Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Data publikacji: 18.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2019

Numer ogłoszenia

1212746

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w następujący sposób: a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” na adres: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub b) przesyła w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@ziph.pl . W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub postać elektroniczna podpisana podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@ziph.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Owczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

95 739 03 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Zadania częściowe: Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych, Zamówienie częściowe nr IV: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizowane działania ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, między innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Cykl czterech warsztatów gastronomicznych praktyczno-teoretycznych 20 h x 2 gr. x 6 os.
Warsztaty praktyczne dla 12 uczniów SOSW: Organizacja przyjęć okolicznościowych 8 h x 2 gr x 6 os.
Kurs carvingu dla uczniów SOSW - rzeźbienie w owocach i warzywach – 5 h x 2 gr x 6 os.
Kurs/szkolenie baristy - nauka o sposobach i technikach przyrządzania i podawania kawy - 5 h x 2 os.
Kurs barista - 30 h x 30 os. (3 grupy x min. 10 os.)
Kurs "Barman-kelner" (I i II stopnia) - 30 os. (3 grupy x 10 os.) x 50 h.


Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Kurs prawa jazdy kat. B – 144 os.
Kurs prawo jazdy Kat. B+E – 24 os.

Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Kurs "MS20410 Installing and Configuring Windows Server 2012" - 40 h x 10 os.
Szkolenie z obsługi programu AutoCad – 60 os. (4 grupy x 15 os.) - 40 h.
Kurs: Obsługa kasy fiskalnej 10 h x 3 gr. x 10 os.
Kurs: Z kulturą i etyką w miejscu pracy" – 3 h x 2 gr x 6 os.
Kurs "język niemiecki w biznesie" - 30 h x 40 os. ( 4 grupy x 10 os.).
Warsztaty "Aktywizujące formy i metody pracy z uczniem w ZSZ" – 16 h x 4os.


Zamówienie częściowe nr IV: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
W ramach zamówienia:
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy - 80 h x 30 os.
Kurs "Diagnostyka i naprawa układu klimatyzacji" dla uczniów - 56 os. (4 grupy x 14 os.) x 8 h.
Kurs: Operator wózków jezdniowych – 67 h x 76 os.
Kurs "Diagnostyka, regulacja i naprawa wtryskiwaczy systemu COMMON RAIL" - 60 os. (3 gr. X 20 os.) x 16 h.
Szkolenie "Pomiary wartości elektrycznych podzespołów w praktyce warsztatowej" 8 h x 1 os.
Kurs "Pompowtryskiwacze - działanie i testowanie" - 8 h x 2 os.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
80 52 10 00-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80 53 00 00-8 Usługi szkolenia zawodowego
80 57 00 00-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego
80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, potencjał techniczny, osobowy i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium odrębnie na każdą część zamówienia:
Zadanie częściowe nr I w wysokości: 400,00 zł,
Zadanie częściowe nr II w wysokości: 5900,00 zł,
Zadanie częściowe nr III w wysokości: 4400,00 zł,
Zadanie częściowe nr IV w wysokości: 8800,00 zł.

Warunki zmiany umowy

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy, 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy, 3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, 4) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników diagnozy, szkoleń, kursów, systemu sprawozdawczości staży i praktyk, w przypadku nie odbycia się szkolenia lub kursu - gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, 5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
4. Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) odrębnie na zamówienie częściowe nr I, zamówienie częściowe nr III i zamówienie częściowe nr IV w celu dokonania oceny w kryterium „Doświadczenie” z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane oraz odrębny Wykaz wykonanych usług dla zamówienia częściowego nr II w celu dokonania oceny w kryterium „Jakość”.
5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo;
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia – w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie realizacji kursów lub szkoleń o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr I, o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr II, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr III oraz o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 000,00 PLN netto dla zamówienia częściowego nr IV. Zamówienia podobne mogą zostać udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie w przypadku: potrzeby przeprowadzenia dodatkowych kursów lub szkoleń, gdy utworzy się grupa chętnych na kolejny kurs lub szkolenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla zamówienia częściowego nr I, nr III, nr IV:
Cena – 65%
Doświadczenie – 30%
Kryterium społeczne – 5%

