Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa katalizatora do prowadzenia badań procesu utleniania metanu

Data publikacji: 23.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1213437

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: 03-909 Warszawa, Dąbrówki 6 (w godzinach pracy biura w dni robocze: 9.00-17.00),
b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: : 03-909 Warszawa, Dąbrówki 6 (w godzinach pracy biura w dni robocze: 9.00-17.00),
c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: Krzysztof.nowak@profile.com.pl
Opakowanie i oznakowanie ofert:
a) Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłane pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć:
- w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
- opisanej: Oferta - "Dostawa katalizatora do prowadzenia badań procesu utleniania metanu”,
- opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
b) Oferty składane pocztą elektroniczną:
- w tytule emaila należy podać: Oferta - "Dostawa katalizatora do prowadzenia badań procesu utleniania metanu”.
c) W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą lub kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.nowak@profile.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501287802

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do składania ofert na dostawę katalizatora do prowadzenia badań procesu utleniania metanu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: gliwicki Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy katalizatora do utleniania metanu na potrzeby instalacji badawczej w związku z realizacją projektu pt. „Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa katalizatora przemysłowego do utleniania metanu w ilości 3 tony o cechach:
1. sprawność konwersji metanu powyżej 90% przy stężeniu metanu w mieszaninie z powietrzem poniżej 0,5%.
2. możliwość konwersji metanu zawartego w mieszaninie gazu z powietrzem o stężeniu CH4 poniżej 0,5% udokumentowana wynikami badań przeprowadzonych przez instytucję naukową niezależną od oferenta.

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłonionym w ramach ogłoszenia dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyspecjalizowane podmioty, które:
a) nie znajdują się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie (załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego);
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie (załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w postaci co najmniej 10 zaprojektowanych przemysłowych instalacji katalitycznych do utleniania LZO, które zostały uruchomione, w tym co najmniej 5 o przepływie nie mniejszym niż 20.000 Nm3/h.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie (załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Do oferty Oferent powinien dołączyć także oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oferta musi obejmować wskazaną w niniejszym ogłoszeniu ilość katalizatora i zawierać jedną cenę za całość zamówienia. Oferty częściowe lub takie, w których cena jest podana w odniesieniu do ilości innej niż wskazana (np. cena za tonę lub za kg) nie są dopuszczone.
4. Ważność oferty wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie "spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami.


ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto lub gdy cena znacznie przewyższy możliwości Zamawiającego.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podawania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, np.: dotyczącej terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu usługi.
4. Wszelkie istotne zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania - załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny. Wybrana będzie oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Dąbrówki 6

03-909 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

501287802

NIP

5260033074

Tytuł projektu

Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0367/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. PMX sp. k. ul. Kościuszki 45, 44-200 Rybnik
2. 17.01.2020
3. 1 950 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 84