Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN/ZO/2019/2 usługi brokera technologii

Data publikacji: 20.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

1212832

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w formie podpisanych, zeskanowanych dokumentów przesłanych na adres: fundusze@inowatronika.com najpóźniej do dnia 29.10.2019 r. lub przesłać /złożyć w siedzibie Zamawiającego: Inowatronika Tomasz Radomski, ul. Mokre Inowatronika Tomasz Radomski, ul. Mokre 34B, 86-302 Grudziądz,

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: fundusze@inowatronika.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@inowatronika.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Brokera Technologii, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany sz procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Brokera Technologii, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany sz procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Brokera Technologii, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany sz procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego,
tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in:
• opracowanie we współpracy z kierownikiem B+R założeń technicznych i implementacyjnych pod kątem wymagań rynkowych
• określenie wstępnej dokumentacji technicznej
• określenie wstępnych założeń implementacyjnych aplikacji mobilnych i telematycznych
• przygotowanie wzorów dokumentacji, dokumentów aplikacyjnych i innych wspomagających inżynierów aplikacyjnych

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego,
i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych celów.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73110000-6 - Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od dnia podpisania umowy do 31.05.2020. Zamawiający szacuje ok. 110 godzin/m-c. Wykonawca, w porozumieniu z wybranym Zamawiającym, ustali szczegółowy harmonogram prac, na podstawie którego odbywać się będą rozliczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu
z wyłonionym Wykonawcą, przy czy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Rozliczeniem czasu pracy Wykonawcy będzie protokół odbioru, ewidencja godzin pracy (miesięczne karty czasu pracy) i/lub raport z prac, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę wystawienia rachunku przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje pracę zdalna jednak będzie wymagać od Wykonawcy osobistej obecności na wybranych spotkaniach Zespołu Projektowego w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opis w załaczniku

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoba wyznaczona do realizacji zamówienia), którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty CV):
• Posiadają wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektronika/telekomunikacja
• mają doświadczenie w pracy w innowacyjnych projektach
• mają doświadczenie w projektach wdrożeniowych
• posiadają wiedzę z zakresu zarządzania projektami - potwierdzoną doświadczeniem zawodowym
w kierowaniu projektami lub certyfikatem z zakresu zarzadzania projektami np. PRINCE2
• Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (znajomość na poziomie min.B2)


Oferent ww. informacje powinien zawrzeć w CV dołączonym do Oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w CV.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.
Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną

Potencjał techniczny

opis w załaczniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis w załaczniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis w załaczniku

Dodatkowe warunki

opis w załaczniku

Warunki zmiany umowy

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane
z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Zamówienia uzupełniające

5. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena brutto za 1 godzinę pracy – według następującego wzoru:
C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu /
cena oferty badanej brutto) x 60
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R)x 40
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności kandydata z tematyki:
1) znajomość zagadnień dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek spin-off;
2) znajomość inicjatyw polskich oraz Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw;
3) znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki, w tym znajomość prawa handlowego w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie procesów komercjalizacji;
4) znajomość regulacji prawnych dotyczących innowacji i transferu technologii.
5) znajomość metod wyceny wartości technologii
Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1 do 4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki
Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa
Kwalifikacyjna ,co daje maksymalna liczbę 40 punktów do zdobycia w tym kryterium (20pkt.x2).
Ocena końcowa ofert (O) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny ofert wg poniższego wzoru:
O=C+R
2. Przyjmuje się, że 1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza –uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiającym może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy,
a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INOWATRONIKA TOMASZ RADOMSKI

Adres

86-302 Mokre

kujawsko-pomorskie , grudziądzki

NIP

8762182908

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 197