Dla zamówienia częściowego nr II:
Cena – 80%
Jakość – 15%
Kryterium społeczne – 5%

Ocena ofert dla Zamówienia częściowego nr I, nr III, nr IV:
Cena (C) – zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C= Cn/Cb x 65
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty

Doświadczenie (D) – ocenie zostaną poddane usługi, dla których Wykonawca załączył dowody potwierdzające należyte ich wykonane zgodnie Wykazem usług, wskazujące na doświadczenie w zakresie realizacji zbieżnych merytorycznie szkoleń/kursów zawodowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z poniższą regułą:
- zrealizowanie do 2 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 0 pkt,
- zrealizowanie od 3 do 5 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 10 pkt,
- zrealizowanie od 6 do 10 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 20 pkt,
- zrealizowanie ponad 10 szkoleń/kursów, w każdym przypadku dla minimum 10 uczestników – 30 pkt.

Kryterium społeczne (S) – ocenie zostanie poddane oświadczenie Wykonawcy w zakresie zatrudnienia min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych, tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Wykonawca, który zatrudni min. 1 osobę do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 5 pkt.
Wykonawca, który nie zatrudni osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 0 pkt.

Ocena ofert dla Zamówienia częściowego nr II:
Cena (C) – zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C= Cn/Cb x 80
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
Jakość (J) – ocenie zostanie poddany procent zdawalności egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat.B. za okres od 01.01.2019 do 30.10.2019. Wykonawca poda ogółem ilość podejść jego kursantów do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B w tym terminie (wymaganych minimum 30 podejść ogółem) oraz ilość podejść jego kursantów z wynikiem pozytywnym. Na podstawie tych danych wyliczony zostanie procent zdawalności, a punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą regułą:
- zdawalność na poziomie niższym niż 35% lub mniejsza niż wymagalna ilość podejść - 0 pkt,
- zdawalność na poziomie od 36% do 40% przy wymagalnej ilości podejść - 5 pkt,
- zdawalność na poziomie od 41% do 45% przy wymagalnej ilości podejść - 10 pkt,
- zdawalność na poziomie wyższym niż 45% przy wymagalnej ilości podejść - 15 pkt.
-
Kryterium społeczne (S) – ocenie zostanie poddane oświadczenie Wykonawcy w zakresie zatrudnienia min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych, tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Wykonawca, który zatrudni min. 1 osobę do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 5 pkt.
Wykonawca, który nie zatrudni osoby do realizacji usługi z grupy osób społecznie marginalizowanych otrzyma 0 pkt.

Wykluczenia

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem/Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 2. Wykonawca, który nie złoży prawidłowo wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SŁUBICKI

Adres

Józefa Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

lubuskie , słubicki

Numer telefonu

957592010

Fax

957592011

NIP

5981460085

Tytuł projektu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Numer projektu

RPLB.08.04.01-08-0023/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Wybrany Wykonawca:
„INFO-BIZ” Profesjonalna Rekrutacja ul.Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, data wpływu: 18.11.2019
cena brutto 68 668,00 zł.

Zamówienie częściowe nr II: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zamówienia częściowego nr II, gdyż nie została złożona żadna oferta.

Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Wybrany Wykonawca:
EduKreacje Katarzyna Szczudrawa ul.Zygmunta Augusta 18/25, 76-200 Słupsk, data wpływu: 15.11.2019
cena brutto 179 560,00 zł.

Zamówienie częściowe nr IV: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych.
Wybrany Wykonawca:
EduKreacje Katarzyna Szczudrawa ul.Zygmunta Augusta 18/25, 76-200 Słupsk, data wpływu: 15.11.2019
cena brutto 463 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 356