Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16 na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, dla uczestników/czek projektu "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 17.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2019

Numer ogłoszenia

1212432

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Cofur-Machura

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie, w ramach projektu pt.: "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie dla studentów kierunku Zarządzanie następujących zajęć dydaktycznych:
Zadanie 1 – Inwestycje finansowe i teoria portfelowa / Financial Investments and Portfolio Theory
– wykłady;
Zadanie 2 – Inwestycje finansowe i teoria portfelowa / Financial Investments and Portfolio Theory
– ćwiczenia.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Zajęcia odbędą się w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu pt.: "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Wykonanie dzieła określonego w niniejszym zapytaniu obejmuje:
1) opracowanie programu autorskiego w postaci sylabusa do zajęć według wzoru obowiązującego w Uczelni z uwzględnieniem efektów kształcenia dla danego kierunku. Wykonawca zobowiązany jest przekazać sylabus do Działu Nauczania najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć,
2) przeprowadzenie zajęć w terminach ustalonych w planie zajęć. W przypadku braku możliwości zrealizowania zajęć w terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pracownika Działu Nauczania najpóźniej 4 dni przed terminem zajęć,
3) prowadzenie ewidencji obecności studentów na poszczególnych zajęciach poprzez swoje konto w „Wirtualnej Uczelni” (nie dotyczy wykładów).
2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:
1) wystawienia ocen po zakończeniu zajęć w trybie określonym w Regulaminie Studiów Akademii WSB oraz zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen oraz wpisania ocen do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Uczelni, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu,
2) złożenia podpisanego protokołu zaliczeniowo-egzaminacyjnego do Dziekanatu wraz z pracami zaliczeniowymi lub egzaminacyjnymi studentów, potwierdzającymi osiągnięte efekty kształcenia na danym kierunku, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować we własnym zakresie materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji dzieła (np. prezentacje, case study itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na ww. materiałach dydaktycznych logotypów przekazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka bądź na wszystkie zadania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c lub w innym miejscu oddalonym maksymalnie 20 km od siedziby Zamawiającego, w terminie od 10.2019 r. do 02.2020r. w okresie trwania roku akademickiego (tzn. z wyłączeniem przerw wakacyjnych), przy czym zajęcia odbywać się będą od wtorku do piątku. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się zarówno Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i Wykonawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych w zakresie prowadzonej przez nich działalności; ponadto spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem nich postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne - potwierdzenie spełnienia warunku- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ,
2) Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym – potwierdzenie spełnienia warunku- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
3) posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia – dotyczy Wykonawcy lub osoby, którą Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia (szczegóły podane w części VI Zapytania ofertowego),
- na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z kopią dyplomu potwierdzającą posiadanie wyższego wykształcenia, kopią certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 lub oświadczeniem o znajomości języka na poziomie min. B2 – dot. Wykonawcy lub osoby wskazanej do realizacji danego zadania, na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Brak złożenia załącznika oraz dokumentów skutkował będzie odrzuceniem oferty.
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i Wykonawcy będący przedsiębiorcami posiadający wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z kopią dyplomu potwierdzającą posiadanie wyższego wykształcenia, kopią certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 lub oświadczeniem o znajomości języka na poziomie min. B2 – dot. Wykonawcy lub osoby wskazanej do realizacji danego zadania, na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Brak złożenia załącznika oraz dokumentów skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał osobowy niezbędny do wykonania zamówienia - potwierdzenie spełnienia warunku - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem nich postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne - potwierdzenie spełnienia warunku- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do:
a) zmiany lub odwołania postępowania,
b) zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c) zmiany treści ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego,
d) unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3. Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym i osoby te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy, o której mowa powyżej, w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w terminie do wykonania dzieła lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy dojdzie do znacznego opóźnienia w realizacji dzieła, lub też Wykonawca dopuści się naruszenia innych istotnych postanowień niniejszej umowy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w sytuacji gdy Wykonawca ze swojej winy nie przeprowadzi zajęć w uzgodnionym terminie - 20% wartości brutto łącznej kwoty należnego wynagrodzenia;
b. za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę - 20% wartości brutto łącznej kwoty należnego wynagrodzenia.
8. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
9. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
10. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
11. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji zamówienia.
12. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1) (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
13. Wykonawca przystępujący do udziału w postepowaniu będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zobowiązany jest przedłożyć klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 5.
14. W zakresie danych osobowych, które Wykonawca poweźmie od Zamawiającego w wypadku wykonywania umowy zawartej na skutek złożenia oferty – prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych, których wzory stanowią załącznik nr 6 i 7 do zapytania ofertowego.
15. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w Zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
16. Wykonawca jest związany ofertą do dnia zakończenia postepowania, nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia kiedy upłynął termin do składania ofert.
17. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym i osoby te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy, o której mowa powyżej, w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w terminie do wykonania dzieła lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy dojdzie do znacznego opóźnienia w realizacji dzieła, lub też Wykonawca dopuści się naruszenia innych istotnych postanowień niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu, każdy z nich powinien przedłożyć wraz z Ofertą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16.
2. CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16 wraz kopią dyplomu oraz kopią certyfikatu znajomości języka angielskiego lub oświadczeniem dot. znajomości języka angielskiego.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16.
5. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16.
6. Zaparafowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16.
7. Zaparafowany wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16. 8. Odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEDIG ( dot. przedsiębiorców).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały oferty, które:
1) zostały złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie zostały odrzucone.

2. Każde z zadań będzie podlegało odrębnej ocenie.

3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) Kryterium cena: cena brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć (45min.) – max 90 pkt. (waga 90%); Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 90 pkt. P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej.
2) Kryterium jakość: posiadanie certyfikatu CFA – dot. osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - max 10 pkt (waga 10%)
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób:  nie posiada certyfikatu CFA – 0 pkt,  posiada certyfikat FCA – 10 pkt;

4. Każde z zadań, na które Wykonawca złożył ofertę zostanie ocenione według wzoru: X pkt. Kryterium „Cena” + Y pkt. Kryterium „jakość” = liczba uzyskanych punktów. Łącznie Wykonawca może uzyskać 100 punktów za każde zadanie. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę za dane zadanie stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „jakość”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16. Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Study Business! – międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M087/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1: Jarosław Rybczyński, data wpłynięcia: 23.10.2019 r. godz. 13:00, 160zł/h.
Zadanie 2: Jarosław Rybczyński, data wpłynięcia: 23.10.2019 r. godz. 13:00, 110zł/h.
Liczba wyświetleń: 183