Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie remontu pomieszczenia myjni autobusowej

Data publikacji: 22.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2019

Numer ogłoszenia

1213261

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, w sekretariacie, do dnia 2019-11-07 do godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Górecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695616257

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia myjni autobusowej w budynku Działu Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1. wykonanie okładziny z gresu na ścianach po uprzedniej rozbiórce okładziny z glazury;
2. wymianę stolarki drzwiowej;
3. wymianę parapetów;
4. wymianę umywalki;
5. malowanie ścian ponad okładziną z gresu;
6. malowanie grzejników c.o..

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie pomieszczenia myjni autobusowej do montażu fabrycznie nowej myjni autobusowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia myjni autobusowej w budynku Działu Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1.1. wykonanie okładziny z gresu na ścianach po uprzedniej rozbiórce okładziny z glazury;
1.2. wymianę stolarki drzwiowej;
1.3. wymianę parapetów;
1.4. wymianę umywalki;
1.5. malowanie ścian ponad okładziną z gresu;
1.6. malowanie grzejników c.o..
2. Przedmiot mowy został określony w dokumentacji zawierającej:
2.1. Opis techniczny;
2.2. przedmiar robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wskazanie osoby przewidzianej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanym, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wskaże osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie okręgowej izby samorządu zawodowego, a także posiadającą doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie obiektów.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy znajdują się w Projekcie Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kosztorys ofertowy robót budowlanych, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót.
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk ze strony internetowej CI KRS) lub aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).
3. Wskazanie osoby przewidzianej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanym, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty - 100%.
Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO PUŁAWY

Adres

Lubelska 5

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

814586001

Fax

814586199

NIP

7162657627

Tytuł projektu

Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny

Numer projektu

RPLU.05.04.00-06-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TECH-DOM, 24-100 Puławy, ul. Składowa 6B, 2019-11-07 godz. 9:53, 79 950,00 zł
Liczba wyświetleń: 101