Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 754/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Data publikacji: 23.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1213403

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dopuszczono składanie ofert częściowych
Zmieniono termin dostawy
Wydłużono termin składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.rys@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ryś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 85 682 73 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Komponenty

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów w ramach projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Przedmiot zamówienia

Komponenty opisane w załączniku - Zapytanie Ofertowe

Kod CPV

43328100-9

Nazwa kodu CPV

Urządzenia hydrauliczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 15.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, warunki płatności, termin dostawy. Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Tytuł projektu

Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 186