruchu transgranicznego.
4. Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.
5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.
Zamawiający informuje, że ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Propozycje należy składać drogą elektroniczną na adres anna.naskrent@miir.gov.pl
z tematem wiadomości „Pomiar wskaźników rezultatu – Program PLSK 2014-20" w terminie do 31 października 2019 r.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załączoną „Koncepcją i metodyką, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Propozycje ofert należy składać drogą elektroniczną na adres anna.naskrent@miir.gov.pl z tematem wiadomości „Pomiar wskaźników rezultatu – Program PLSK 2014-20" w terminie do 31 października 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.naskrent@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Naskrent

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 85 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pomiar (listopad- grudzień 2019) i analiza 5 wskaźników rezultatu, zgodnie z załączoną metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:
1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
3. Intensywność ruchu transgranicznego.
4. Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.
5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie pomiaru ( listopad- grudzień 2019) i analiza 5 wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja 2014-2020. Pomiary zostaną przeprowadzone na polsko-słowackim pograniczu (obszar wsparcia programu).

Przedmiot zamówienia

Pomiar (listopad- grudzień 2019) i analiza 5 wskaźników rezultatu, zgodnie z załączoną metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.
Pomiar wskaźników rezultatu obejmuje:
1. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność.
2. Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru.
3. Intensywność ruchu transgranicznego.
4. Jakość połączeń transgranicznych realizowanych w systemie transportu multimodalnego na obszarze pogranicza.
5. Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

listopad-grudzień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

wykonanie min 3 badań/analiz/ekspertyz z wykorzystaniem badań ankietowych CATI, PAPI oraz pomiaru ruchu pojazdów silnikowych na drogach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

protokoły odbioru badań/ekspertyz/analiz

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert - CENA 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222738150

Fax

222738918

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wdrażanie przez Instytucję Zarządzającą Programu Interreg V-A Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (etap II)

Numer projektu

PLSK.04.01.00-00-0002/18-00
Liczba wyświetleń: 318