Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie nr IN/ZO/2019/3 programista

Data publikacji: 21.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

1212833

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w formie podpisanych, zeskanowanych dokumentów przesłanych na adres: fundusze@inowatronika.com najpóźniej do dnia 29.10.2019 r. lub przesłać /złożyć w siedzibie Zamawiającego: Inowatronika Tomasz Radomski, ul. Mokre Inowatronika Tomasz Radomski, ul. Mokre 34B, 86-302 Grudziądz,

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: fundusze@inowatronika.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@inowatronika.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Programisty w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cele zamówienia jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył usługi Programisty w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Programisty w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała istotną część zadań związanych ze wspomaganiem rozwoju oprogramowania układu NaviSoc, w tym wspomaganie programisty niskopoziomowego

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73110000-6 - Usługi badawcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje prace w projekcie w terminie pomiędzy dniem podpisania umowy
a 31.10.2020 tj. maksymalnie 100 godz. pracy w projekcie w miesiącu (maksymalnie 1836 godz. pracy w projekcie)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności wydłużenia okresu realizacji). Nowe terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta
i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Rozliczeniem czasu pracy Wykonawcy będzie protokół odbioru, ewidencja godzin pracy (miesięczne karty czasu pracy), i /lub raporty, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje pracę zdalną jednak będzie wymagać od Wykonawcy osobistej obecności na wybranych spotkaniach Zespołu Projektowego w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opis w załączniku

Wiedza i doświadczenie

opis w załączniku

Potencjał techniczny

opis w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis w załączniku

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby wyznaczone do realizacji zamówienia), którzy spełniają poniższe warunki:
1. posiadają wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektronika, mile widziany stopień doktora w dyscyplinie elektronika
2. posiadają praktyczną znajomość technologii mikroprocesorowych, DSP, FPGA, języka VHDL i Verilog
3. posiadają umiejętność projektowania PCB wielowarstwowych
4. posiadają znajomość technologii przetwarzania sygnałów
5. posiadają praktyczne doświadczenie we wdrażaniu do produkcji urządzeń wykorzystujących GPS
6. posiadają praktyczne umiejętności projektowania układów scalonych ASIC, znajomość środowiska Cadence
7. posiadają dobrą znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)

Oferent ww. informacje powinien zawrzeć w CV dołączonym do Oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w CV.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy oferent zawarł wszystkie niezbędne informacje w CV, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia danych i wyjaśnienia wątpliwości. Brak wyjaśnień/uzupełnień lub któregokolwiek z dokumentów po wezwaniu do uzupełnienia lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.
Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Warunki zmiany umowy

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane
z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz
z ofertą (załącznik nr 1) następujące dokumenty i oświadczenia:
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym- załącznik nr 2 do zapytania
• CV (z potwierdzeniem wszystkich warunków udziału w postępowaniu).

Zamówienia uzupełniające

5. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena brutto za 1 godzinę pracy – według następującego wzoru:
C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej brutto) x 60
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R)x 40

Rozmowa i praktyczne testy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i praktycznych umiejętności osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia z zakresu:
1. Znajomość technologii mikroprocesorowych DSP
2. Znajomość technologii mikroprocesorowych FPGA
3. Znajomość języka VHDL
4. Znajomość Verilog
5. Umiejętność projektowania PCB
6. Znajomość technologii przetwarzania sygnałów
7. Znajomość środowiska Cadence
8. Umiejętność projektowania układów scalonych ASIC
9. Znajomość tematyki związanej z implementacja układów scalonych
10. Znajomość problematyki patentowej

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1 do 4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki

Rozmowa z każdą osoba wyznaczoną do realizacji zamówienia będzie obejmowała te same pytania i będzie podlegała ocenie na podstawie tych samych zasad. Termin rozmowy zostanie wspólnie ustalony z Oferentem. Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna ,co daje maksymalna liczbę 40 punktów do zdobycia w tym kryterium (20pkt.x2).
Ocena końcowa ofert (O) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wg poniższego wzoru: O=C+R
2. Przyjmuje się, że 1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza –uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiającym może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w
niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INOWATRONIKA TOMASZ RADOMSKI

Adres

86-302 Mokre

kujawsko-pomorskie , grudziądzki

NIP

8762182908

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dominik Sondej, oferta z dnia 29.10.2019r. 110zł/godz.
Liczba wyświetleń: 220